top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Lord Snowdon


„…Uważam, że fotografowanie na przykład Garbo jest niewłaściwe, jeśli ona nie chce być fotografowana. Teraz bardzo chciałbym ją sfotografować, ale najwyraźniej nie chciała być fotografowana, więc nie śledziłem tego. Potem ktoś ją sfotografuje, jak idzie ulicą, bo ona musi iść ulicą, a mnie przeszkadza takie wtargnięcie. Myślę, że to okropne…” – Lord Snowdon.


Lord Snowdon (ur. 7 marca 1930 r. w Londynie, zm. 13 stycznia 2017 r. w Londynie) – artysta fotograf i autor filmów dokumentalnych.

Urodzony jako Antony Charles Robert Armstrong-Jones, był synem walijskiego adwokata Ronalda Owena Lloyda Armstronga-Jonesa, jego matka Anne Messel.

Lord Snowdon zachorował na polio w wieku 16 lat. Podczas rekonwalescencji jego starsza siostra Susan była jedynym członkiem rodziny, który go odwiedził; jednak jego matka dała mu aparat, aby pomóc mu zabić czas. Sześć miesięcy później wyszedł z rekonwalescencji ze skróconą i uschłą nogą. Jego ciągła walka o przystosowanie się do napiętnowanego stanu zainspirowała go później do niewyczerpanego oddania organizacjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych. Jego wprowadzenie do fotografii miało również wpływ na jego przyszłość.

W 1958 roku, podczas wczesnej kariery fotograficznej Lorda Snowdona, poznał siostrę królowej Elżbiety II, księżniczkę Małgorzatę. Oboje pobrali się w 1960 roku. W następnym roku otrzymał tytuł „Pierwszego hrabiego Snowdon”.

Początkowo fotografia Lorda Snowdona koncentrowała się prawie wyłącznie na projektowaniu, modzie i teatrze. Wkrótce lordowi Snowdonowi udało się odnieść sukces jako portrecista dzięki zdjęciom brytyjskich członków rodziny królewskiej, w tym królowej Elżbiety II i księcia Edynburga w 1957 roku. W latach 60. Lord Snowdon dostał pracę jako edytor zdjęć w magazynie The Sunday Times. W latach 70. Znalazł się wśród najbardziej szanowanych fotografów w Anglii.

Co ciekawe, Lord Snowdon stał się jednym z najczęściej fotografowanych fotografów na świecie. Pomimo zwiększonej odpowiedzialności za oficjalne nominacje, udało mu się pozostać aktywnym w sztuce, organizując projekty artystyczne finansowane przez rząd. Kontynuował również regularną pracę nad własnymi zdjęciami, które ostatecznie rozszerzył na produkcję filmów dokumentalnych.

Spotkałem i fotografowałem Lorda Snowdona 18 listopada 1992 r. w Nowym Jorku. Wiedząc o tym, że Lord Snowdon był jednym z najczęściej fotografowanych fotografów na świecie, starałem się zrobić mu zdjęcie inne niż wszystkie.


Lord Snowdon miał wiele wystaw indywidualnych m.in. Lord Snowdon: A Life in View (21 VI 2015), In Camera (Snowdon and the World of British Art, 27 I 2008), „In Camera: Snowdon at the Pallant House Gallery” w Chichester w Anglii (21 IV 2007), SNOWDON (14 X 2006).

Lord Snowdon i księżniczka Margaret mieli razem dwoje dzieci, Davida Armstronga-Jonesa, wicehrabiego Linleya (ur. 1961) i Lady Sarah Armstrong-Jones (ur. 1964).

W 2008 roku pisarka Anne de Courcy po czterech latach współpracy, opublikowała jego kontrowersyjną biografię „SNOWDON The Biography”.


‘’…Nie mam bladego pojęcia, co oznacza cyfrowość. Nie chcę o tym wiedzieć…” – Lord Snowdon.


PORTRAIT with HISTORY Lord Snowdon

“…I think it is quite wrong to photograph, for example, Garbo, if she doesn't want to be photographed. Now I would have loved to photograph her, but she obviously didn't want to be photographed so I didn't follow it up. Then somebody will photograph her walking down the street because she has to walk down the street, and I mind that sort of intrusion. I think this is horrible…” – Lord Snowdon.


Lord Snowdon (born March 7, 1930 in London, died January 13, 2017 in London) – artist photographer and documentary filmmaker.

Born Antony Charles Robert Armstrong-Jones, he was the son of Welsh barrister Ronald Owen Lloyd Armstrong-Jones by his mother Anne Messel.

Lord Snowdon contracted polio at the age of 16. During his recovery, his older sister Susan was the only family member to visit him; however, his mother gave him a camera to help him pass the time. Six months later, he emerged from convalescence with a shortened and withered leg. His constant struggle to adapt to the stigmatized state later inspired him to give himself tirelessly to disability organizations. His introduction to photography also influenced his future.

In 1958, during Lord Snowdon's early photographic career, he met Queen Elizabeth II's sister, Princess Margaret. They both married in 1960. The following year he was named "First Earl of Snowdon".

Initially, Lord Snowdon's photography focused almost exclusively on design, fashion and theater. Lord Snowdon soon managed to become a successful portraitist with his photographs of British royalty, including Queen Elizabeth II and the Duke of Edinburgh in 1957. In the 1960s, Lord Snowdon got a job as a photo editor at The Sunday Times magazine. In the 1970s he was among the most respected photographers in England.

Interestingly, Lord Snowdon has become one of the most photographed photographers in the world. Despite his increased responsibility for official appointments, he managed to remain active in the arts by organizing government-funded art projects. He also continued to work regularly on his own cinematography, which he eventually expanded into producing documentaries.

I met and photographed Lord Snowdon on November 18, 1992 in New York. Knowing that Lord Snowdon was one of the most photographed photographers in the world, I tried to take a picture of him unlike any other.


Lord Snowdon had many solo exhibitions, e.g. Lord Snowdon: A Life in View (June 21, 2015), In Camera (Snowdon and the World of British Art, January 27, 2008), "In Camera: Snowdon at the Pallant House Gallery" in Chichester, England (April 21, 2007), SNOWDON (October 14, 2006).

Lord Snowdon and Princess Margaret had two children together, David Armstrong-Jones, Viscount Linley (born 1961) and Lady Sarah Armstrong-Jones (born 1964).

In 2008, writer Anne de Courcy, after four years of collaboration, published his controversial biography "SNOWDON The Biography".

“…I haven’t got the faintest idea what digital means. Don’t want to know about it…” – Lord Snowdon.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page