top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Magdalena Cwen-HanuszkiewiczNie żyje Magdalena Cwenówna, właściwie Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz. O jej śmierci poinformował na FB Andrzej Golimont, polityk i działacz społeczny: „Po roku bohaterskiej walki z rakiem odeszła dziś (21.02.2024) o godz. 9.04 Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz. Nie będzie czarno-białego zdjęcia. Magda do końca była kolorowym ptakiem… [pisownia oryginalna – red.]”. „…Pierwszy raz spotkałem Adama Hanuszkiewicza i Magdę Cwenównę, kiedy przyleciałem z Nowego Jorku do Łodzi, mojego rodzinnego miasta - 5 września 1987 r.  w Teatrze Powszechnym w Łodzi na próbie „Cyda” Jana Andrzeja Morsztyna wg. Pierre 'a Corneille'aTam zrobiłem pierwszą serię unikalnych zdjęć Hanuszkiewicza i co ciekawe, dzięki któremu poznałem Magdę.

Potem już były różne spotkania z Hanuszkiewiczem i Magdą, ale chyba najciekawszy był weekend 9-10 czerwca 2001, kiedy z kilkoma aktorkami Hanuszkiewicz spotkał się ze mną na sesji zdjęciowej w Jaworowym Dworze, nieopodal Warszawy. Na zakończenie sesji zaprosiłem jeszcze całą grupę tzw. harleyowsów i powstały zdjęcia „jakich świat nie widział”. Tam zresztą, wiele lat później, po śmierci Hanuszkiewicza, odbyła się piękna plenerowa wystawaodbyła jemu poświęcona.Adam Hanuszkiewicz zmarł 4 XII 2011 roku, kilka dni przed otwarcie mojej monumentalnej wystawy – 7 XII 2011 – ARTYŚCI EUROPIE w Gmachu Głównym, Unii Europejskiej w Brukseli. Na otwarciu dałem jego portret na osobnej sztaludze, jak siedzi na motorze Harley Davidson, z flagą amerykańską.

W działaniach artystycznych Hanuszkiewicza zawsze wspierały kobiety. Zarówno jego kolejne życiowe partnerki - Zofia Rysiówna, Zofia Kucówna i Magda Cwenówna, jak i aktorki, reżyserki, scenografki, słowem współtwórczynie spektakli Hanuszkiewicza. On sam zaś twierdzi, że lepiej niż na teatrze, zna się na kobietach…

12 czerwca 2014 Magdalena Cwenówna-Hanuszkiewicz była u mnie na spotkaniu ARTYŚCI w ŁAZIENKACH, wzbudzając olbrzymie zainteresowanie…” – Czesław Czapliński

 


Magdalena Cwenówna, właściwie Magdalena Krystyna Cwen-Hanuszkiewicz (ur. 14 maja 1954 w Piotrkowie Trybunalskim; zm. 21 lutego 2024) – aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. Zajmuje się również dubbingiem.

W 1976 ukończyła studia na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej im. Leona Schillera w Łodzi. Grała na scenie Teatru Wielkiego w Łodzi, Teatru Powszechnego w Łodzi, Teatru Narodowego w Warszawie, następnie była aktorką warszawskiego Teatru Nowego. W latach 2007- 2021 była aktorką Teatru Rampa w Warszawie.

Nagrody i odznaczenia m.in.: 1986: nagroda Srebrny Pierścień za rolę Adeli w przedstawieniu „Dom Bernardy Alba” Federico Garcia Lorci, 1987: Honorowa Odznaka miasta Łodzi.

Wdowa po polskim aktorze i reżyserze Adamie Hanuszkiewiczu, była jego żoną w latach 1990–2011.

Filmografia m.in.: 2017: Lekarze na start – Olga Zamojska; 2014: Entropia – matka; 2010: Barwy szczęścia – Monika, rektor uczelni; 2009: Na dobre i na złe – Wanda; 2008: Wydział zabójstw – Sabina Gorczycka; 2003-2023: Na Wspólnej – wicedyrektorka; 1997-2023: Klan – Lidia, żona profesora Maksymiliana Boguckiego cierpiąca na stwardnienie rozsiane; 1983: Żadne czary, żadne mary - mama Basi; 1982: Orinoko; 1981: About That Night; 1977: Palace Hotel – dziewczyna w filmie Lenki; 1975: Dom moich synów – Małgosia, dziewczyna Jerzego.„…Z wielką legendą pod tytułem Adam Hanuszkiewicz spotkałam się pierwszy raz dużo wcześniej. Miałam 20 lat, byłam w szkole teatralnej w Łodzi i Basia Fijewska zaproponowała mnie na zastępstwo do Teatru Narodowego. Weszłam onieśmielona do jego gabinetu i powiedziałam: „Nazywam się Magdalena Cwen”. On stał na tle okna. To taki stary dyrektorski sposób – delikwent wchodzi w światło, a on w cieniu. Popatrzył na mnie i powiedział: „A cóż to za nazwisko, Cwen? U mnie będzie się pani nazywała Cwenówna”. I tak już zostało. To może wydać się śmieszne, ale dla mnie to też jest element pewnej całości. Kolejne żony: Zośka Rysiówna – Ryś, Zośka Kucówna – Kuc, Magda Cwenówna – Cwen. Wszystko jednosylabowe nazwiska. Na dodatek wszystkie jesteśmy z maja. To nie jest przypadek, wszystko było zaprogramowane. Śmieję się, że Magda Umer – a był okres ogromnej sympatii między nimi – nie miała szans, bo jej nazwisko jest dwusylabowe…” —  Magdalena Cwenówna.  


PORTRAIT with HISTORY Magdalena Cwen-HanuszkiewiczMagdalena Cwenówna, real name Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz, is dead. Andrzej Golimont, politician and social activist, announced her death on Facebook:  "After a year of heroic fight against cancer, she passed away today (February 21, 2024) at 9/04 Magdalena Cwen-Hanuszkiewicz. There will be no black and white photo. Magda was a colorful bird until the end... [original spelling – ed.].”“…I met Adam Hanuszkiewicz and Magda Cwenówna for the first time when I flew from New York to Łódź, my hometown - on September 5, 1987, at the Powszechny Theater in Łódź, during a rehearsal of "Cyd" by Jan Andrzej Morsztyn based on Pierre Corneille. There I took the first series of unique photos of Hanuszkiewicz and, interestingly, thanks to him I met Magda.

Then there were various meetings with Hanuszkiewicz and Magda, but probably the most interesting was the weekend of June 9-10, 2001, when Hanuszkiewicz met me with several actresses at a photo session in Jaworowy Dwór, near Warsaw. At the end of the session, I invited the entire group of so-called Harleys and photos "the likes of which the world has never seen" were created. There, many years later, after Hanuszkiewicz's death, a beautiful outdoor exhibition dedicated to him took place. Adam Hanuszkiewicz died on December 4, 2011, a few days before the opening of my monumental exhibition - December 7, 2011 - ARTISTS OF EUROPE in the Main Building of the European Union in Brussels. At the opening, I presented his portrait on a separate easel, sitting on a Harley Davidson motorcycle, with an American flag.

Hanuszkiewicz's artistic activities were always supported by women. Both his subsequent life partners - Zofia Rysiówna, Zofia Kucówna and Magda Cwenówna, as well as actresses, directors, set designers, in short, co-creators of Hanuszkiewicz's performances. He himself claims that he knows women better than in the theater...

On June 12, 2014, Magdalena Cwenówna-Hanuszkiewicz was at my place at the ARTISTS in ŁAZIENKI meeting, arousing great interest..." - Czesław Czapliński

 


Magdalena Cwenówna, real name Magdalena Krystyna Cwen-Hanuszkiewicz (born May 14, 1954 in Piotrków Trybunalski; died February 21, 2024) - film, theater and television actress. He also does dubbing.

In 1976, she graduated from the Acting Department of the National Film, Theater and Television School. Leon Schiller in Łódź. She played on the stage of the Grand Theater in Łódź, the Powszechny Theater in Łódź, the National Theater in Warsaw, then she was an actress at the New Theater in Warsaw. In the years 2007-2021 she was an actress of the Rampa Theater in Warsaw.

Awards and decorations include: 1986: Silver Ring award for the role of Adela in the play "The House of Bernarda Alba" by Federico Garcia Lorca, 1987: Honorary Badge of the City of Łódź.

The widow of the Polish actor and director Adam Hanuszkiewicz, she was his wife in the years 1990–2011.Filmography including: 2017: Starting Doctors - Olga Zamojska; 2014: Entropy – mother; 2010: Colors of happiness – Monika, rector of the university; 2009: For better and for worse - Wanda; 2008: Homicide Department – ​​Sabina Gorczycka; 2003-2023: Na Wspólnej – deputy director; 1997-2023: Clan – Lidia, wife of Professor Maksymilian Bogucki, suffering from multiple sclerosis; 1983: No magic, no dreams - Basia's mother; 1982: Orinoco; 1981: About That Night; 1977: Palace Hotel – girl in Lenki's film; 1975: My Sons' House - Małgosia, Jerzy's girlfriend.

 

“…I met the great legend Adam Hanuszkiewicz for the first time much earlier. I was 20 years old, I was at theater school in Łódź, and Basia Fijewska suggested me as a replacement at the National Theater. I entered his office shyly and said: "My name is Magdalena Cwen." He was standing in front of the window. It's an old director's method - the delinquent enters the light and he enters the shadow. He looked at me and said, “What is that name, Cwen? In my case, your name will be Cwenówna. And that's how it stayed. This may seem funny, but for me it is also part of a whole. Subsequent wives: Zośka Rysiówna - Ryś, Zośka Kucówna - Kuc, Magda Cwenówna - Cwen. All one-syllable surnames. Moreover, we are all from May. This is not a coincidence, everything was programmed. I laugh that Magda Umer - and there was a period of great sympathy between them - had no chance because her surname has two syllables..."- Magdalena Cwenówna.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

留言


bottom of page