top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Patrycja Piekutowska


Patrycja Piekutowska (ur. 13 października 1976 w Warszawie) − skrzypaczka, pedagog.

Absolwentka (2000) Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie skrzypiec prof. Tadeusza Gadziny oraz absolwentka dwuletnich studiów podyplomowych w Konserwatorium Królewskim w Belgii u prof. Igora Ojstracha (2002) gdzie uzyskała dyplom „Grand distinction”. Tytuł doktorski sztuk muzycznych obroniony w 2007 w Akademii Muzycznej w Katowicach.

W latach 2002-2010 wykłada w warszawskiej Akademii Muzycznej a następnie w Szczecinie prowadzi klasę skrzypiec.


Po raz pierwszy spotkaliśmy się z Patrycją 15 grudnia 2013 r. w Nowym Jorku. Zrobiłem jej wówczas serię zdjęć w okolicach Rockefeller Center i na 6 Alei w centrum Manhattanu. W następnym roku w maju zrobiłem jej niesamowitą sesję zdjęciową w Łazienkach Królewskich w Warszawie, z której zdjęcie znalazło się na okładce jej płyty. Można powiedzieć, bez zbędnej przesady, że Patrycja Piekutowska i letnia rezydencja króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, to jedność. Tak pasują do siebie. Od tego czasu zaczęliśmy współpracować – Parycja zagrała 11 września 2016 r. na mojej wystawie „WTC September 11” w Warszawie, naprzeciwko Ambasady Amerykańskiej.

Artystka dawała koncerty na czterech kontynentach (Europa, Azja, Ameryka Płn. i Ameryka Płd.), zagrała ponad 600 koncertów w 32 krajach. (Albania, Argentyna, Austria, Belgia, Brazylia, Boliwia, Chile, Chiny, Czechy, Ekwador, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Indie, Irlandia, Kanada, Kuwejt, Peru, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Ukraina, Urugwaj, USA, Wenezuela i Włochy). W Lincoln Center w Nowym Jorku z promocją muzyki polskiej, w Sali Białej Muzeum im. Puszkina w Moskwie, w Filharmoniach w Santiago de Chile z Koncertem Sibeliusa, w Warszawie i Katowicach wraz z Igorem Ojstrachem, trzykrotnie w Chinach również z Koncertem Sibeliusa. Nagrała wiele płyt CD; w 2008 wraz z Beatą Bilińską otrzymały nagrodę Midem Cannes Classical Award za płytę „Capriccio” z muzyką Krzysztofa Pendereckiego.

Brała udział w wielu festiwalach m.in.: Beijing Music Festival w Chinach, West Cork Chamber Music Festival w Irlandii, Festival Internacional de Musica do Algarve w Portugalii, II Ciclo de Solistas Fundación BBVA w Hiszpanii, Festiwal Krzysztofa Pendereckiego w Warszawie z okazji 75. urodzin kompozytora.

Nagrała płyty m.in.: 1998 - Lutosławski, Paderewski, Wieniawski, Maria Szwajger-Kułakowska – fortepian; 2000 - Sibelius, Wieniawski - koncerty skrzypcowe, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, dyr. Antoni Wit (CD Accord); 2004 - Penderecki Violin & Piano Works, Beata Bilińska - fortepian (DUX); 2006 - Józef i Henryk Wieniawscy, Edward Wolanin - fortepian (DUX); 2006 - Bacewicz, Lutosławski, Szymanowski, Beata Bilińska - fortepian (DUX); 2007 - Penderecki, "Capriccio" - NOSPR, dyr. Krzysztof Penderecki, Beata Bilińska(fotepian), Patrycja Piekutowska(skrzypce) (DUX); 2007 - Ratusińska Weronika; Chamber Music (DUX); 2013 - "My Journey" (Universal Music Polska); 2014 - Brahms / Franck: Sonatas - Anna Miernik(fotepian), Patrycja Piekutowska(skrzypce) (DUX); 2016 - Concertos For String Instruments; Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus; solista m.in. Patrycja Piekutowska (DUX); 2016 - Przybylski: Musica In Forma Di Rosa; solista m.in. Patrycja Piekutowska (DUX).

Patrycja Piekutowska, wybitna skrzypaczka i artystka, jest również filantropką, która zaczęła organizować koncerty charytatywnych pt. "Wielcy Artyści Małym Pacjentom" z udziałem największych światowych gwiazd opery. Piekutowska zawiesiła swoją międzynarodową karierę artystyczną, aby działać na rzecz modernizowania szpitali dziecięcych, otworzyła Fundację Virtuosa, o której sama mówi: „…Wszystko, co czynię dla tworzenia pięknych i nowoczesnych szpitalnych wnętrz dla dzieci, powstaje dzięki emocjom przekazywanym w dziesiątkach rozmów z szefami firm. To dzięki tym wspaniałym decyzjom powstają kolejne modernizacje, dzisiaj warte już ponad 4,5 mln zł. Łączenie szlachetności świata biznesu ze sztuką daje mi wielkie spełnienie i jest moją pasją…”.

Czerwiec (2021) był intensywnym miesiącem dla Fundacji Virtuosa, który upłynął pod znakiem III edycji koncertu „Wielcy Artyści Małym Pacjentom” oraz otwarcia pierwszego z projektów Fundacji - Pracowni Kardiologicznej Symulacji Medycznej w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" (IPCZD) w Warszawie, wartej blisko 1,1 mln złotych.

„…Wraz z otwarciem Pracowni Symulacji Kardiologicznej spełniło się jedno z moich największych marzeń, które kiełkowało we mnie od momentu, kiedy 12 lat temu czekałam pod małym gabinetem na wynik zabiegu kardiologii interwencyjnej mojego dwudniowego wtedy synka. Nie śniło mi się wtedy, że pewnego dnia zostanę prezesem Fundacji, która pomoże mi takie marzenia realizować i poznam ludzi, z którymi będzie to możliwe, takich jak wybitna kardiolog, profesor Grażyna Brzezińska – Rajszys, Monika Rajska-Wolińska ze wspierającej nasze działania firmy Colliers czy członkowie zarządu Fundacji Globalworth. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tego spektakularnego przedsięwzięcia…” – mówi Patrycja Piekutowska.


PORTRAIT with HISTORY Patrycja Piekutowska


Patrycja Piekutowska (born October 13, 1976 in Warsaw) - violinist, teacher.

A graduate (2000) of the Academy of Music in Warsaw in the violin class of prof. Tadeusz Gadzina and a graduate of two-year postgraduate studies at the Royal Conservatory in Belgium with prof. Igor Ojstrach (2002), where she obtained the diploma "Grand distinction". PhD in musical arts, defended in 2007 at the Academy of Music in Katowice.

In the years 2002-2010 he lectures at the Academy of Music in Warsaw and then leads the violin class in Szczecin.


We met for the first time with Patrycja on December 15, 2013 in New York. At that time, I took a series of photos of her around Rockefeller Center and on 6th Avenue in downtown Manhattan. The following year, in May, I made her an amazing photo session in Łazienki Królewskie in Warsaw, the photo of which was on the cover of her album. It can be said, without undue exaggeration, that Patrycja Piekutowska and the summer residence of King Stanisław August Poniatowski are one. So they fit together. Since then, we started working together - Parycja played on September 11, 2016 at my exhibition "WTC September 11" in Warsaw, in front of the American Embassy.

The artist gave concerts on four continents (Europe, Asia, North America and South America), played over 600 concerts in 32 countries. (Albania, Argentina, Austria, Belgium, Brazil, Bolivia, Chile, China, Czech Republic, Ecuador, France, Spain, Netherlands, Germany, India, Ireland, Canada, Kuwait, Peru, Poland, Portugal, Russia, Romania, Serbia, Switzerland , Sweden, Tunisia, Ukraine, Uruguay, USA, Venezuela and Italy). At Lincoln Center in New York with the promotion of Polish music, in the White Hall of the Pushkin in Moscow, at the Philharmonics in Santiago de Chile with the Sibelius Concerto, in Warsaw and Katowice with Igor Ojstrach, three times in China also with the Sibelius Concerto. She has recorded many CDs; in 2008, together with Beata Bilińska, they received the Midem Cannes Classical Award for the album "Capriccio" with music by Krzysztof Penderecki.

She has participated in many festivals, including: Beijing Music Festival in China, West Cork Chamber Music Festival in Ireland, Festival Internacional de Musica do Algarve in Portugal, II Ciclo de Solistas Fundación BBVA in Spain, Krzysztof Penderecki Festival in Warsaw on the occasion of the 75th the composer's birthday.

She has recorded albums, including: 1998 - Lutosławski, Paderewski, Wieniawski, Maria Szwajger-Kułakowska - piano; 2000 - Sibelius, Wieniawski - violin concerts, Polish National Radio Symphony Orchestra, cond. Antoni Wit (CD Accord); 2004 - Penderecki Violin & Piano Works, Beata Bilińska - piano (DUX); 2006 - Józef and Henryk Wieniawscy, Edward Wolanin - piano (DUX); 2006 - Bacewicz, Lutosławski, Szymanowski, Beata Bilińska - piano (DUX); 2007 - Penderecki, "Capriccio" - NOSPR, cond. Krzysztof Penderecki, Beata Bilińska (photo piano), Patrycja Piekutowska (violin) (DUX); 2007 - Ratusińska Weronika; Chamber Music (DUX); 2013 - "My Journey" (Universal Music Polska); 2014 - Brahms / Franck: Sonatas - Anna Miernik (photo piano), Patrycja Piekutowska (violin) (DUX); 2016 - Concertos For String Instruments; The Polish Sinfonia Iuventus Orchestra; soloist incl. Patrycja Piekutowska (DUX); 2016 - Przybylski: Musica In Forma Di Rosa; soloist incl. Patrycja Piekutowska (DUX).


Patrycja Piekutowska, an outstanding violinist and artist, is also a philanthropist who began organizing charity concerts entitled "Great Artists to Little Patients" with the participation of the world's greatest opera stars. Piekutowska suspended her international artistic career in order to modernize children's hospitals, she opened the Virtuosa Foundation, about which she herself says: "... Everything I do to create beautiful and modern hospital interiors for children is created thanks to emotions conveyed in dozens of conversations with company bosses. It is thanks to these great decisions that new modernizations are made, today worth over PLN 4.5 million. Combining the nobility of the business world with art gives me great fulfillment and is my passion...”.

June (2021) was an intense month for the Virtuosa Foundation, which was marked by the 3rd edition of the "Great Artists for Little Patients" concert and the opening of the first of the Foundation's projects - the Medical Simulation Cardiology Laboratory at the Children's Memorial Health Institute (IPCZD) in Warsaw, worth nearly PLN 1.1 million.

... With the opening of the Cardiology Simulation Laboratory, one of my greatest dreams came true, which germinated in me from the moment when 12 years ago I waited in a small office for the result of the interventional cardiology treatment of my then two-day-old son. I did not dream then that one day I would become the president of a Foundation that would help me make such dreams come true and meet people with whom it would be possible, such as an outstanding cardiologist, professor Grażyna Brzezińska-Rajszys, Monika Rajska-Wolińska from Colliers supporting our activities or board members of the Globalworth Foundation. I would like to thank everyone who contributed to the implementation of this spectacular undertaking…”- says Patrycja Piekutowska.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

1 Comment


Zbigniew Golec
Zbigniew Golec
Jan 23, 2022

Piękna postać…..)

i na dodatek -Piekna!)))))

Like
bottom of page