top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Jadwiga Barańska


„(...) dzielę ludzi na świecie na wrażliwych i niewrażliwych…” – Jadwiga Barańska (2002)


Jadwiga Barańska (ur. 21 października 1935 w Łodzi) – aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna, scenarzystka.

W 1958 ukończyła studia w PWST w Łodzi. Karierę w teatrze rozpoczęła na deskach Teatru Klasycznego w latach 1959–1966. Następnie grała w Teatrze Polskim w Warszawie do 1972. Odniosła sukces jako aktorka filmowa, występując głównie w filmach męża, Jerzego Antczaka. Największą sławę przyniosła jej rola Barbary Niechcic w adaptacji powieści Noce i dnieMarii Dąbrowskiej, jak również w kreacji tytułowej w filmie Hrabina Cosel. Jadwiga Barańska jest również aktorką Teatru Telewizji. Grała w nim Siostrę Marię w Chłopcach Stanisława Grochowiaka (reż. Tadeusz Jaworski; 1966) oraz Mademoiselle w Asmodeuszu François Mauriaca (reż. Jan Bratkowski, 1968).

W 1978 roku wraz z mężem wyemigrowała do USA, skąd powróciła do Polski na początku lat 90. Pobyt ten zaowocował filmem Jerzego Antczaka Dama kameliowa w 1994 r. według scenariusza Barańskiej oraz dwoma spektaklami teatru TV Cezar i Pompejusz i Ścieżki chwały, również w reżyserii Jerzego Antczaka. W roku 2000 Jerzy Antczak przystąpił wraz z żoną do realizacji długo przygotowywanego filmu o związku Fryderyka Chopina i słynnej francuskiej pisarki George Sand – Chopin. Pragnienie miłości, którego premiera odbyła się w 2002. Jadwiga Barańska jest współautorką scenariusza, współreżyserem filmu, zagrała również rolę matki Chopina. W 2013 obchodziła w Warszawie jubileusz 55-lecia pracy artystycznej.

W czasie jednego z filmowych spotkań z Jerzym Antczakiem w Warszawie 29 czerwca 1996 r., miałem szansę spotkać i sfotografować jego żonę aktorkę Jadwigę Barańską, z którym ma syna Mikołaja (ur. 1964).

Innym razem spotkaliśmy się na planie filmu „Chopin. Pragnienie miłości” 17 października 2000 r. w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

„(…) uczucie miłości i pragnienie spełnienia miłości jest ponadczasową sprawą. To nie jest tak, że dziś jest inaczej niż 200, 500, kilka tysięcy lat temu. Gdyby było inaczej, to by nas na świecie nie było. Bo z pragnienia fizycznego i z pragnienia psychicznego świat się w ogóle posuwa do przodu…” – Jadwiga Barańska.

Scenarzystka m.in.: Dama kameliowa (1995); Chopin. Pragnienie miłości(2002).

Grała w filmach m.in.: 1958 Żołnierz królowej Madagaskaru jedząca ciastko w „Arkadii” Jerzy Zarzycki; 1968 Hrabina Cosel Anna Konstancja Cosel Jerzy Antczak; 1970 Kłopotliwy gość sekretarka Jerzy Ziarnik; 1970 Epilog norymberski więźniarka w Oświęcimiu Jerzy Antczak; 1975 Noce i dnie Barbara Niechcic Jerzy Antczak; 1976 Trędowata hrabina Idalia Elzonowska Jerzy Hoffman; 1977 Nido de viudas Carmen Tony Navarro; 2002 Chopin. Pragnienie miłości Tekla Justyna Chopin Jerzy Antczak.

Grała w serialach telewizyjnych m.in. 1968 Hrabina Cosel Anna Konstancja Cosel Jerzy Antczak; 1977 Noce i dnie Barbara Niechcic Jerzy Antczak.

Odznaczenia i wyróżnienia m.in. Złoty Krzyż Zasługi (1975); Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2008); Złota Apsara – I nagroda za rolę tytułową w filmie Hrabina Cosel na II Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Phnom Penh w Kambodży (1969); Złoty Gwóźdź – nagroda w VII Plebiscycie Popularności (1974); Nagroda za rolę Barbary Niechcic w filmie Noce i dnie na II Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku (1975); Nagroda państwowa I stopnia (zespołowa) za film Noce i dnie(1976); Srebrny Niedźwiedź za najlepszą rolę kobiecą – Barbary Niechcic w filmie Noce i dnie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie (1976); Nagroda Komitetu do Spraw Radia i Telewizji za kreację aktorską w serialu telewizyjnym Noce i dnie (1978); „Złoty Ekran” za rolę Barbary Niechcic w serialu telewizyjnym Noce i dnie (1979); Odcisk dłoni na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach (1999); Złota Sowa Polonii za twórczość filmową (2015); Diamentowe Lwy za najlepszą rolę kobiecą – Barbary Niechcic w filmie Noce i dnie, jubileusz 40-lecia Festiwalu Filmowego w Gdyni (2015).

„Dobrze mi za granicą. Jesteśmy już starszymi ludźmi, więc jesteśmy na tzw. emeryturze. Do Polski jednak bez przerwy przyjeżdżamy, bo nie możemy bez niej żyć. To jest mój kraj, tu płacę podatki. Życie w Ameryce to jak życie na innej planecie” – Jadwiga Barańska.


PORTRAIT with HISTORY Jadwiga Barańska

"(...) I divide people in the world into sensitive and insensitive..." - Jadwiga Barańska (2002).


Jadwiga Barańska (born October 21, 1935 in Łódź) – theater, film and television actress, screenwriter.

In 1958 she graduated from the PWST in Łódź. She began her career in the theater on the stage of the Classical Theater in 1959–1966. Then she played in the Polish Theater in Warsaw until 1972. She was successful as a film actress, appearing mainly in the films of her husband, Jerzy Antczak. She was most famous for her role as Barbara Niechcic in the adaptation of the novel Nights and Days by Maria Dąbrowska, as well as in the title role in the film Countess Cosel. Jadwiga Barańska is also an actress of the Television Theatre. She played Sister Maria in Stanisław Grochowiak's The Boys (dir. Tadeusz Jaworski; 1966) and Mademoiselle in François Mauriac's Asmodeusz (dir. Jan Bratkowski, 1968).

In 1978, together with her husband, she emigrated to the USA, from where she returned to Poland in the early 1990s. This stay resulted in Jerzy Antczak's The Lady of the Camellias in 1994, based on Barańska's screenplay, and two performances by the TV theater Cezar i Pompey and Paths of Glory, also directed by Jerzy Antczak. In 2000, Jerzy Antczak and his wife began the production of a long-prepared film about the relationship between Fryderyk Chopin and the famous French writer George Sand - Chopin. Desire for Love, which premiered in 2002. Jadwiga Barańska is the co-author of the screenplay, co-director of the film, she also played the role of Chopin's mother. In 2013, she celebrated the 55th anniversary of her artistic work in Warsaw.

During one of the film meetings with Jerzy Antczak in Warsaw on June 29, 1996, I had a chance to meet and photograph his wife, actress Jadwiga Barańska, with whom he has a son, Mikołaj (born 1964).

Another time we met on the set of the film "Chopin. Desire for love” on October 17, 2000 at the Palace on the Island in the Royal Łazienki Park in Warsaw.


“(…) the feeling of love and the desire to fulfill love is a timeless thing. It's not like it's any different today than it was 200, 500, a few thousand years ago. Otherwise, we wouldn't be in this world. Because it is from physical desire and mental desire that the world moves forward in general…” – Jadwiga Barańska.


Screenwriter, among others: The Lady of the Camellias (1995); Chopin. Thirst for Love (2002).

She acted in films, including: 1958 A soldier of the Queen of Madagascar eating a cake in "Arkadia" Jerzy Zarzycki; 1968 Countess Cosel Anna Konstancja Cosel Jerzy Antczak; 1970 Troublesome visitor Jerzy Ziarnik; 1970 The Nuremberg Epilogue a prisoner in Auschwitz Jerzy Antczak; 1975 Nights and Days Barbara Niechcic Jerzy Antczak; 1976 Leper Countess Idalia Elzonowska Jerzy Hoffman; 1977 Nido de viudas Carmen Tony Navarro; 2002 Chopin. Desire for Love Tekla Justyna Chopin Jerzy Antczak.

She has acted in TV series such as 1968 Countess Cosel Anna Konstancja Cosel Jerzy Antczak; 1977 Nights and Days Barbara Niechcic Jerzy Antczak.

Awards and distinctions, e.g. Gold Cross of Merit (1975); Gold Medal for Merit to Culture Gloria Artis (2008); Golden Apsara – 1st prize for the title role in the film Countess Cosel at the 2nd International Film Festival in Phnom Penh, Cambodia (1969); Golden Nail – award in the 7th Popularity Plebiscite (1974); Award for the role of Barbara Niechcic in the film Nights and Days at the 2nd Polish Film Festival in Gdańsk (1975); 1st degree state award (team) for the film Nights and Days (1976); Silver Bear for the best female role - Barbara Niechcic in the film Nights and Days at the Berlin International Film Festival (1976); Award of the Radio and Television Committee for acting in the TV series Noce i dnie (1978); "Golden Screen" for the role of Barbara Niechcic in the TV series Noce i dnie (1979); Handprint on the Promenade of Stars in Międzyzdroje (1999); Polonia's Golden Owl for film work (2015); Diamond Lions for the best female role - Barbara Niechcic in the film Nights and Days, the jubilee of the 40th anniversary of the Gdynia Film Festival (2015).

"I'm fine abroad. We are older people now, so we are on the so-called. retired. However, we come to Poland all the time, because we cannot live without it. This is my country, I pay taxes here. Living in America is like living on another planet” – Jadwiga Barańska.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page