top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Kirk Douglas

Zaktualizowano: 24 gru 2022


„…Człowiek jest tak długo młody, jak długo potrafi marzyć…” – Kirk Douglas. Świętuje 95 urodziny.

Wczoraj (5 lutego 2020 r.) zmarł w wieku 103 lat w Bewerly Hills Kirk Douglas, legenda Hollywood. Odszukałem ostatnie zdjęcia jakie mu robiłem w Nowym Jorku 20 września 1992 r., czyli prawie trzydzieści lat temu. Muszę powiedzieć, że do tych zdjęć bardzo się przygotowywałem, wychodząc z założenia, że czym więcej będę wiedział, tym będzie łatwiej. Napięcie rośnie czekając na niego, aż tu wchodzi facet, który w ciągu kilku sekund skraca dystans i wydaje mi się jak bym go znał od początku świata. Myślę, że ta cecha powodowała, że na planie filmowym wchodził gładko we wszystkie relacje. Robienie więc mu zdjęć, było niezwykle proste i przyjemne, jeśli tak można powiedzieć.

Ale jeśli się już sam przygotowałem się do spotkania z Kirk Douglasem, to podzielę się najważniejszymi faktami. Kirk Douglas to właściwie Issur Danielovitch Demsky (ur. 9 grudnia 1916 r. w Amsterdamie w stanie Nowy Jork). Jeden z największych gwiazdorów „Złotej Ery Hollywood”, laureat Oscara za całokształt twórczości w 1996 r., trzykrotnie nominowany do Oscara za role pierwszoplanowe w filmach: Chanpion (1949), Piękny i zły (1952) i Pasja życia(1956).

Rodzice Douglasa byli żydowskim emigrantami z Czausów, terenu dzisiejszej Białorusi, w 1908 osiedlili się w Amsterdamie, żyjąc w wielkim ubóstwie. Daglas a właściwie jeszcze wtedy Demski, po otrzymaniu stypendium, zaczął studia w Amerykańskiej Akademii Sztuk Dramatycznyc w Nowym Jorku. Odbył służbę wojskową w Amerykańskiej Marynarce Wojennej 1941-45 w czasie II wojny światowej. Po wojnie powrócił do Nowego Jorku i zaczął pracę w radiu, teatrze, reklamie oraz występach na Broadwayu. Niewiele osób wie, że przyjechał autostopem, z kilkoma dolarami w kieszeni, aby się utrzymać, dorabiał jako… zapaśnik.

Debiutował w 1946 w filmie „Dziwna miłość Marthy Ivers” występując przez 60 lat w ponad 90 filmach i wielu sztukach. Przez lata przyjaźnił się z aktorem Burtem Lancasterem, grali razem w wielu filmach.

Tak jak w normalnym życiu bywa, nie obyło się również bez wpadek, rola naukowca, Adama, mieszkańca pozaziemskiej stacji doświadczalnej „Tytan” w dreszczowcu sci-fi „Saturn 3” (1980), przyniosła mu nominację do nagrody „Złotej Maliny” dla najgorszego aktora.

autorem siedmiu książek – dwóch autobiografii: „Syn śmieciarza” i „Wspinając się na górę”, trzech powieści oraz dwóch książek dla dzieci.

W 1981 otrzymał prezydencki „Medal Wolności”, najwyższe cywilne odznaczenie przyznawane przez prezydenta USA. W 1999 został uhonorowany przez Amerykański Instytut Filmowy nagrodą za życiowe osiągnięcia w dziedzinie filmu. Jest kawalerem francuskiego orderu Legii Honorowej.

Jeden z jego dwóch synów: Michael (ur. 1944), podobnie jak ojciec został słynnym aktorem.

Od lat mieszkał z żoną w Beverly Hills w Los Angeles, a jeszcze 10 lat temu prowadził swój blog na którym pojawiały się tysiące ludzi, do końca również ćwiczył, zatrudniając osobistego trenera, aby być w dobrej kondycji fizycznej.

Kiedy dorobił się pieniędzy, a pamiętał jak było mu ciężko w młodości - Kirk Douglas – dzięki stworzonym przez siebie fundacjom, przekazał dziesiątki milionów dolarów na cele charytatywne, inwestując w naukę dzieci z biednych rodzin, sfinansował m.in. wybudowanie 400 boisk w szkołach publicznych w Los Angeles.PORTRAIT with HISTORY Kirk Douglas (1916-2020)

"... Man is as young as he can dream ..." - Kirk Douglas. Celebrates its 95th birthday. Yesterday (February 5, 2020) died at the age of 103 in Bewerly Hills, Kirk Douglas, a Hollywood legend. I found the last pictures I took of him in New York on September 20, 1992, almost thirty years ago. I have to say that I was very prepared for these photos, assuming that the more I know, the easier it will be. The tension increases waiting for him to come in here a guy who in a few seconds shortens the distance and seems to me as if I knew him from the beginning of the world. I think that this feature meant that on the film set he entered smoothly into all relationships. So taking pictures of him was extremely easy and pleasant, if you can say that. But if I prepared myself for the meeting with Kirk Douglas, I will share the most important facts. Kirk Douglas is actually Issur Danielovitch Demsky (born December 9, 1916 in Amsterdam, New York). One of the biggest stars of the "Golden Age of Hollywood", an Oscar winner for lifetime achievement in 1996, three times nominated for an Oscar for leading roles in the films: Chanpion (1949), Beautiful and Evil (1952) and Passion of Life (1956). Douglas's parents were Jewish emigrants from Czausów, the territory of today's Belarus, in 1908 they settled in Amsterdam, living in great poverty. Daglas, actually at that time Demski, after receiving a scholarship, began studying at the American Academy of Dramatic Arts in New York. He served in the US Navy 1941-45 during World War II. After the war, he returned to New York and began working in radio, theater, advertising and Broadway performances. Few people know that he came hitchhiking, with a few dollars in his pocket to support himself, he earned some extra money as ... a wrestler. He made his debut in 1946 in the film "Strange Love of Martha Ivers", appearing for over 60 years in over 90 films and many plays. For years he was friends with actor Burt Lancaster, they played together in many films.


As in normal life, it was not without mishaps, the role of the scientist, Adam, a resident of the extraterrestrial experimental station "Titan" in the sci-fi thriller "Saturn 3" (1980), brought him a nomination for the "Golden Raspberry" award for the worst actor. He is the author of seven books - two autobiographies: "Son of a garbage man" and "Climbing up", three novels and two books for children. In 1981 he received the presidential "Medal of Freedom", the highest civilian decoration awarded by the US president. In 1999, he was honored by the American Film Institute with a lifetime achievement in the field of film. He is a bachelor of the French Order of the Legion of Honor. One of his two sons: Michael (born in 1944), like his father, became a famous actor. He lived with his wife in Beverly Hills, Los Angeles for years, and 10 years ago he ran his blog where thousands of people appeared, he also practiced to the end, hiring a personal trainer to be in good physical condition. When he made money and remembered how hard it was in his youth - Kirk Douglas - thanks to the foundations he created, he donated tens of millions of dollars to charity, investing in the education of children from poor families, he financed, among others construction of 400 pitches at public schools in Los Angeles.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page