top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Ivana Trump

Zaktualizowano: 16 lip 2022


"…Nie jest politykiem. Jest biznesmanem. On wie, jak mówić. Potrafi wygłosić godzinne przemówienie bez notatek… Jest dosadny…” – Ivana Trump, pierwsza żona Donalda Trumpa.

Ivana Trump i Donald Trump nie są małżeństwem od niemal 30 lat, jednak nadal pozostają w kontakcie. W 2017 roku była żona obecnego prezydenta USA w rozmowie z ABC News przyznała, że ma bezpośredni numer do Białego Domu i tak naprawdę to ona jest pierwszą damą.

W zasadzie jestem pierwszą żoną Trumpa, więc i pierwszą damą

Była żona biznesmena nie omieszkała skomentować sytuacji w USA. Ivana Trump udzieliła wywiadu People, w którym stwierdziła, że Donald Trump powinien zaakceptować fakt, że przegrał i powrócić do swojego życia.

„…Donald nie potrafi przegrywać. On nie lubi przegrywać, dlatego będzie walczyć, walczyć, walczyć…” – Ivana Trump.

Ivana Marie Trump z domu Zelníčková (ur. 20 lutego 1949 w Gottwaldovie, zm. 14 lipca 2022 w Nowym Jorku) – biznesmenka, pisarka i modelka czeskiego pochodzenia. Była małżonka miliardera, polityka i 45.prezydenta USA Donalda Trumpa w latach 1977–1992.

Ivana Trump urodziła się jako Ivana Zelníčková w położonym na Morawach mieście Gottwaldov (obecnie miasto nosi nazwę Zlin). Jej rodzicami byli Miloš Zelníček i Marie Francová. Od najmłodszych lat przejawiała talent do jazdy na nartach, który rozwijała dzięki ojcu. W 1967 roku rozpoczęła studia na Wydziale Kultury Fizycznej Uniwersytetu Karola w Pradze, które ukończyła z tytułem magistra wychowania fizycznego.

W czasie studiów dalej trenowała jazdę na nartach i twierdziła, że została wtedy wybrana jako rezerwowa do drużyny narciarskiej (w konkurencjach slalom i zjazd) kadry olimpijskiej Czechosłowacji na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 1972 roku.

Ivana Trump w 1971 roku poślubiła austriackiego agenta ubezpieczeniowego i narciarza Alfreda Winklmayra. W 1973 roku rozwiodła się z nim, po czym wyjechała do Kanady, gdzie mieszkał jej przyjaciel z dzieciństwa George Syrovatka, właściciel firmy wytwarzającej futra. Niedługo później zaczęła prezentować jego kolekcje jako modelka na pokazach, organizowanych przez najlepsze kanadyjskie agencje.

W połowie lat 70. XX wieku przyjechała do Nowego Jorku, aby wziąć udział w kampanii promującej Igrzyska Olimpijskie w Montrealu. Tam, podczas imprezy w klubie Maxwell’s Plum poznała przedsiębiorcę Donalda Trumpa, którego roczne zarobki zamykały się wtedy w przedziale 50-75 tysięcy dolarów. 7 kwietnia 1977 roku wzięła z nim ślub w Marble Collegiate Church na Manhattanie. Z Donaldem Trumpem Ivana doczekała się trójki dzieci: Donalda Jr. (ur. w 1977 roku), Ivanki (ur. w 1981 roku) oraz Erica (ur. w 1984 roku). Małżeństwo Trumpów uchodziło w latach 80. XX wieku za czołową parę nowojorskiej elity biznesowej. Ivana zajęła jedno z głównych stanowisk w zarządzie firmy The Trump Organization i czynnie uczestniczyła (jako konsultant i projektant wnętrz) w realizacji wielu przedsięwzięć biznesowych męża, takich jak renowacja hotelu Grand Hyatt i budowa wieżowca Trump Tower na Manhattanie, a także inwestycja w kasyna w Atlantic City: Trump Plaza i Trump Taj Mahal. Ponadto sprawowała przy tym funkcje kierownicze w kasynie Trump Castle i zakupionym przez Donalda Trumpa w 1988 roku Hotelu Plaza. W roku tym Ivana Trump otrzymała również amerykańskie obywatelstwo. W 1990 roku na jaw wyszedł romans Donalda Trumpa z aktorką Marlą Maples, w wyniku którego doszło w 1992 roku do rozwodu Ivany Trump z Donaldem. Przy rozwodzie Ivana otrzymała od męża, zgodnie z zawartą w dniu ślubu umową 25 milionów dolarów, ponadto wywalczyła również 350 tysięcy dolarów rocznych alimentów na dzieci, a także wartą 14 milionów dolarów posiadłość w Connecticut i 49% udziałów w rezydencji Mar-a-Lago w Palm Beach na Florydzie.

22 września 1986 r. w nowojorskim Trump Tower na Fifth Avenue fotografowałem Ivanę, ówczesną żona Donalda Trumpa, którego fotografowałem już rok wcześniej. Niezwykle wyrazista osobowość, jak patrzyła w oczy to aż ciarki przechodziły z wrażenia. Myślę, że to się udało pokazać na zdjęciach. To co jeszcze zapamiętałem, to charakterystyczny akcent, który stał się potem aktualny w czasie rozwodu.

Tuż po rozwodzie Ivana Trump napisała dwie powieści: For Love Alone i Free to Love. W 1995 roku opisała swoje doświadczenia związane z rozwodem w bestsellerowym poradniku The Best Is Yet to Come: Coping With Divorce and Enjoying Life Again. W tym samym roku zawarła związek małżeński z włoskim biznesmenem Riccardo Mazzucchellim. W 1997 roku rozwiodła się z nim.

Pod koniec lat 90. XX wieku Ivana Trump założyła firmę Ivana Haute Couture, zajmującą się produkcją ubrań, perfum i biżuterii, a także podmiot gospodarczy Ivana Inc., za pośrednictwem którego negocjuje z kontrahentami warunki wystąpień publicznych oraz różnych przedsięwzięć medialnych. W 1996 roku Ivana Trump zagrała jako cameo w filmie Zmowa pierwszych żon. W 2005 roku zaangażowała się w projekt znany jako Ivana Las Vagas, nigdy nie wybudowany 73-piętrowy apartamentowiec. W 2006 roku Ivana Trump została gospodynią telewizyjnego programu randkowego Ivana Young Man.

W kwietniu 2008 roku Ivana Trump została żoną młodszego o 24 lata aktora Rossano Rubicondiego. Kosztujące 3 miliony dolarów wesele z udziałem 400 gości odbyło się w rezydencji Mar-a-Lago. W grudniu tego samego roku Ivana Trump poinformowała w mediach, że trzy miesiące wcześniej złożyła do sądu wniosek o separację. Jak podkreślała, było to spowodowane tym, że między nią a jej mężem panuje relacja typu związek, nie związek.

W 2010 roku fińska firma odzieżowa została pozwana przez Ivanę Trump do sądu o to, że wykorzystała logotyp jej firmy bez zezwolenia przy sprzedawanych przez siebie ubraniach. W tym samym roku Ivana Trump wzięła udział w brytyjskiej edycji programu Celebrity Big Brother, w którym zajęła siódme miejsce.

Obecnie 71-letnia Ivana mówi, że dzieli swój czas między Nowy Jork, Miami i Saint-Tropez.

Ivana do mediów powiedziała, że Donald Trump zaproponował jej posadę ambasadora w Czechach – „Mój były powiedział: „Ivana, jeśli chcesz, dam ci to…”- powiedział Trump w wywiadzie dla „New York Post” na pokazie mody we wrześniu 2017 r. Nie podobało się to obecnemu prezydentowi Czech Milosowi Zemanowi, który „był wściekły”, kiedy Ivana powiedziała mu, że zdecydowała się nie przyjąć stanowiska dyplomatycznego, według praskiego „Daily Monitor”. Zeman powiedział, że nie może sobie wyobrazić lepszego kandydata na to stanowisko niż Ivana.

PORTRAIT with HISTORY Ivana Trump

„…He’s no politician. He’s a businessman. He knows how to talk. He can give an hour speech without notes... He’s blunt.“ —  Ivana Trump Donald's first wife about Donald Trump.

Ivana Trump and Donald Trump have not been married for almost 30 years, but are still in touch. In 2017, the ex-wife of the current US president in an interview with ABC News admitted that she has a direct number to the White House and in fact she is the first lady.

In fact, I'm Trump's first wife, so I'm Trump's first lady

The businessman's ex-wife did not fail to comment on the situation in the USA. Ivana Trump gave an interview to People in which she stated that Donald Trump should accept the fact that he has lost and return to his life.

"... Donald can't lose. He doesn't like to lose, so he will fight, fight, fight… ”- Ivana Trump.

Ivana Marie Trump nee Zelníčková (born February 20, 1949 in Gottwaldov, she died on July 14, 2022 in New York ) - a businessman, writer and model of Czech origin. Former wife of billionaire, politician and 45th US President Donald Trump from 1977–1992.

Ivana Trump was born as Ivana Zelníčková in the town of Gottwaldov in Moravia (now called Zlin). Her parents were Miloš Zelníček and Marie Francová. From an early age, she showed a talent for skiing, which she developed thanks to her father. In 1967, she began studies at the Faculty of Physical Culture of Charles University in Prague, which she graduated with a master's degree in physical education.

During her studies, she continued her skiing training and claimed that she was then selected as a backup for the Czechoslovak Olympic team for the 1972 Winter Olympics (in slalom and downhill competitions).

Ivana Trump in 1971 married the Austrian insurance agent and skier Alfred Winklmayr. In 1973, she divorced him, after which she left for Canada, where her childhood friend George Syrovatka, owner of a fur company, lived. Soon after, she began presenting his collections as a model at shows organized by the best Canadian agencies. In the mid-1970s, she came to New York to take part in the campaign promoting the Olympic Games in Montreal. There, at a party at the Maxwell's Plum club, she met entrepreneur Donald Trump, whose annual earnings were then in the $ 50,000-75,000 range. On April 7, 1977, she married him at Marble Collegiate Church in Manhattan. With Donald Trump, Ivana had three children: Donald Jr. (born in 1977), Ivanki (born in 1981) and Erica (born in 1984). The Trump marriage was considered a leading couple in New York's business elite in the 1980s. Ivana has taken a leading board position at The Trump Organization and has been actively involved (as a consultant and interior designer) in many of her husband's business ventures, such as the renovation of the Grand Hyatt hotel and the construction of the Trump Tower skyscraper in Manhattan, as well as the investment in casinos in Atlantic City: Trump Plaza and Trump Taj Mahal. In addition, she held managerial positions at the Trump Castle Casino and the Plaza Hotel purchased by Donald Trump in 1988. That year, Ivana Trump also obtained American citizenship. In 1990, Donald Trump's romance with actress Marla Maples was revealed, which resulted in the divorce of Ivana Trump from Donald in 1992. In her divorce, Ivana received $ 25 million from her husband under a wedding contract on her wedding day, and also secured $ 350,000 in annual child support, a $ 14 million mansion in Connecticut and a 49% stake in the Mar-a-Lago mansion in Palm Beach, Florida.

On September 22, 1986, in New York's Trump Tower on Fifth Avenue, I photographed Ivana, the then wife of Donald Trump, whom I had photographed a year earlier. Extremely expressive personality, when she looked into her eyes, it was shivering with the sensation. I think it was possible to show it in the pictures. What else I remembered was the characteristic accent that later became relevant during the divorce.

Shortly after Ivan's divorce, Trump wrote two novels: For Love Alone and Free to Love. In 1995, she described her experiences of divorce in the best-selling book The Best Is Yet to Come: Coping With Divorce and Enjoying Life Again. In the same year, she married the Italian businessman Riccardo Mazzucchelli. In 1997, she divorced him. In the late 1990s, Ivana Trump founded the company Ivana Haute Couture, which produces clothes, perfumes and jewelry, as well as the business entity Ivana Inc., through which she negotiates the terms of public speaking and various media ventures with contractors. In 1996, Ivana Trump starred as a cameo in the movie First Wives Collusion. In 2005, she became involved in a project known as Ivana Las Vagas, a 73-story apartment building that had never been built. In 2006, Ivana Trump became the host of the TV dating show Ivan Young Man. In April 2008, Ivana Trump married actor Rossano Rubicondi, who was 24 years his junior. A $ 3 million wedding attended by 400 guests was held at the Mar-a-Lago residence. In December of the same year, Ivana Trump reported in the media that she had applied for a separation to the court three months earlier. As she emphasized, this was due to the fact that between her and her husband there is a relationship of a relationship type, not a relationship.

In 2010, a Finnish clothing company was sued by Ivana Trump for using its logo without permission on the clothes it was selling. In the same year, Ivana Trump took part in the British edition of the Celebrity Big Brother program, in which she took seventh place. Now 71-year-old Ivana says she splits her time between New York, Miami and Saint-Tropez. Ivana said to the media that Donald Trump offered her a job as ambassador to the Czech Republic - "My ex said," Ivana, if you want, I'll give you this ... "Trump said in an interview with the New York Post at a fashion show in September 2017. This disliked the current Czech president Milos Zeman, who "was furious" when Ivana told him that she had decided not to take a diplomatic position, according to the Prague Daily Monitor. Zeman said he couldn't imagine a better candidate for the position than Ivan.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page