top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Mirosław RogalaMirosław Rogala (ur. 27 marca 1954 w Polsce) – artysta wizualny, teoretyk sztuki, performer, autor instalacji, rysownik, grafik, fotograf i pedagog; zamieszkały w USA pochodzenia polskiego. 

Absolwent malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1979), po studiach wyemigrował do USA. Wykładał sztuki multimedialne m.in. w Northwestern University w Chicago oraz Pratt Institute oraz Brooklyn College w Nowym Jorku. Pierwszy w Polsce obronił w 2000 doktorat w zakresie sztuk interaktywnych w University of Wales pod kierunkiem prof. Roya Ascotta. 

Artysta zasłynął jako twórca interaktywnej instalacji dźwiękowej w przestrzeni publicznej e Garden (Electronic Garden/NatuRealization) w Chicago. Była to jedna z pierwszych na świecie permanentnych interaktywnych instalacji outdoors. 

Artysta tworzy przede wszystkim interaktywne instalacje, rysunki piórkiem i areografem, rysunki komputerowe, fotografie cyfrowe, laserowe.Spotkaliśmy się po raz pierwszy w styczniu 1983 r. w Nowym Jorku, w tym czasie Andrzej Strumiłło był szefem projektowania graficznego w ONZ, który był naszym wspólnym znajomym i nieraz spotykaliśmy się razem. Zrobiłem wówczas sporo zdjęć i tekst o nim - Czesław Czapliński – LASER ZAMIAST OŁÓWKA – nowojorski „Nowy Dziennik”, dodatek kulturalny „Przegląd Polski” 2 czerwca 1983:

Mirosław Rogala posługuje się w swych pracach malarstwem, rysunkiem, fotografią, laserem, komputerem, video, muzyką. Mówi: „...Wysoko cenię artystyczne postawy multidyscyplinarne Andrzeja Strumiłły, Tadeusz Kantora, Josepha Beuysa, Christo i multimedia twórców takich jak: John Case, Nam June Palk czy Dieter Froese...”.

Mirosław Rogala urodził się w 1954 roku w Polsce, gdzie w 1979 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni malarstwa A. Strumiłły. Od l977 roku wystawia swe prace. Od samego początku stosuje niekonwencjonalne techniki – połączenia malarstwa, rysunku i fotografii z pulsującym światłem, dźwiękiem, świetlnymi rzeźbami itd.

W 1979 roku Rogala przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych, gdzie w Chicago otrzymuje stypendium na podyplomowy program w School of the Art Institute. Kończy ją w grudniu 1982 roku, W czasie studiów dużo wystawia w Ameryce i w Europie zachodniej.

O swoich ostatnich pracach tak mówi: "To, że obecnie stosuję lasery nie jest tylko problemem technicznym, lecz wzbogaceniem przekazu, kreowaniem nowej formy. Tkwimy przecież niezmiennie w kręgu tych samych ludzkich treści: miłości i samotności, pokoju i wojny, Forma staje się więc główno siłą motoryczno kreacji. Użycie nowych środków: laserów i komputerów jest kontynuacjo tego, co robiłem i robię na papierze i płótnie. Filmy video dają mi proporcjonalnie zwiększone, syntetyczne możliwości zawarcia różnych elementów, ich relacji i zmian w jednym. Zaś wielomonitorowe instalacje – aranżacje przestrzeni – stają się dla mnie najistotniejszą wartością i siłą tego medium. Pracuję również nad tym, aby moje rysunki, teksty pisane, malarstwo, przetransformować w video, w widowisko z użyciem dużej ilości projektorów przeźroczy, ' Moje zainteresowania skupiają się na badaniu „wytrzymałości” mediów, poszerzania ich granie oraz tego co "pomiędzy", są próbą znalezienia odpowiedzi. "a może i nowych pytań”.

Mimo więc stosowania nowoczesnej techniki (komputery, lasery, video), punktem wyjścia są tradycyjne techniki: rysunek piórkiem, malarstwo. Już od pewnego czasu rysunki komputerowe (dość często pojawiają się w wielu dziedzinach sztuki i nauki. '”…Rysunki komputerowe są robione na podobnej zasadzie. co moje rysunki piórkiem – mówi Rogala – do rysowania służy tu elektroniczne pióro, którym wodzi się po elektromagnetycznej tablicy. Położenie pióra, rodzaj ruchu, kreski są transmitowane naekran monitora, z kolei taki obraz zapisywany jest na dysku lub wydrukowany na papierze w dowolnej wielkości, kształcie i kolorze…”.

Inny wynalazek naszego wieku – laser, znajdujący liczne zastosowania w medycynie, elektronice czy telekomunikacji również wykorzystuje Rogala w swojej pracy. "…Laser jest środkiem, który pozwala mi 'rysować' w zaciemnionym pomieszczeniu, jak świetlnym piórem - do zapisu którego używam fotografii lub filmu. Tradycyjne techniki i te najnowsze są ciągle przewartościowywane i dowartościowywane. Jakkolwiek jestem zwolennikiem nowych form wyrazu, sądzę że tradycyjne techniki nie będą zaniechane w przyszłości…”.

Bardzo trafne wydaje się określenie prac Rogali przez poetę Tymoteuszu Karpowicza, Po obejrzeniu wystawy malarstwa i rysunków cyklu "...Człowiek w labiryncie" w Polish Museum of America w Chicago (1980) Karpowicz napisał: „Wielka sztuka jest zawsze przypuszczeniem, hipotezą. Człowiek w obrazach Rogali jest jego hipotezą - jak istota ludzka mogłaby wyglądać w oczach kryształu. Jest może zimna, lecz wielka...".

 


Mirosław Rogala - zajmujący się sztuką wideo, sztuką elektroniczną, sztuką interaktywną, fotografią, muzyką, poezją. Łączy wiele technik, poszukując multimedialnej hiperformy otwartej na interakcję z odbiorcą.

 

W 2000 roku Rogala otrzymał tytuł doktorski ze sztuk interaktywnych w CAiiA/ STAR Centre for Advanced Inquiry w Interactive Arts University of Wales.

Jest laureatem wielu prestiżowych nagród; jego wystawy indywidualne i prace prezentowane były w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Holandii, Niemczech, Finlandii, Polsce, Brazylii, Japonii, Chinach i wielu innych. Od lat 90. XX wieku był wykładowcą między innymi w The School of The Art Institute of Chicago, Pratt Institute w Nowym Jorku, Brooklyn College - City University of New York.  Jedną z pierwszych prac wideo Mirosława Rogali był wideoperformans "Polish Dance" z 1980 roku. Zrealizowany już w Stanach Zjednoczonych, dedykowany polskim robotnikom i podziemiu demokratycznemu.

Pod koniec lat 80. Rogala przygotował serię multimedialnych instalacji-performansów, proponując dla sztuk performatywnych nowe środowiska medialne. Sfera technologiczna nie była w nich wyłącznie elementem scenograficznym, ale konstruowała całość dzieła. Wielokanałowa instalacja "Nature is Leaving Us" z 1989 roku jest nazywana przez artystę "wideo operą".

W 1995 roku Rogala przygotował instalację "Lovers Leap", która była po raz pierwszy pokazywana w ZKM Zentrum Für Kunst und Medientechnologie w Karlsruhe. W "Lovers Leap" artysta zaproponował zupełnie nową formę nawigacji w przestrzeni medialnej. Widzowie uzyskali możliwość poruszania się po przestrzeni instalacji i w ten sposób nawigowali i kontrolowali sferę multimedialną.

W ostatnich latach Rogala realizuje cykle instalacji "Transformed City" oraz "Transformed Garden", w których poddaje technologicznemu przetworzeniu percepcyjne doświadczenia natury i architektury.

Artysta nazywa swojego widza, współodpowiedzialnego za proces tworzenia dzieła, (V)Userem.

"…Media interaktywne dają widzom prawo do ingerencji nie tylko w zawartość, ale również w formę dzieła. Konsekwencją tego jest przesunięcie akcentu z artysty na użytkownika, zmiana relacji między nimi oraz współodpowiedzialność użytkownika za dzieło. Sztuka jest sposobem afirmacji, kontestacji i interpretacji życia, jest obsesją i językiem, szukaniem balansu, znajdowaniem nowej formy wypowiedzi…" – Mirosław Rogala.

 

PORTRAIT with HISTORY  Mirosław Rogala.  Mirosław Rogala (born March 27, 1954 in Poland) – visual artist, art theoretician, performer, author of installations, illustrator, graphic designer, photographer and teacher; residing in the USA of Polish origin.

A graduate of painting at the Academy of Fine Arts in Krakow (1979), after his studies he emigrated to the USA. He lectured on multimedia arts, among others. at Northwestern University in Chicago and Pratt Institute and Brooklyn College in New York. He was the first in Poland to defend his PhD in interactive arts at the University of Wales in 2000 under the supervision of prof. Roy Ascott.

The artist became famous as the creator of an interactive sound installation in the public space e Garden (Electronic Garden/NatuRealization) in Chicago. It was one of the first permanent interactive outdoor installations in the world.

The artist creates primarily interactive installations, pen and airbrush drawings, computer drawings, digital and laser photographs.

 


We met for the first time in January 1983 in New York, at that time Andrzej Strumiłło was the head of graphic design at the UN, who was our mutual friend and we met together many times. I took a lot of photos then and a text about him - Czesław Czapliński - LASER INSTEAD OF PENCIL - New York's "Nowy Dziennik", cultural supplement "Przegląd Polski" June 2, 1983:

Mirosław Rogala uses painting, drawing, photography, laser, computer, video and music in his works. He says: "...I highly value the multidisciplinary artistic attitudes of Andrzej Strumiłło, Tadeusz Kantor, Joseph Beuys, Christo and the multimedia of creators such as John Case, Nam June Palk and Dieter Froese...".

 

Mirosław Rogala was born in 1954 in Poland, where he graduated from the Academy of Fine Arts in Krakow in 1979, in the painting studio of A. Strumiłło. He has been exhibiting his works since 1977. From the very beginning, he has been using unconventional techniques - combinations of painting, drawing and photography with pulsating light, sound, light sculptures, etc.

In 1979, Rogala came to the United States, where in Chicago he received a scholarship for a postgraduate program at the School of the Art Institute. He graduated in December 1982. During his studies, he exhibited extensively in America and Western Europe.

He says about his latest works: "The fact that I am currently using lasers is not only a technical problem, but also an enrichment of the message, the creation of a new form. After all, we are always stuck in the circle of the same human content: love and loneliness, peace and war. Therefore, the form becomes mainly by the motor power of creation. The use of new means: lasers and computers is a continuation of what I did and do on paper and canvas. Video films give me proportionately increased, synthetic opportunities to include various elements, their relationships and changes in one. And multi-monitor installations - arrangements space - become for me the most important value and strength of this medium. I am also working on transforming my drawings, written texts, paintings into a video, into a spectacle using a large number of slide projectors, ' My interests focus on the study of "endurance" media, expanding their range and what is "in between", are an attempt to find answers "and maybe even new questions".

Therefore, despite the use of modern technology (computers, lasers, video), the starting point are traditional techniques: pen drawing, painting. Computer drawings have been around for some time now (they appear quite often in many fields of art and science.'

”…Computer drawings are made on a similar principle. like my drawings with a pen - says Rogala - an electronic pen is used to draw on an electromagnetic board. The position of the pen, type of movement, and lines are transmitted to the monitor screen, and the image is saved on disk or printed on paper in any size, shape and color...”.  Another invention of our century - the laser, which has numerous applications in medicine, electronics and telecommunications, also uses Rogala in its work. "...The laser is a means that allows me to 'draw' in a darkened room, as if with a pen of light - to record which I use photography or film. Traditional techniques and the newest ones are constantly being revalued and enhanced. Although I am a supporter of new forms of expression, I think that traditional techniques will not be abandoned in the future..."

The poet Tymoteusz Karpowicz's description of Rogala's works seems very accurate. After seeing the exhibition of paintings and drawings from the series "...Man in the Labyrinth" at the Polish Museum of America in Chicago (1980), Karpowicz wrote: "Great art is always a guess, a hypothesis. The man in Rogala's paintings is his hypothesis - what a human being could look like in the eyes of a crystal. She may be cold, but she is great...".

 

Mirosław Rogala - dealing with video art, electronic art, interactive art, photography, music, poetry. He combines many techniques, searching for a multimedia hyperform open to interaction with the recipient.

 

In 2000, Rogala received his PhD in Interactive Arts from the CAiiA/STAR Center for Advanced Inquiry at the Interactive Arts University of Wales.

He is the winner of many prestigious awards; his individual exhibitions and works have been presented in dozens of countries around the world, including the United States, Great Britain, Ireland, the Netherlands, Germany, Finland, Poland, Brazil, Japan, China and many others. Since the 1990s, he has been a lecturer at, among others, The School of The Art Institute of Chicago, Pratt Institute in New York, Brooklyn College - City University of New York.  One of Mirosław Rogala's first video works was the video performance "Polish Dance" from 1980. Already produced in the United States, dedicated to Polish workers and the democratic underground.

At the end of the 1980s, Rogala prepared a series of multimedia performance installations, proposing new media environments for performing arts. The technological sphere was not only a scenographic element, but constructed the entire work. The multi-channel installation "Nature is Leaving Us" from 1989 is called a "video opera" by the artist.

In 1995, Rogala prepared the installation "Lovers Leap", which was first shown at the ZKM Zentrum Für Kunst und Medientechnologie in Karlsruhe. In "Lovers Leap" the artist proposed a completely new form of navigation in the media space. Viewers were able to move around the installation space and thus navigate and control the multimedia sphere.

In recent years, Rogala has been implementing a series of installations called "Transformed City" and "Transformed Garden", in which he technologically transforms the perceptual experiences of nature and architecture.

The artist calls his viewer, co-resp onsible for the process of creating the work, (V)User.

"...Interactive media give viewers the right to interfere not only with the content, but also with the form of the work. The consequence of this is a shift in emphasis from the artist to the user, a change in the relationship between them and the user's co-responsibility for the work. Art is a way of affirming, contesting and interpreting life, it is obsession and language, searching for balance, finding a new form of expression..."- Mirosław Rogala.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page