top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Krystyna Czubówna  "...Praca lektora to okno na świat..." – Krystyna Czubówna.


Krystyna Czubówna, właściwie Krystyna Grażyna Czub (ur. 2 sierpnia 1954 w Nowym Sączu) – lektorka, dziennikarka, prezenterka programów informacyjnych. 

Z wykształcenia jest prawnikiem. Pracę dziennikarki rozpoczynała w radiu, gdzie pierwszą audycję przeczytała w sierpniu 1974. Na początku lat 80. urodziła córkę i przez kilka lat przebywała na urlopie wychowawczym. Wróciła do pracy lektora w 1985 w cyklu filmów dokumentalnych „Zwierzęta świata”. 

Od 1991, przez wiele lat, współpracowała z nadawaną w TVP2 Panoramą. Była wówczas jedną z najbardziej popularnych polskich prezenterek. Otrzymała czterokrotnie nagrodę Telekamer w kategorii „Informacje” (1998, 1999, 2000 i 2001). Jest również lektorem wielu filmów dokumentalnych, głównie przyrodniczych. Jedynie dwukrotnie czytała filmy fabularne, w tym – na żywo w czasie festiwalowego pokazu – dialogi do filmu The Room, uważanego za najgorszy film w historii. 


 

„…Pamiętam, że kiedy 3 lipca 1996 r. już na zdjęcia dla TWOJEGO STYLU, odwiedziłem Krystynę Czubówną w domu, gdzie była z córką Agnieszką, zaczęliśmy realizować pomysł, aby z jej włosami zrobić kolorystyczne dzieło sztuki. Muszę powiedzieć, że nigdy wcześniej, ani później czegoś aż tak intensywnego nie zrobiłem. Jeśli do tego dodamy, że Czubówna jako prezenterka, prezentowała się zwykle jako osoba, niezwykle ułożona, to co zrobiliśmy, wywołało sensację…” – Czesław Czapliński.

 

Jej odejście z TVP i podjęcie współpracy z Telekomunikacją Polską (TP SA) wywołało wiele kontrowersji. W wyniku niedopatrzenia ze strony radców prawnych operatora, jak również prawników agencji reklamowej zatrudnionej do produkcji reklam, niemożliwe było wyemitowanie reklam tuż po jej odejściu z TVP. Reklamodawca zapomniał o ograniczeniach narzuconych przez KRRiT, którym podlegają nadawcy emitujący reklamy z udziałem prezenterów programów informacyjno-publicystycznych. W związku z tym Czubówna została pracownikiem działu public relations, a wykorzystanie jej wizerunku w reklamówkach TP SA było możliwe od 3 września 2002, czyli po ujętych w przepisach KRRiT 3 miesiącach. Współpracowała z TP SA do końca czerwca 2006.  Jako lektor czyta przede wszystkim dla Baby TV, TVP, TVN Style i Planete. Współpracuje z Polskim Radiem, m.in. przy realizacji słuchowisk, audycji muzycznych i czytaniu książek. W Programie 3 Polskiego Radia jest lektorką audycji muzycznej Pod dachami Paryża autorstwa Barbary Podmiotko. Jej głos usłyszeć można także w sygnale muzycznym Faktów RMF FM (jako przerywnik pomiędzy informacjami), w wakacyjnym radiowym serialu przyrodniczym Co w trawie piszczy (RMF FM) oraz na polskim kanale Animal Planet. Udzieliła głosu epizodycznej postaci kuratorki wystawy w jednym z zadań w dodatku do gry pt. Wiedźmin 3: Dziki Gon – Krew i Wino (2016), podłożyła również głos samej sobie w filmie animowanym Gdzie jest Dory? (2016). 

Dowodem jej popularności były zdobywane nagrody m.in.: cztery Telekamery, trzy Wiktory, „Złoty Laur” Przekroju, tytuł Mistrza Mowy Polskiej (przyznany w I-szej edycji), postanowieniem Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego z 2 listopada 1999 roku otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

  Brała udział w programach rozrywkowych: Show!Time (2006), Tylko nas dwoje (2010) i Agent – Gwiazdy (2019). Jej głos można było również usłyszeć w filmie przyrodniczym, którego kilkusekundowy fragment wykorzystano w polskiej produkcji filmowej pt. Dzień świra (2002), wykorzystanym specjalnie dla potrzeb tego filmu. 

Jej córką jest Agnieszka Barjasz, również lektorka.

 

„…Wszystko w moim życiu było przypadkiem. Studia prawnicze kończyłam, pracując już w radiu. Okazało się, że dysponuję gotowym, dobrym materiałem w postaci głosu. Stąd rozpoczęła się także moja praca, jako lektora. Widzę sens życia. Nie jest ono według mnie jałowe, a wypełnione treściami…” – Krystyna Czubówna.

 

PORTRAIT with HISTORY Krystyna Czubówna


…The voice-over work is a window to the world…” – Krystyna Czubówna.

 

Krystyna Czubówna, real name Krystyna Grażyna Czub (born August 2, 1954 in Nowy Sącz) - lecturer, journalist, presenter of news programs.

He is a lawyer by profession. She started her work as a journalist on the radio, where she read her first broadcast in August 1974. In the early 1980s, she gave birth to a daughter and was on maternity leave for several years. She returned to voice-over work in 1985 in the series of documentary films "Animals of the World".

From 1991, for many years, she cooperated with Panorama broadcast on TVP2. She was one of the most popular Polish presenters at that time. She received the Telekamer award in the "Information" category four times (1998, 1999, 2000 and 2001). He is also the narrator of many documentaries, mainly nature films. She only read feature films twice, including - live during a festival screening - dialogues for The Room, considered the worst film in history.


“…I remember that on July 3, 1996, when I visited Krystyna Czubówna at home, where she was with her daughter Agnieszka, to take photos for YOUR STYLE, we started to implement the idea of ​​making a color work of art with her hair. I must say that I have never done anything so intense before or since. If we add that Czubówna, as a presenter, usually presented herself as an extremely composed person, what we did caused a sensation..." - Czesław Czapliński.

 

Her departure from TVP and cooperation with Telekomunikacja Polska (TP SA) caused much controversy. Due to an oversight on the part of the operator's legal advisers, as well as the lawyers of the advertising agency employed to produce the advertisements, it was impossible to broadcast the advertisements immediately after she left TVP. The advertiser forgot about the restrictions imposed by the National Broadcasting Council, which apply to broadcasters broadcasting advertisements with presenters of news and current affairs programs. Therefore, Czubówna became an employee of the public relations department, and the use of her image in TP SA advertisements was possible from September 3, 2002, i.e. after the three months specified in the regulations of the National Broadcasting Council. She cooperated with TP SA until the end of June 2006.


  As a voice-over artist, he reads mainly for Baby TV, TVP, TVN Style and Planete. He cooperates with Polish Radio, among others. when producing radio plays, music broadcasts and reading books. In Program 3 of Polish Radio, she is the narrator of the musical program Under the Roofs of Paris by Barbara Podmotywko. Her voice can also be heard in the music signal of Fakty RMF FM (as an interlude between information), in the summer nature radio series What Piszczy (What in the Trash) (RMF FM) and on the Polish channel Animal Planet. She voiced an episodic character of an exhibition curator in one of the tasks in the game add-on entitled The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine (2016), she also provided the voice of herself in the animated film Finding Dory? (2016).

The proof of her popularity was the awards she won, including: four Telekamery, three Wiktors, Przekrój's "Golden Laurel", the title of Master of Polish Speech (awarded in the first edition), and by the decision of the President of the Republic of Poland, Aleksander Kwaśniewski, on November 2, 1999, she received the Knight's Cross of the Order Rebirth of Poland.

         She took part in entertainment programs: Show! Time (2006), Only Us Two (2010) and Agent – ​​Gwiazdy (2019). Her voice could also be heard in a nature film, a few-second fragment of which was used in a Polish film production entitled Groundhog Day (2002), used specifically for this film.

Her daughter is Agnieszka Barjasz, also a lecturer.

 

“…Everything in my life was an accident. I finished law studies while already working in radio. It turned out that I had ready-made, good material in the form of a voice. This is where my work as a lecturer began. I see the meaning of life. In my opinion, it is not barren, but filled with content..." - Krystyna Czubówna.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Kommentare


bottom of page