top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Krzysztof Augustin

Zaktualizowano: 12 wrz 2023


„…Moje malarstwo jest drapieżne, ale też liryczne…” – Krzysztof Augustin.

Krzysztof Augustin (ur. w 1950 w Warszawie) – malarz.

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1976 otrzymał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Jerzego Tchórzewskiego. Wyjechał do Meksyku. Od 1979 do 1984 wykładał na wydziale Sztuk Pięknych Stanowego Uniwersytetu Veracruz. W latach 1987–1994 związany z Galería de Arte Mexicano w mieście Meksyk, jedną z najstarszych i najbardziej prestiżowych galerii sztuki w Ameryce Łacińskiej. W latach 1994–1995 przebywał w Berlinie, gdzie mieszkał i pracował w znanym domu sztuki Tacheles. Od 1998 do 2006 prowadził autorskie zajęcia fakultatywne dla studentów IV roku na wydziale Grafiki ASP w Warszawie pod nazwą „Warsztaty kreacji”. W listopadzie 2012 został nominowany na stanowisko pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych ds. Estetyki Wnętrz Budynków MSZ.

„…Człowiek, który poświęca się Sztuce przeżywa jedno zdumienie za drugim, jedno objawienie za drugim i dopóki tak jest, czuje, że jest żywy…” – Krzysztof Augustin.

Poznaliśmy się w ub. roku, a 10 lipca 2023 r. odwiedziłem Krzysztofa w jego pracowni w Warszawie, gdzie zrobiłem serię unikalnych zdjęć. Muszę powiedzieć, że w swojej pracowni, wygląda i zachowuje się zupełnie inaczej, nie mówiąc już o specyficznym otoczeniu, które buduje nastrój. Całe wnętrze, to miejsce intensywnej pracy, a nie dekoracja, mająca uwieść odwiedzających, jak to często bywa.

Wybrane wystawy indywidualne m.in. 1978 – Galeria Sztuki Współczesnej, Rynek Starego Miasta, Warszawa; 1980 – Galeria El Agora, Jalapa, Meksyk; 1981 – Muzeum Sztuki Współczesnej Carillo Gil, Mexico DF, Meksyk; 1981 – Galeria Teatru Stanowego, Jalapa, Meksyk; 1982 – Pinakoteka Uniwersytetu Stanowego w Puebla, Meksyk; 1983 – Galeria KIN, Mexico DF, Meksyk; 1984 – Galeria Zapiecek, Warszawa; 1987, 1989, 1992, 1994 – Galeria de Arte Mexicano (GAM), Mexico DF. Meksyk; 1990 – Galeria Sztuki Uniwersytetu Veracruz, Jalapa, Meksyk; 1994– Galeria Casa Lamm, Mexico DF; 1994/1995 – Artysta rezydujący, Berlin-Wystawa podsumowująca sponsorowana przez Senat miasta Berlina; 2001 – Galeria artnewmedia.pl, Warszawa; 2003 – Galeria artnewmedia.pl, Warszawa; 2005 – Muzeum Narodowe w Warszawie – Oddział w Pałacu Królikarnia; 2008 – Wystawa indywidualna malarstwa w galerii Bochenska Gallery w Warszawie.

Wybrane wystawy zbiorowe m.in. 1976 – Festiwal Sztuk Plastycznych, Gdańsk; 1977 – Grafika Polska, Rzym; 1977 – Grafika Polska, Rzym; 1977 – Grafika Roku, BWA, Kraków, Zachęta, Warszawa (wyróżnienie);1978 – VIII Biennale Grafiki, Zachęta, Warszawa; 1978 – III Europejskie Biennale Grafiki, Milhouse, Francja;1978 Grafika Polska, Berlin; 1978 – VII Festiwal Sztuk Pięknych, Warszawa; 1979 – Ogólnopolski konkurs malarski im. Spychalskiego, Poznań; 1980 – Galeria Misrachi, Mexico DF, Meksyk; 1980–1987 – Muzeum Sztuki Współczesnej, Mexico DF; 1991 – JESTEŚMY, Zachęta, Warszawa; 1997 – „15 Współczesnych Artystów Meksykańskich”, Madryt, Paryż, Frankfurt.

W latach 1977–1979 był wychowawcą w Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie. Członek Sekcji Kultury KIK, uczestnik Towarzystwa Kursów Naukowych (TKN), działalność opozycyjna w zakresie kolportażu, składu publikacji podziemnych oraz przechowywania materiałów do druku (papier, kartony, materiały drukarskie). Od 2006 wolontariusz w Fundacji Awangarda opiekującej się twórczością osób niepełnosprawnych z zespołem Downa i autyzmu.

Krzysztof Augustin ożeniony z Evelią Maitret. Mają trzech synów i córkę.

„…Jak mawiał Picasso malarstwo to wielka umiejętność twórczego zrzynania. Polega ona na tym, że z tego wszystkiego, co powstało i powstaje w świecie i co jest ogólnie dostępną informacją, z której tylko głupiec nie potrafi korzystać, należy brać elementy, z których tylko prawdziwy artysta jest zdolny stworzyć nową jakość. Jeżeli tego nie potrafi, to nie jest to już twórcze zrzynanie a ja uwielbiam twórczo zrzynać…” – Krzysztof Augustin.PORTRAIT with HISTORY Krzysztof Augustin

"... My painting is predatory, but also lyrical..." - Krzysztof Augustin.

Krzysztof Augustin (born in 1950 in Warsaw) – painter.


He studied at the Academy of Fine Arts in Warsaw. In 1976 he received a diploma with honors in the studio of prof. Jerzy Tchórzewski. He left for Mexico. From 1979 to 1984 he taught at the Fine Arts Department of Veracruz State University. In the years 1987–1994 he was associated with the Galería de Arte Mexicano in Mexico City, one of the oldest and most prestigious art galleries in Latin America. In 1994–1995 he stayed in Berlin, where he lived and worked in the well-known Tacheles art house. From 1998 to 2006, he conducted optional classes for fourth-year students at the Graphic Department of the Academy of Fine Arts in Warsaw under the name "Creation Workshops". In November 2012, he was nominated for the position of plenipotentiary of the Minister of Foreign Affairs for the Aesthetics of Interiors of MFA Buildings.

"... A man who devotes himself to Art experiences one amazement after another, one revelation after another, and as long as this is the case, he feels that he is alive..." - Krzysztof Augustin.

We met last year, and on July 10, 2023, I visited Krzysztof in his studio in Warsaw, where I took a series of unique photos. I must say that in his studio, he looks and behaves completely differently, not to mention the specific environment that builds the mood. The whole interior is a place of intensive work, not a decoration to seduce visitors, as is often the case.

Selected individual exhibitions, e.g.: 1978 – Contemporary Art Gallery, Old Town Square, Warsaw; 1980 – El Agora Gallery, Jalapa, Mexico; 1981 – Carillo Gil Museum of Contemporary Art, Mexico DF, Mexico; 1981 – State Theater Gallery, Jalapa, Mexico; 1982 – Pinacotheque of the State University of Puebla, Mexico; 1983 – KIN Gallery, Mexico DF, Mexico; 1984 – Zapiecek Gallery, Warsaw; 1987, 1989, 1992, 1994 – Galeria de Arte Mexicano (GAM), Mexico DF. Mexico; 1990 – Art Gallery of the University of Veracruz, Jalapa, Mexico; 1994– Casa Lamm Gallery, Mexico DF; 1994/1995 – Artist in Residence, Berlin-Summary Exhibition sponsored by the Senate of the City of Berlin; 2001 – Artnewmedia.pl Gallery, Warsaw; 2003 – Artnewmedia.pl Gallery, Warsaw; 2005 – National Museum in Warsaw – Branch in Królikarnia Palace; 2008 – Individual painting exhibition at the Bochenska Gallery in Warsaw.

Selected collective exhibitions, e.g.: 1976 – Festival of Fine Arts, Gdańsk; 1977 – Polish Graphics, Rome; 1977 – Polish Graphics, Rome; 1977 – Graphics of the Year, BWA, Krakow, Zachęta, Warsaw (distinction); 1978 – 8th Biennale of Graphics, Zachęta, Warsaw; 1978 – 3rd European Graphics Biennale, Milhouse, France; 1978 Polish Graphics, Berlin; 1978 – VII Festival of Fine Arts, Warsaw; 1979 - National painting competition named after Spychalski, Poznań; 1980 – Misrachi Gallery, Mexico DF, Mexico; 1980–1987 – Museum of Contemporary Art, Mexico DF; 1991 – WE ARE, Zachęta, Warsaw; 1997 – "15 Contemporary Mexican Artists", Madrid, Paris, Frankfurt.

In the years 1977–1979 he was a tutor at the Catholic Intelligentsia Club in Warsaw. Member of the Culture Section of KIK, member of the Society of Scientific Courses (TKN), opposition activity in the field of distribution, composition of underground publications and storage of materials for printing (paper, cardboard, printing materials). Since 2006, a volunteer at the Awangarda Foundation, which takes care of the works of disabled people with Down syndrome and autism.


Krzysztof Augustin married to Evelia Maitret. They have three sons and a daughter.

“…As Picasso used to say, painting is a great skill of creative cutting. It consists in the fact that from everything that has arisen and is being created in the world, and which is generally available information that only a fool cannot use, elements should be taken from which only a true artist is able to create a new quality. If he can't do that, it's not creative cutting anymore, and I love to cut creatively…” – Krzysztof Augustin.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page