top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ New York EASTER PARADE

Zaktualizowano: 8 sty 2022


Wielkanoc w Nowym Jorku kojarzy mi się z nieprzebranym tłumem eleganckich ludzi w niezwykłych kapeluszach na Piątej Alei. Kilka razy byłem i fotografowałem, to niezwykłe wydarzenie. Za każdym razej jest tak, jak bym był po raz pierwszy, nowe kreacje, inni ludzie, nie ma nudy. Znam ludzi, którzy mieszkają w Nowym Jorku wiele lat i nie byłi na Easter Parade, ani razu. Myślę, że jest tak, że jak się raz zobaczy, to nie można się od tego uwolnić. Kiedy tylko będę miał szansę, to pójdę następny raz. Nic się nie powtarza, wszystko jest nowe. Rozmawiałem z kilkoma osobami w niezwykłych kreacjach, mówiły mi, że przygotowywały się do tej parady przez cały rok. Od pomysłu do realizacji.


Tradycja parady wielkanocnej zaczęła się po wojnie secesyjnej jako „modowa promenada”, zakorzeniona w zwyczaju niedzielnego spaceru po nabożeństwie. Zamożni nowojorczycy wychodzili ze swoich domów modlitwy wzdłuż Piątej Alei, aby spacerować ulicą, zjeść obiad w pobliskich restauracjach.

Niedzielny spacer był szczególnie popularny w Niedzielę Wielkanocną, ponieważ był to czas na pokazanie najnowszych trendów w modzie. Kapelusze ozdobione sztucznymi kwiatami, wysokimi strusimi piórami i wypchanymi ptakami były u szczytu mody.

Popularność parady wielkanocnej rozszerzyła się na sferę komercyjną. Domy towarowe i budynki w rejonie Midtown zaczęły dekorować hole i wystawy sklepowe. Parada została nawet wykorzystana w piosence w musicalu „The Easter Sunday Parade”.

Teraz kapelusze uczestników stały się jeszcze bardziej ekstrawaganckie niż kapelisze pierwszych uczestników parady. Króliki, spore kompozycje kwiatowe, oślepiające klejnoty i zarówno plastikowe, jak i naturalne jajka można zobaczyć na głowach paradujących.

Osoby uczestniczące w paradzie wielkanocnej tradycyjnie ubierają się w nowe i modne ubrania, zwłaszcza damskie kapelusze, i starają się zaimponować innym swoim strojem. Parada wielkanocna jest najbardziej związana z Piątą Aleją w Nowym Jorku, ale parady wielkanocne odbywają się w wielu innych miastach. Zaczynając jako spontaniczne wydarzenie w latach 70. XIX wieku, parada w Nowym Jorku stała się coraz bardziej popularna do połowy XX wieku - w 1947 r. Szacowano, że przyciągnęła ponad milion ludzi. W 2020 roku wielkanocna parada na Manhattanie w Nowym Jorku została odwołana z powodu pandemii koronawirusa.

Biblia opisuje dwie procesje w pierwszym Wielkim Tygodniu. Pierwsza odbyła się w Niedzielę Palmową, kiedy Jezus został powitany w Jerozolimie przez adorujący tłum. Druga miała miejsce, gdy Jezus niósł krzyż na Kalwarię. Te procesje są często upamiętniane w chrześcijańskich nabożeństwach i uważane są za najwcześniejsze poprzedniczki współczesnej parady wielkanocnej.

Posiadanie nowych ubrań na Wielkanoc było głęboko zakorzenione w europejskich zwyczajach. Święte czasy wymagały specjalnych form ubioru - materialnych oznak świętości i celebracji. Charakterystyczny strój na Wielkanoc, podobnie jak „najlepszy niedzielny” strój i specjalne szaty kapłańskie, przez wieki ukazywał powagę i świętość tego okresu.

Władze przypisują wprowadzenie wyszukanych ceremonii wielkanocnych, w tym jaskrawych strojów i pokazu osobistych ozdób, rzymskiemu cesarzowi Konstantynowi I na początku IV wieku, kiedy on „nakazał swoim poddanym ubrać się jak najlepiej i paradować na cześć Chrystusa, zmartwychwstanie”.

Stare irlandzkie porzekadło głosiło: „Na Boże Narodzenie, jedzenie i picie; na Wielkanoc, nowe ubrania”.

Do lat pięćdziesiątych XIX wieku parada wielkanocna w Nowym Jorku była jednym z głównych kulturowych wyrazów Wielkanocy w Stanach Zjednoczonych. Był to jeden z podstawowych sposobów identyfikowania i obchodzenia Wielkanocy. Parada wielkanocna stała się wielkim widowiskiem modowym i religijnym, znanym w Nowym Jorku i w całym kraju. Było to poza kościelne wydarzenie kulturalne dla zamożnych - ubrani w nowe i modne ubrania przechadzali się z własnego kościoła do innych, aby zobaczyć imponujące kwiaty (i dać się zobaczyć innym spacerowiczom). Ludzie z najuboższej i średniej klasy obserwowali paradę, aby poznać najnowsze trendy w modzie.

W 1890 roku coroczna procesja zajmowała ważne miejsce w nowojorskim kalendarzu uroczystości i przyjęła swoje trwałe miano „parady wielkanocnej”.

W 1933 roku amerykański autor tekstów Irving Berlin napisał muzykę do rewii na Broadway „Easter Parade”, nad którą pracował przez piętnaście lat i w której ostatecznie uchwycił istotę parady. Zarówno piosenka, jak i rewia cieszyły się ogromną popularnością. Piosenka stała się standardem, a piętnaście lat później była podstawą do filmu Easter Parade.

W połowie XX wieku religijne aspekty parady wyblakły i był postrzegany głównie jako demonstracja amerykańskiego dobrobytu. W 1955 r. The Saturday Evening Poststwierdził, że wiosenny korowód w Nowym Jorku był tylko przypadkowym świętem religijnym i stał się odbiciem faktu, że w Ameryce człowiek był tak dobry, jak ubrania i inne towary, które on lub ona, był w stanie kupić.

Dziś nowojorczycy z wielkim entuzjazmem świętują wielkanocną paradę i festiwal kapeluszy. Uroczystości cieszą zarówno rodziny ubrane w niedzielne stroje, jak i ludzie i zwierzęta w dziwacznych kostiumach, często oddając hołd dawnej świetności parady, by przytoczyć typowy przykład, nosząc jaskrawe kapelusze z żywymi ptakami w ozdobionych kwiatami klatkach. Uczestniczą nowojorczycy w każdym wieku. Odbywa się na Piątej Alei (około 49-57 ulic) na Manhattanie od 10 do 16 w Niedzielę Wielkanocną. Każdy może wziąć w niej udział, a przebieranie się jest bardzo zalecane. Jednym z najpopularniejszych akcesoriów są kapelusze we wszystkich stylach i kształtach.

Gdy parada w Nowym Jorku zyskiwała na znaczeniu od lat osiemdziesiątych XIX wieku, inne miasta opracowały własne wersje. Filadelfia i Boston były wśród nich, podobnie jak Coney Island i Atlantic City, gdzie parady stały się atrakcjami turystycznymi.

W XXI wieku parady wielkanocne odbywają się w wielu miastach, w tym w wybitnych: Richmond jest gospodarzem parady wzdłuż czterech bloków Monument Avenue od ponad 50 lat, z udziałem 25 000 uczestników ubranych w stroje wielkanocne. W Nowym Orleanie odbywają się parady w Niedzielę Wielkanocną, w tym Parada Wielkanocna Dzielnicy Francuskiej z klasycznymi strojami, Wielkanocna Parada Chrisa Owensa z pływakami i orkiestrami marszowymi oraz Gay Easter Parade celebrująca kulturę LGBTQ w przyjaznej dla dzieci atmosferze. Toronto jest gospodarzem parady wielkanocnej przy Queen Street East.


PORTRAIT with HISTORY New York EASTER PARADE

I associate Easter in New York with an endless crowd of elegant people in unusual hats on Fifth Avenue. I have been and photographed several times, this is an amazing event. Every time it is as if I were for the first time, new creations, different people, there is no boredom. I know people who have lived in New York for many years and have not been to the Easter Parade, not even once. I think that once you see it, you can't get over it. Whenever I have the chance, I will go the next time. Nothing repeats itself, everything is new. I've talked to a few people in unusual outfits, telling me they've been preparing for this parade all year round. From idea to implementation.

The tradition of the Easter parade began after the Civil War as a "fashion promenade", rooted in the custom of walking after the service on Sundays. Wealthy New Yorkers left their houses of prayer along Fifth Avenue to stroll down the street and dine in nearby restaurants.

The Sunday walk was especially popular on Easter Sunday as it was the time to showcase the latest fashion trends. Hats decorated with artificial flowers, high ostrich feathers and stuffed birds were at the height of fashion.

The popularity of the Easter parade has spread to the commercial sphere. Department stores and buildings in the Midtown area began decorating halls and shop windows. The parade was even used in a song in the musical "The Easter Sunday Parade".

Now the hats of the participants have become even more extravagant than the hats of the first parade participants. Rabbits, sizable flower arrangements, dazzling jewels, and both plastic and natural eggs can be seen on parading heads.

People participating in the Easter parade traditionally dress in new and fashionable clothes, especially women's hats, and try to impress others with their outfits. The Easter Parade is most closely related to New York City's Fifth Avenue, but Easter parades are held in many other cities. Starting as a spontaneous event in the 1870s, the New York parade became increasingly popular by the mid-20th century - in 1947. It was estimated to attract over a million people. In 2020, the Easter parade in Manhattan, New York, was canceled due to the coronavirus pandemic.

The Bible describes two processions during the first Holy Week. The first was on Palm Sunday when Jesus was greeted at Jerusalem by an adoring crowd. The second was when Jesus was carrying his cross to Calvary. These processions are often commemorated in Christian worship services and are considered to be the earliest predecessors of the modern Easter parade.

Having new clothes for Easter was deeply ingrained in European customs. Holy times called for special forms of dress - material signs of holiness and celebration. The distinctive attire for Easter, as well as the "best Sunday" attire and special priestly garments, for centuries showed the seriousness and sanctity of this period.

Authorities attribute the introduction of elaborate Easter ceremonies, including garish costumes and a display of personal ornaments, to Roman Emperor Constantine I in the early fourth century, when he "ordered his subjects to dress in their best and parade in honor of Christ, the resurrection."

An old Irish proverb read: “At Christmas, food and drink; for Easter, new clothes. "

Until the 1850s, the Easter parade in New York was one of the main cultural expressions of Easter in the United States. It was one of the primary ways of identifying and celebrating Easter. The Easter Parade has become a great fashion and religious show, famous in New York and the rest of the country. It was an extra-ecclesiastical cultural event for the wealthy - dressed in new and fashionable clothes, they wandered from their own church to others to see the imposing flowers (and be seen by other walkers). People from the poorest and middle class watched the parade to learn about the latest fashion trends.

In 1890, the annual procession held a prominent place on the New York calendar of festivities and took its long-term name of the "Easter Parade."

In 1933, the American songwriter Irving Berlin wrote music for the Broadway revue "Easter Parade", on which he worked for fifteen years and in which he finally captured the essence of the parade. Both the song and the revue enjoyed great popularity. The song became the standard, and fifteen years later it was the basis for the movie Easter Parade.

By the middle of the 20th century, the religious aspects of the parade had faded and it was seen primarily as a demonstration of American prosperity. In 1955, The Saturday Evening Post stated that the New York Spring Procession was just an accidental religious holiday, and reflected the fact that in America, man was as good as the clothes and other goods he or she could buy. .

Today, New Yorkers are celebrating the Easter parade and the hat festival with great enthusiasm. Celebrations are enjoyed by families dressed in Sunday clothes as well as people and animals in bizarre costumes, often paying tribute to the past splendor of the parade to cite a typical example, wearing bright hats with live birds in flower-decorated cages. New Yorkers of all ages participate. It takes place on Fifth Avenue (about 49-57 streets) in Manhattan from 10am to 4pm on Easter Sunday. Anyone can participate and dressing up is highly recommended. One of the most popular accessories are hats of all styles and shapes.

As the parade in New York grew in importance from the 1880s, other cities developed their own versions. Philadelphia and Boston were among them, as were Coney Island and Atlantic City, where parades became tourist attractions.

In the 21st century, Easter parades have been held in many cities, including prominent ones: Richmond has hosted parades along Monument Avenue's four blocks for more than 50 years, with 25,000 participants dressed in Easter costumes. New Orleans has parades on Easter Sunday, including the French Quarter Easter Parade with classic costumes, Chris Owens Easter Parade with floats and marching bands, and the Gay Easter Parade celebrating LGBTQ culture in a child-friendly atmosphere. Toronto hosts the Easter Parade on Queen Street East.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page