top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Halloween

Zaktualizowano: 8 sty 2022Halloween to święto obchodzone 31 października. Historia Halloween sięga tradycji celtyckich i pogańskich. Nazwa pochodzi od All Hallow’s Eve (przeddzień święta zmarłych). Tego dnia ludzie przebierają się za duchy, potwory, celebrytów czy postacie z filmów. Najpopularniejszą tradycją na Halloween jest trick or treating. Przebrane dzieci chodzą od domu do domu prosząc o cukierki. Jeśli nie otrzymają żadnych słodyczy, mogą zrobić gospodarzom psikus (trick). Nazwa Halloween jest najprawdopodobniej skróconym All Hallows' E’en, czyli wcześniejszym „All Hallows' Eve” – wigilia Wszystkich Świętych.

31 października 1920 roku w mieście Anoka w stanie Minnesota odbyła się pierwsza w Stanach Zjednoczonych parada z okazji Halloween. Uczestnikami parady byli mieszkańcy, przebrani w kolorowe stroje popularnych postaci. W kolejnych latach pochód organizowano corocznie 31 października. W roku 1937 Anokę ogłoszono światową stolicą Halloween.

W drugiej połowie XX wieku święto trafiło do Europy w tym również do Polski, po zmianie systemu.

Fotografuję Halloween w U.S.A. od początku lat 80-tych. Zafascynowała mnie nowojorska parada, w której bierze udział tysiące ludzi. Bardzo lubię również specjalnie ubrane domy z okazji Halloween. Powtarzam to, że trzeba chociaż raz w życiu zobaczyć Halloween.

New York City’s 47th Annual VILLAGE HALLOWEEN PARADE w 2020. Dlaczego robimy paradę Halloween? Ponieważ KOCHAMY nowojorczyków i ich ogromną kreatywność!

Dlaczego w tym roku odwołujemy paradę Halloween? Z tego samego powodu. Ponieważ kochamy WAS WSZYSTKICH zbyt mocno, aby Wam zagrażać, i dbamy o Wasze zdrowie i dobre samopoczucie. tematem przewodnim roku było: WIELKA MIŁOŚĆ! DUŻE UJŚCIE! Włączenie wszystkich nowojorczyków w radosne świętowanie naszej wyjątkowej zbiorowej wyobraźni.

W Halloween Parade chodzi o połączenie między uczestnikami - wszystkimi tymi, którzy biorą udział w paradzie w kostiumach - a naszą publicznością (reszta Nowego Jorku!). Połączenie osoby z osobą jest sercem tego wydarzenia. Nie chcemy stracić całego tego radosnego czasu, tego niepohamowanego ducha Nowego Jorku i wspaniałych twórczych ludzi, którzy tworzą Paradę, i radosnych dusz, które oglądają i bawią się.

Jak napisał kiedyś New York Times: „Halloween Parade to najlepsza rozrywka, jaką mieszkańcy tego miasta dają mieszkańcom tego miasta”.

Kiedy w tym roku rozważaliśmy zrobienie „czegoś” online jako miejsce na miejsce, poczuliśmy, że ten pomysł jest sprzeczny z tym wszystkim, co reprezentuje parada: ta LIVE interakcja między ludźmi.

Tak więc zdaliśmy sobie sprawę, że Parada nie może / nie powinna odbywać się online.


Więc co się stanie?

Halloween to Cukierek albo psikus! Więc zrobimy sztuczkę, która będzie ucztą! Podobnie jak sama Parada - która jest spontanicznym zgromadzeniem ludzi, nasza Halloweenowa uczta będzie spontaniczna i niezapowiedziana i będzie wyjątkowa dla naszej nocnej Parady.


Nasza podstępna uczta wydarzy się w noc Halloween i będzie bezpieczna dla Covid! Wypatruj podpowiedzi… ale tak jak dziecko, które przychodzi do twoich drzwi w Halloween, nie będziesz wiedział, kto to jest ani co to jest, dopóki go nie zobaczysz! GWIZD!

Zgodnie z tradycją wielki pająk mistrza lalkarza Basila Twista wyjdzie z Tower of the Jefferson Market Library w psychicznym sercu Greenwich Village w noc Halloween. Wysoko nad ulicą będzie ćwiczyć dystans społeczny w rodzaju pajęczaków! Możesz ją rzucić okiem, więc PATRZ W GÓRĘ!


Tak więc, miłośnicy Halloween w Nowym Jorku, nie opuszczamy was - Duch Halloween będzie w Nowym Jorku - z wyjątkiem tego roku, zamiast was zaskoczyć nas, kiedy przyjedziecie na Paradę, Zaskoczymy WAS i utrzymamy ducha przy życiu.

I pamiętaj… w duchu Halloween - Noś swoją maskę każdego dnia!

PORTRAIT with HISTORY Halloween


Halloween is a holiday celebrated on October 31. The history of Halloween goes back to Celtic and pagan traditions. It is named after All Hallow's Eve (All Hallow's Eve). On this day, people dress up as ghosts, monsters, celebrities or movie characters. The most popular tradition on Halloween is trick or treating. Disguised children go from house to house asking for candy. If they receive no sweets, they can play a trick on the hosts. The name Halloween is most likely an abbreviated All Hallows 'E'en, which is the earlier "All Hallows' Eve" - ​​All Saints Eve.

On October 31, 1920, the first Halloween parade in the United States was held in Anoka, Minnesota. The participants of the parade were the inhabitants dressed in colorful costumes of popular characters. In the following years, the procession was organized annually on October 31. In 1937, Anoka was proclaimed the world capital of Halloween.

In the second half of the 20th century, the holiday reached Europe, including Poland, after the system was changed.

I photograph Halloween in the U.S.A. from the beginning of the 1980s. I was fascinated by the New York parade attended by thousands of people. I also really like specially dressed Halloween houses. Again, you have to see Halloween at least once in your life.

New York City's 47th Annual VILLAGE HALLOWEEN PARADE in 2020.Why do we do the Halloween Parade? Because we LOVE New Yorkers and their vast creativity!

Why are we cancelling the Halloween Parade this year? For the very same reason. Because we love YOU ALL too much to endanger you and we care about your health and well-being. year’s theme was to be: BIG LOVE! BIG EMBRACE! To include all New Yorkers in a joyful celebration of our unique collective imagination.

The Halloween Parade is all about the connection between the participants—all those who walk in the Parade in costume—and our audience (the rest of New York!). That person to person connection is at the heart of this event. We do not want to lose all of this joyful time, this irrepressible spirit of NYC and the marvelous creative folks who make up the Parade and the joyful souls who watch and play.

As the New York Times once said: “the Halloween Parade is the best entertainment that the people of this city give to people of this city”.

As we considered doing “something” online this year as place holder, we felt that idea went against all that the parade stands for: this LIVE interaction between folks.

So, we realized that the Parade could not/should not happen online.

So what will happen?

Halloween is all about Trick or Treat! So, we are going to do a trick that will be a treat! Like the Parade itself—which is a spontaneous gathering of people, our Halloween treat will be spontaneous and unannounced and unique to our night Parade.

Our tricky treat will happen on Halloween night and it will be Covid safe! Keep tuned for hints…but just like the child who comes to your door on Halloween, you won’t know who it is or what it is till you see it! BOO!

As is the tradition, Master Puppeteer Basil Twist’s Giant Spider will come out of the Tower of the Jefferson Market Library in the psychic heart of Greenwich Village on Halloween night. High above the street, she will practice social distancing of an arachnid sort! You may catch a glimpse of her, So, LOOK UP!

So, Halloween lovers of New York, we are not abandoning you—the Spirit of Halloween will be in NYC—except this year, instead of YOU surprising US when you arrive to be in the Parade, WE will surprise YOU and keep the spirit alive.

And remember…in the spirit of Halloween—WEAR YOUR MASK Every day!


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

1 Comment


Joanna Clark
Joanna Clark
Oct 31, 2020

Super show! Jest Pan genialny Panie Czesławie: Czapki z głów!

Like
bottom of page