top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Julita Malinowska


„…Świadomie idealizuję rzeczywistość. Stoję w opozycji do okrucieństwa dzisiejszego świata, w którym arabskie, brazylijskie czy afrykańskie dzieci są szkolone i wykorzystywane jako „maszyny do zabijania”. Dzieci z moich obrazów nie znają okrucieństwa i zła...” – Julita Malinowska.


Julita Malinowska (ur. 1979 w Otwocku, mieszka w Warszawie) – artystka malarka.

Dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie uzyskała w 2005 r., dyplom u prof. Andrzeja Bednarczyka. W grudniu 2012 roku obroniła tytuł doktora na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiowała również na Uniwersytecie w Wolverhampton w Wielkiej Brytanii i na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Staż Sokrates/Erazmus na Uniwersytecie w Wolverhampton w Wielkiej Brytanii, 2003.

„…Szukam świata idealnego — świata marzeń, wspomnień, zapowiedzi i nadziei. Poszukuję aury pierwszych przedinicjacyjnych, niewinnych relacji międzyludzkich - pierwszych miłości i przyjaźni, rajskich gestów, nieświadomego oczarowania, świeżości. Pokazuję radość pączkującej dziecięcości…” – Julita Malinowska.


Kilka razy fotografowałem Julitę Malinowską w jej pracowni w Warszawie – co można zrobić z pędzlem? Ale tak naprawdę najciekawsze zdjęcia zrobiłem 9 listopada 2013 r. w Łazienkach Królewskich w Warszawie, a precyzyjnie w Starej Oranżerii z Królewską Galerią Rzeźb. Muszę powiedzieć, że niepowtarzalny klimat tworzą kopie najsłynniejszych starożytnych rzeźb, ustawione na kształt alei posągów w antycznych ogrodach. Jeśli do tego dodamy interreakcję Julity w stosunku do rzeźb, to powstaje coś niesamowitego – zresztą zobaczcie sami.

Wystawiała swoje prace na wystawach indywidualnych m.in. 2017 - Spełniona, Galeria Stalowa, Warszawa; 2017 - Zanurzeni, BWA Galeria Sanocka, Sanok; 2015 - Dream, Galeria 58, Radom; 2015 - Pierwsza miłość, Galeria Stalowa, Warszawa; 2015 - Hot moments, Galeria NIZO, Warszawa; 2015 - Julita's Beach, Antidote Art Gallery, Majorka, Hiszpania; 2015 - Julita Malinowska, Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL, Lublin; 2014 - Julita Malinowska, Galerie Alex Schlesinger, Szwajcaria; 2014 - Perfekcyjna dziewczyna, Galeria AYO, Salon Toyoty, Katowice; 2013 - Kochanków spotkania, Galeria Van Den Berg, Warszawa; 2013 - Summertime sadness, Galeria Arttrakt, Wrocław; 2013 - Girls on the beach, Galeria Stalowa, Warszawa; 2013 - At the sea-side II, Galeria Sandhofer, Sazburg, Austria; 2013 - Sąd Ostateczny, BWA w Sandomierzu; 2012 - Siła gestów, Galeria Attis, Kraków; 2012 - On the beach and beyond, Galerie Place à Elles, Paryż; 2012 - Człowiek na brzegu, Galeria Pryzmat, Kraków; 2012 - Przyjemności, Galeria Promocyjna, Warszawa; 2011 - Malarstwo, Centrum Sztuki Galeria El, Elbląg; 2011 - Malarstwo, Galeria Podlaska, Biała Podlaska; 2011 - At the Sea-side, Galeria Sandhofer, Innsbruck, Austria; 2010 - Maja naga, Maja ubrana, Galeria Centrum C.K. Norwida, Kraków; 2012 - Malarstwo w kąpieli, Galeria Od Czasu Do Czasu, Gdynia; 2009 - Malarstwo, Artde.lu, Barcelona; 2009 - Malarstwo, wystawa w ramach festiwalu Halo!gen, Stara Fabryka Drutu, Gliwice; 2009 - Malarstwo, Pienkow Gallery, Knoxville; 2009 - Obrazy i rysunki, Ardizon Gallery, Bregenz, Austria; 2008 - Gesty, Galeria Lamelii, Kraków; 2008 - Anga, Banga i Kalinga, Galeria BB, Wrocław; 2008 - Holiday of Idylness, Atrybut Gallery, Kijów; 2008 - Malarstwo, Salon Sztuki 49, Warszawa; 2008 - Malarstwo, Tammisaari, Finlandia; 2006 - Malarstwo, BWA, Sieradz; 2006 - Malarstwo, Poznańska Galeria Nowa, Poznań; 2006 - Malarstwo, Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa; 2005 - Małe formy malarskie, Młynek, Kraków; 2005 - Malarstwo, Galeria PWST, Kraków; 2002 - Pejzaże, Galeria MDK, Józefów; 2000 - Rysunki, Chatka Żaka, Lublin.

„…Malując obraz, muszę to robić dla siebie. Czasem zadaję sobie pytanie: co byś namalowała, gdyby nikt nie patrzył? O czym boisz się powiedzieć? Co byłoby przełamaniem kolejnej bariery? To jest dobry punkt wyjścia. Ciągle chcę lepiej, dążę do ideału. Dlatego często jestem niezadowolona, krytyczna wobec siebie, choć niezbyt często dzielę się tym z innymi. Niestety bywa, że mam chęć pociąć jakiś obraz…” – Julita Malinowska.


Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Japonii, Niemczech, Serbii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie, Węgrzech.

Wielokrotnie nagradzana i wyróżniena m.in. 2014 - wyróżnienie za największy progres w rankingu Kompas Młodej Sztuki 2014; 2012 - Kompas Młodej Sztuki, pozycja 16 w rankingu wśród polskich młodych artystów; 2005 - II miejsce w konkursie Samsung Art Master; Stypendystka Fundacji Pro Artibus w Finlandii; 2006 roku otrzymała stypendium Twórcze Miasta Krakowa; 2005 roku zajęła II miejsce w konkursie Samsung Art Master.

„…Dzieci w moich obrazach są jak „tabula rasa”. Co je czeka? Dokąd pójdą? Co wybiorą?... Malując zadaję pytania, lecz nie udzielam odpowiedzi. Wchodzę w dialog z Gaugain'em, pytając za nim: „Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?...” – Julita Malinowska.


PORTRAIT with HISTORY Julita Malinowska

“…I consciously idealize reality. I stand against the cruelty of today's world where Arab, Brazilian or African children are trained and used as "killing machines". The children in my paintings do not know cruelty and evil...” – Julita Malinowska.


Julita Malinowska (born 1979 in Otwock, lives in Warsaw) – painter.

She graduated with honors from the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Krakow in 2005. She received a diploma from prof. Andrzej Bednarczyk. In December 2012, she defended her PhD at the Painting Department of the Academy of Fine Arts in Krakow. She also studied at the University of Wolverhampton in Great Britain and at the Faculty of Arts of the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Sokrates/Erazmus internship at the University of Wolverhampton, UK, 2003.

„…I am looking for an ideal world - a world of dreams, memories, announcements and hopes. I am looking for the aura of the first pre-initiation, innocent interpersonal relationships - the first love and friendship, heavenly gestures, unconscious enchantment, freshness. I show the joy of budding childhood…” – Julita Malinowska.

I photographed Julita Malinowska several times in her studio in Warsaw - what can you do with a brush? But in fact, the most interesting photos I took on November 9, 2013 in the Royal Łazienki Park in Warsaw, and precisely in the Old Orangery with the Royal Sculpture Gallery. I must say that the unique atmosphere is created by copies of the most famous ancient sculptures, arranged in the shape of an avenue of statues in ancient gardens. If we add Julita's interaction with the sculptures, something amazing is created - see for yourself.

She exhibited her works at individual exhibitions, e.g. 2017 - Fulfilled, Stalowa Gallery, Warsaw; 2017 - Zanurzeni, BWA Galeria Sanocka, Sanok; 2015 - Dream, Gallery 58, Radom; 2015 - First Love, Galeria Stalowa, Warsaw; 2015 - Hot moments, NIZO Gallery, Warsaw; 2015 - Julita's Beach, Antidote Art Gallery, Mallorca, Spain; 2015 - Julita Malinowska, Art Gallery of the Fine Arts of the Catholic University of Lublin, Lublin; 2014 - Julita Malinowska, Galerie Alex Schlesinger, Switzerland; 2014 - A Perfect Girl, AYO Gallery, Toyota Showroom, Katowice; 2013 - Lovers' Meeting, Van Den Berg Gallery, Warsaw; 2013 - Summertime sadness, Arttrakt Gallery, Wrocław; 2013 - Girls on the beach, Galeria Stalowa, Warsaw; 2013 - At the sea-side II, Sandhofer Gallery, Sazburg, Austria; 2013 - The Last Judgment, BWA in Sandomierz; 2012 - The Power of Gestures, Attis Gallery, Krakow; 2012 - On the beach and beyond, Galerie Place à Elles, Paris; 2012 - Man on the Shore, Pryzmat Gallery, Kraków; 2012 - Pleasures, Galeria Promocyjna, Warsaw; 2011 - Painting, Galeria El Art Center, Elbląg; 2011 - Painting, Galeria Podlaska, Biała Podlaska; 2011 - At the Sea-side, Sandhofer Gallery, Innsbruck, Austria; 2010 - Maja naked, Maja dressed, Galeria Centrum C.K. Norwida, Krakow; 2012 - Painting in the bath, Od Czasu Do Czasu Gallery, Gdynia; 2009 - Painting, Artde.lu, Barcelona; 2009 - Painting, exhibition within the festival Halo!gen, Stara Fabryka Drutu, Gliwice; 2009 - Painting, Pienkow Gallery, Knoxville; 2009 - Paintings and drawings, Ardizon Gallery, Bregenz, Austria; 2008 - Gestures, Lamelia Gallery, Kraków; 2008 - Anga, Banga and Kalinga, BB Gallery, Wrocław; 2008 - Holiday of Idylness, Atrybut Gallery, Kiev; 2008 - Painting, Art Salon 49, Warsaw; 2008 - Painting, Tammisaari, Finland; 2006 - Painting, BWA, Sieradz; 2006 - Painting, Poznańska Galeria Nowa, Poznań; 2006 - Painting, Katarzyna Napiórkowska Gallery, Warsaw; 2005 - Small painting forms, Młynek, Kraków; 2005 - Painting, PWST Gallery, Kraków; 2002 - Landscapes, MDK Gallery, Józefów; 2000 - Drawings, Chatka Żaka, Lublin.

“…Painting a picture, I have to do it for myself. Sometimes I ask myself: what would you paint if no one was watching? What are you afraid to say? What would break the next barrier? This is a good starting point. I always want better, I strive for the ideal. That is why I am often dissatisfied, critical of myself, although I do not often share it with others. Unfortunately, sometimes I feel like cutting up a picture…” – Julita Malinowska.


Her works are in private collections in Austria, Belgium, Denmark, Finland, Spain, Japan, Germany, Serbia, the United States, Switzerland, Great Britain, Ukraine and Hungary.

Awarded and honored many times, e.g. 2014 - distinction for the greatest progress in the Young Art Compass 2014 ranking; 2012 - Compass of Young Art, 16th position in the ranking among Polish young artists; 2005 - 2nd place in the Samsung Art Master competition; Scholarship holder of the Pro Artibus Foundation in Finland; In 2006 she received the Creative Scholarship of the City of Krakow; In 2005, she took second place in the Samsung Art Master competition.

“… Children in my paintings are like “tabula rasa”. What awaits them? where will they go? What will they choose?... While painting, I ask questions, but I don't give answers. I enter into a dialogue with Gaugain, asking after him: “Where do we come from? Who we are? Where are we going?..." - Julita Malinowska.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

1 Comment


Mathieu Lisowski
Mathieu Lisowski
Mar 30, 2023

Wspaniala artystka, wspaniale zdjecia

Like
bottom of page