top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Maciej Iłowiecki

Zaktualizowano: 26 gru 2023„…Bez instrumentów muzycznych nie byłoby muzyki, nie byłoby na czym grać. Czy znaczy to, że niezbędny do tworzenia muzyki i jej przeżycia instrument sam ją tworzy? Jest pewne, że nie…” – Maciej Iłowiecki.


Maciej Iłowiecki, właśc. Tadeusz Maciej Iłowiecki (ur. 28 lutego 1935 w Piekarach Śląskich, zm. 24 grudnia 2023) – dziennikarz i publicysta, w latach 1993–1994 zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 

Absolwent biochemii na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1959 pracuje jako dziennikarz i publicysta. W czasach PRL pisywał w „Polityce”, „Przeglądzie Technicznym”. W latach 1974–1990 pracował w redakcji „Problemów”.

 


Pierwsze intensywne portrety Macieja Iłowieckiego zrobiłem w maju 1985 r.  i od razu, w październiku 1985 r. ukazał się mój portret na okładce magazynu RELAX , wychodzącego w Chicago, z którym ja oraz Iłowiecki współpracowaliśmy.

 

Jako ekspert do spraw mediów 1989 został zaproszony do rozmów Okrągłego Stołu ze strony „Solidarności” (jego adwersarzem przy tzw. podstoliku do spraw mediów był ze strony koalicyjno-rządowej w tych rozmowach Krzysztof Teodor Toeplitz). 

W latach 1990–1993 pełnił funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w latach 1990–1992 był redaktorem naczelnym tygodnika „Spotkania”. Zajmował stanowisko zastępcy przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji od kwietnia 1993 do września 1994. Członek Rady Etyki Mediów (od 2004 do 2011), członek zarządu Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk. Członek redakcji „Nowego Państwa”. 

W III RP zajął się niezależną publicystyką, współpracuje z telewizją Polsat. Jest autorem artykułów prasowych i kilkunastu książek na tematy związane z medioznawstwem. Regularnie uczestniczył w programie Bumerang prowadzonym przez Marka Markiewicza. W 2010 bez powodzenia kandydował do KRRiT z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, jego kandydatura została również poparta przez większość posłów Polski Plus, SdPL i SD. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014). 

Wybrane publikacje.:  Nasz wiek XX, Wiedza Powszechna, Warszawa 1969; Nowy, niezbyt wspaniały świat, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974; Dzieje nauki polskiej, Interpress, Warszawa 1981; Z tamtej strony lustra, Alfa, Warszawa 1987; Niepokój dwutysięcznego roku, Iskry, Warszawa 1989; Figle naszego świata, Alfa, Warszawa 1992; Media, władza, świadomość społeczna, Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne "Fama", Bydgoszcz 1999; Kronika przypadków publicznych, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000; Krzywe zwierciadło: o manipulacji w mediach, Gaudium, Lublin 2003.

 

PORTRAIT with HISTORY Maciej Iłowiecki


         “…Without musical instruments there would be no music, nothing to play. Does this mean that the instrument necessary to create and experience music creates it itself? It is certain that not…” – Maciej Iłowiecki.

         Maciej Iłowiecki, born Tadeusz Maciej Iłowiecki (born February 28, 1935 in Piekary Śląskie, d. 24 December 2023) – journalist and publicist, in 1993–1994 deputy chairman of the National Broadcasting Council.

         Graduate of biochemistry at the University of Warsaw. Since 1959 he has been working as a journalist and publicist. During the times of the Polish People's Republic, he wrote for "Polityka" and "Przegląd Techniczny". In the years 1974–1990 he worked in the editorial office of "Problemy".

 

         I took the first intensive portraits of Maciej Iłowiecki in May 1985 and immediately, in October 1985, my portrait appeared on the cover of RELAX magazine, published in Chicago, with which I and Iłowiecki cooperated.

 

         As a media expert in 1989, he was invited to the Round Table talks by "Solidarity" (his adversary at the so-called media sub-table was Krzysztof Teodor Toeplitz from the coalition and government side in these talks).

         In the years 1990–1993 he served as the president of the management board of the Association of Polish Journalists, and in the years 1990–1992 he was the editor-in-chief of the weekly "Spotkania". He held the position of deputy chairman of the National Broadcasting Council from April 1993 to September 1994. Member of the Media Ethics Council (from 2004 to 2011), member of the board of the Society for the Promotion and Promotion of Sciences. Member of the editorial board of "New State".

         In the Third Polish Republic, he engaged in independent journalism and cooperates with Polsat television. He is the author of press articles and several books on topics related to, among others: with media studies. He regularly participated in the Bumerang program run by Marek Markiewicz. In 2010, he unsuccessfully ran for the National Broadcasting Council on behalf of Law and Justice, his candidacy was also supported by the majority of MPs from Polska Plus, SdPL and SD.

         Selected publications include: Our Century XX, Wiedza Powszechna, Warszawa 1969; A New, Not-So-Great World, Wiedza Powszechna, Warsaw 1974; The history of Polish science, Interpress, Warsaw 1981; From the other side of the mirror, Alfa, Warszawa 1987; The anxiety of the two thousandth year, Iskry, Warsaw 1989; Pranks of our world, Alfa, Warsaw 1992; Media, power, social awareness, Pomeranian Educational Society "Fama", Bydgoszcz 1999; Chronicle of public cases, Prószyński i S-ka, Warszawa 2000; Crooked mirror: about manipulation in the media, Gaudium, Lublin 2003.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Bình luận


bottom of page