top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Nina Terentiew

Zaktualizowano: 8 sty 2022


„…W telewizji jest jak w modzie, wszystko się zmienia…” – Nina Terentiew.

Nina Barbara Terentiew-Kraśko (ur. 14 marca 1946 w Warszawa) – dziennikarka, prezenterka telewizyjna,

Jest absolwentką polonistyki UW. W latach 1970–1971 odbyła staż zawodowy w PR Koszalin. Pracę w Telewizji Polskiej rozpoczęła w 1971 w Redakcji Publicystyki Kulturalnej. Przygotowywała program kulturalny Pegaz. Później przygotowywała liczne filmy dokumentalne, reportaże i audycje poświęcone kulturze. Wśród programów, które sama prowadziła, były głównie rozmowy z zaproszonymi gośćmi w ramach cyklów m.in. XYZ, Rozmowy z…, Bezludna wyspa i Zwierzenia kontrolowane


W 1980 została kierownikiem redakcji publicystyki TVP, a w 1986 szefem zespołu artystycznego TVP2, a w 1991 została dyrektorem ds. artystycznych TVP2. W 1991 uzyskała nominację na stanowisko zastępcy dyrektora ds. programowych TVP2. Od 1998 pełniła funkcję dyrektora programowego TVP2. 6 czerwca 2006 złożyła rezygnację, lecz zgodnie z okresem wypowiedzenia telewizyjnej Dwójce przewodziła do września 2006. Wraz z rezygnacją z funkcji dyrektora programowego TVP2 odeszła z Telewizji Polskiej.

Od 1 października 2006 do kwietnia 2007 była doradcą programowym właściciela oraz zarządu Telewizji Polsat ds. produkcji polskiej. Od kwietnia 2007 jest dyrektorem programowym Polsatu.

Jest autorką książki-zbioru wywiadów Zwierzenia kontrolowane.

Działała w Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez barier”, należy do klubu „22” kierowanego przez Henrykę Bochniarz. 

Pierwszym mężem był Robert Terentiew, dziennikarz, publicysta, z którym ma syna Huberta, zaś drugim mężem dziennikarz Tadeusz Kraśko (ojciec Piotra Kraśki). Oba małżeństwa zostały zakończone rozwodem.

Z Telewizją Polską Nina Terentiew związana była (1971-2006) jako – 1980: Kierownik Redakcji publicystycznej TVP, 1986-1991: Szef zespołu artystycznego TVP2, 1991: Zastępca dyrektora ds. programowych w TVP2, 1998-2006: Dyrektor programowy w TVP2; a z Polsat (od 2006) jako 2006-2007: Doradca programowy Polsatu., od 2007: Dyrektor programowy Polsatu.

Odznaczana i wyróżniana m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2004), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1998), Order Za Zasługi III stopnia – Ukraina (2004). Nagradzana i wyróżniana m.in. Nagroda Superwiktora (Wiktory 1996) dla osobowości telewizyjnych, trzecie miejsce w kategorii Talk-show w plebiscycie Telekamery 2001, Czerwona Kokardka (2003), ArtPrezydent w latach 2014/2015 na Interdyscyplinarnym Festiwalu Sztuki Miasto Gwiazd w Żyrardowie. Przyleciałem do Warszawy z Nowego Jorku w lipcu 1988 r., jedną z osób jaką miałem spotkać była Nina Terentiew, szefowa zespołu artystycznego TVP 2, która była żoną mojego przyjaciela z Nowego Jorku. Umówiłem się z nią na rozmowę, u niej w domu 7 lipca 1988 r. Nie skończyło się na rozmowie, zrobiłem jej wówczas serię zdjęć, z których jedno pokazałem na mojej wystawie „Twarzą w twarz” w Zachęcie Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, w styczniu 1989 r., w ramach obchodów 150. lecia wynalezienia fotografii.

Na wernisaż 13 stycznia 1989 r. przyjechała Nina Terentiew z ekipą z TVP, powstał film „Wernisaż Czesława Czaplińskiego w Zachęcie” (TVP, 1989), gdzie była cała śmietanka artystyczna Warszawy, że wspomnę: Daniel Passent, Aleksander Bardini, Eryk Lipiński, Artur Sandauer, Nina Andrycz, Jerzy Ficowski, Szymon Szurmiej, Artur Międzyrzecki, Irena Dziedzic…

Muszę powiedzieć, że Nina Terentiew miała dobrą rękę, gdyż po jej pierwszym filmie powstały następne. Kiedy robiłem duży projekt „Polacy’95” dla „Twojego Stylu”, też znalazł się jej portret w kapeluszu i też powstał film z sesji „Czarne i białe w kolorze”.

Pamiętam, że na początku zastanawiałem się nad imieniem Nina, które nie jest zbyt popularne, znałem jeszcze tylko Ninę Andrycz, która mieszkała nieopodal w Al.Róż.

Nina - imieniny: 14 stycznia, w Polsce bywało zdrobnieniem dla imienia Janina lub Antonina, a obecnie funkcjonuje jako samodzielne imię. Być może pochodzi od imienia Ninos, noszonego przez mitycznego założyciela imperium asyryjskiego i Niniwy, starożytnego miasta w północnej Mezopotamii. Patronka tego imienia, czyli święta Nina, przyniosła chrześcijaństwo do Gruzji.

W numerologii imieniu Nina odpowiada DWÓJKA. Mają na nią wpływ dwie antagonistyczne liczby - numerologiczna Jedynka i Dwójka. Jedna to tendencja niezależna i autorytarna, a druga pojednawcza i bierna. Takie zależności sprawiają, że Nina wydaje się dość zagadkowa. Te dwie energie mogą także harmonicznie współistnieć i w tym przypadku, Nina może być opisana jako żelazna pięść w jedwabnej rękawiczce. Jej pewna, dumna i dostojna postawa to nic innego, jak fasada, ukrywająca jej głęboko emocjonalną naturę. Imię Nina odpowiada zodiakalnym Bykom, Rakom, Wagom oraz Rybom.

Potem jak już przyjeżdżałem do Warszawy, to odwiedzałem Ninę prywatnie, nawet razem z synem. Przychodziłem też do studia TVP, gdzie prowadziła program „Bezludna wyspa”. Muszę powiedzieć, że nie widziałem w Polsce, tak przygotowującej się do programu osoby w najdrobniejszych szczegółach: scenografia, kostiumy, makeup, muzyka i szczegółowe pytania.., takie przygotowanie widziałem w Hollywood.

Na pytanie do Niny Terentiew, gdyby nie była słynną Niną T., powiedziała: „...to bym nie poznała Marka Grechuty i Czesława Niemena, nie flirtowałby ze mną Mastroianni. Nie byłabym na prywatnej audiencji u Ojca Świętego, która zmieniła wiele w moim życiu. Nie przeszłabym się w Cannes po czerwonym dywanie, nie nakręciłabym filmu o pobycie Roberta De Niro w Polsce, gdy przyjechał, aby spotkać się z Lechem Wałęsą. Nie spotkałabym Lionela Richie, Stinga i innych wspaniałych artystów. Nie zobaczyłabym wielu miejsc, które mogłam zobaczyć tylko jako Nina T. To jest mój życiowy luksus…”.

“…Mój pierwszy program poprowadziłam tuż po studiach - tak więc byłam obecna bardzo długo na ekranie. Dyrektorem TVP2 byłam przez kilkanaście lat, a dyrektor to przecież menedżer. W Polsacie jestem podwójnym menedżerem, bo jestem członkiem zarządu oraz dyrektorem programowym. Żeby zrobić porządny wywiad na ekranie, trzeba bardzo mocno się przygotować, poznać bohatera, a ja najzwyczajniej w świecie nie miałabym na to czasu. U nas w Polsacie wszyscy się śmieją, że na spotkanie ze mną czeka się jak w poczekalni u dentysty. Przez mój gabinet przewijają się codziennie dziesiątki osób, a ja analizuję najróżniejsze pomysły, eventy, które muszę ocenić pod kątem programowym, biznesowym, usiłuję przewidzieć, z jakim odbiorem propozycja może spotkać się u widzów, a później nadzoruję ich realizację. Tak więc moje programy sprzed lat to „słodki wspomnień czar”, są do dziś najcudowniejszą przygodą mojego życia…” – Nina Terentiew. PORTRAIT with HOSTORY Nina Terentiew

"... TV is just as fashionable, everything changes ..." - Nina Terentiew.

Nina Barbara Terentiew-Kraśko (born March 14, 1946 in Warsaw) - journalist, TV presenter,

She is a graduate of Polish Studies at the University of Warsaw. In the years 1970–1971 she completed a professional internship at PR Koszalin. She started working for Telewizja Polska in 1971 at the Editorial Office of Cultural Journalism. She was preparing the Pegaz cultural program. Later, she prepared numerous documentaries, reports and programs devoted to culture. Among the programs that she conducted herself, there were mainly interviews with invited guests as part of the cycles, incl. XYZ, Conversations with…, Desert Island and Confessions Controlled.

In 1980 she became the head of the editorial office of TVP, in 1986 the head of the artistic team of TVP2, and in 1991 she became the artistic director of TVP2. In 1991 she was nominated to the position of Deputy Program Director of TVP2. From 1998, she was the program director of TVP2. On June 6, 2006, she resigned, but according to the period of her notice, she led the TV Two until September 2006. With her resignation from the position of TVP2's program director, she left Telewizja Polska.

From October 1, 2006 to April 2007, she was a programming advisor to the owner and management board of Telewizja Polsat for Polish production. Since April 2007, he has been the programming director of Polsat.

She is the author of the book-collection of interviews Controlled Confessions.

She was active in the Jolanta Kwaśniewska Foundation "Communication without barriers", she belongs to the club "22" managed by Henryka Bochniarz.

The first husband was Robert Terentiew, a journalist, columnist, with whom he has a son, Hubert, and the second husband was the journalist Tadeusz Kraśko (father of Piotr Kraśka). Both marriages ended in divorce.

Nina Terentiew was associated with Telewizja Polska (1971-2006) as - 1980: Head of the editorial office of TVP, 1986-1991: Head of the TVP2 artistic team, 1991: Deputy program director in TVP2, 1998-2006: Program director in TVP2; and from Polsat (since 2006) as 2006-2007: Polsat's programming advisor, since 2007: Polsat's programming director. Honored and distinguished, among others Officer's Cross of the Order of Polonia Restituta (2004), Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta (1998), Order of Merit, III degree - Ukraine (2004).

Awarded and distinguished, among others Superwiktor Award (Wiktory 1996) for television personalities, third place in the Talk-show category in the Telekamery 2001 plebiscite, Czerwona Kokardka (2003), ArtPrezydent in 2014/2015 at the Interdisciplinary Art Festival City of Stars in Żyrardów.

I flew to Warsaw from New York in July 1988, one of the people I was supposed to meet was Nina Terentiew, head of the TVP 2 art team, who was my friend's wife from New York. I made an appointment with her, at her home on July 7, 1988. It did not end with the interview, I took a series of photos of her, one of which I showed at my exhibition "Face to Face" at the Zachęta National Gallery of Art in Warsaw, in January 1989, as part of the 150th anniversary of the invention of photography.

On January 13, 1989, Nina Terentiew with a team from TVP came to the vernissage, the film "Czesław Czapliński's Vernissage at Zachęta" was made (TVP, 1989), where there was all the artistic cream of Warsaw, let me mention: Daniel Passent, Aleksander Bardini, Eryk Lipiński, Artur Sandauer, Nina Andrycz, Jerzy Ficowski, Szymon Szurmiej, Artur Międzyrzecki, Irena Dziedzic ...

I must say that Nina Terentiew had a good hand, because after her first film, more were made. When I was making a large project "Poles'95" for "Twój Styl", there was also a portrait of her wearing a hat and a video from the session "Black and white in color" was made.

I remember that at the beginning I was thinking about the name Nina, which is not very popular, I only knew Nina Andrycz who lived nearby in Aleja Róż.

Nina - name day: January 14, in Poland it used to be a diminutive of the name Janina or Antonina, and now functions as a separate name. It may be named after Ninos, after the mythical founder of the Assyrian Empire and Nineveh, an ancient city in northern Mesopotamia. The patroness of this name, that is, Saint Nina, brought Christianity to Georgia.

In numerology, the name of Nina corresponds to TWO. It is influenced by two antagonistic numbers - numerological One and Two. One is independent and authoritarian, the other is conciliatory and passive. Such dependencies make Nina seem quite puzzling. The two energies can also harmoniously coexist and in this case, Nina can be described as an iron fist in a silk glove. Her confident, proud and dignified demeanor is nothing more than a facade that hides her deeply emotional nature. The name Nina corresponds to the zodiacal Taurus, Cancer, Libra and Pisces.

Later, when I was coming to Warsaw, I visited Nina privately, even with her son. I also came to the TVP studio, where she hosted the program "Bezludna Wyspa". I must say that I have not seen a person preparing for the program in the smallest detail in Poland: scenography, costumes, makeup, music and detailed questions ... I have seen such preparation in Hollywood.

When asked to Nina Terentiew, if she were not the famous Nina T., she said: “... I wouldn't have met Marek Grechuta and Czesław Niemen, Mastroianni would not flirt with me. I would not be at a private audience with the Holy Father, which changed a lot in my life. I would not walk the red carpet in Cannes, I would not make a film about Robert De Niro's stay in Poland, when he came to meet Lech Wałęsa. I wouldn't meet Lionel Richie, Sting and other great artists. I wouldn't see many places that I could only see as Nina T. This is my life's luxury… ”.

“… My first program was just after graduation - so I was present on the screen for a long time. I was the director of TVP2 for several years, and the director is a manager after all. At Polsat, I am a double manager, because I am a board member and program director. In order to do a decent interview on the screen, you have to prepare very hard, get to know the hero, and I simply wouldn't have time for that in the world. In our Polsat place, everyone laughs that the meeting with me is waiting like in a dentist's waiting room. Dozens of people pass through my office every day, and I analyze various ideas, events that I have to evaluate in terms of programming, business, I try to predict the reception of the proposal from viewers, and then I supervise their implementation. So my programs from years ago are "sweet memories charm", they are still the most wonderful adventure of my life… ”- Nina Terentiew.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page