top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Geoffrey Holder

Zaktualizowano: 8 sty 2022


„… Edukacja zaczyna się w domu. Nie możesz winić szkoły za to, że nie włożyła twojemu dziecka tego, czego mu ty nie włożyłeś…” – Geoffrey Holder


„… Wchodzę przez drzwi.

Jeśli nie chcę mnie w jakimś miejscu, coś jest nie tak z tym miejscem, a nie ze mną… ” – Geoffrey Holder


Geoffrey Holder (ur. 20 sierpnia 1930 r. w Port-of-Spain, Trynidad, zm. 5 października 2014 r. w Nowym Jorku) – aktor, malarz, tancerz i choreograf.

Podczas pobytu w Port-of-Spain, Holder uczęszczał do Queens Royal College, ale uzyskał znaczną część swojego wykształcenia tanecznego w Holder Dance Company, zespołu tanecznego jego starszego brata Boscoe.


Holder miał premierę w zespole tanecznym swojego brata w wieku siedmiu lat, a do 1947 roku był już kierownikiem zespołu. Po obejrzeniu go przez tancerkę Agnes de Mille w 1952 roku Holder został zaproszony do Nowego Jorku na przesłuchanie; aby sfinansować podróż dla siebie i swojej trupy, sprzedał dwadzieścia swoich obrazów. Po nieotrzymaniu sponsora na tournee i występy, Holder rozpoczął nauczanie w Katherine Dunham School of Cultural Arts. W 1954 roku Holder wykonał swój pierwszy występ na Broadwayu jako Samedi w House of Flowers. Przez następne dwa lata Holder występował jako główny tancerz na scenie Metropolitan Opera Ballet i kontynuował współpracę z własną trupą do 1960 roku. Holder również malował, w 1957 roku otrzymał stypendium Guggenheima; w tym samym roku przyniósł swoją pierwszą rolę filmową „All Night Long”, współczesną wersję Otella. Role nadal pojawiały się, a Holder grał Barona Samediego w filmie o Jamesie Bondzie „Żyj i pozwól umrzeć” oraz „Pendżab w Annie”. W ostatnich latach Holder pojawił się w filmie Eddiego Murphy'ego „Boomerang”.


„… Maluję kawałek życia, cokolwiek to jest tego dnia…” - Geoffrey Holder

Nie ograniczając się do aktorstwa i malarstwa, Holder także reżyserował; jego produkcja The Wiz, całkowicie czarna wersja „Czarnoksiężnika z krainy Oz”, przyniosła mu nagrody Tony dla najlepszego reżysera i najlepszego kostiumu. Holder napisał także ilustrowaną kolekcję karaibskiego folkloru Black Gods, Green Islands oraz Karaibską książkę kucharską Geoffreya Holdera.

Jako choreograf stworzył utwory taneczne dla wielu zespołów, w tym dla Alvin Ailey American Dance Theatre i The Dance Theatre of Harlem.

Holder i jego żona, tancerka Carmen DeLavallade, poznali się i pobrali, gdy Holder występował w „House of Flowers” w 1955 roku; para mieszkała i pracowała w Nowym Jorku.

Na Broadwayu występował m.in. House of Flowers, Original Musical, 1954 - choreografia tańca Banda, performerka • Josephine Baker, recenzja muzyczna, 1954 – Performer, Czekając na Godota, przebudzenie, 1957 - Performer – The Wiz, oryginalny musical, 1975 - reżyseria, projekt kostiumów (nagroda Tony za najlepsze kostiumy i najlepszą reżyserię musicalu, 1975); Timbuktu !, oryginalny musical, 1978 - reżyseria, choreografia, kostiumy, ilustracja okładki afiszu; The Wiz, odrodzenie, 1984 - reżyseria, kostiumy; Chór Chłopięcy Harlemu i Przyjaciół, koncert inscenizowany, 1993 – inscenizacja.


Osobiście spotkałem i fotografowałem Geoffreya Holdera 2 października 1986 r. w Nowym Jorku. Pierwsze, co zrobiło na mnie wrażenie, to jego wzrost – dwumetrowy i donośny głos oraz uśmiech na twarzy. Nie można go było nie zobaczyć i nie usłuszeć. Pamiętałem go z reklam napoju „7 Up”, które były w całej Ameryce niezwykle popularne, już od lat 70-tych.

Oprócz tego, że był malarzem był zagorzałym kolekcjonerem dzieł sztuki, autorem książek i kompozytorem. Jako malarz zdobył stypendium Guggenheima w dziedzinie sztuk pięknych w 1956 roku. Album z jego fotografiami pt. „Adam”, została wydana przez Viking Press w 1986 roku i właśnie on mnie zainteresował, aby go spotkać. Znowu fotografia przydała się w życiu.


„… Zbyt szybko umieszczamy etykiety na przedmiotach. To mój zawód. Wstaję i maluję. Każdy chce to oznakować, ale ja jestem wolnym duchem, więc walczę z tym…”– Geoffrey HolderPORTRAIT with HISTORY Geoffrey Holder

“…Education begins at home. You can't blame the school for not putting into your child what you don't put into him…” – Geoffrey Holder


“…I walk through doors. If I’m not wanted in a place, there’s something wrong wiith the place, not me…” – Geoffrey Holder

Geoffrey Holder (born August 20, 1930 in Port-of-Spain, Trinidad, died October 5, 2014 in New York) - actor, painter, dancer and choreographer.

While in Port-of-Spain, Holder attended Queens Royal College, but gained much of his dance training at the Holder Dance Company, his older brother Boscoe's dance group.


Holder premiered with his brother's dance group at the age of seven, and by 1947 he was already the band's manager. After the dancer Agnes de Mille saw it in 1952, Holder was invited to New York for an audition; to finance a trip for himself and his troupe, he sold twenty of his paintings. After not receiving a sponsor to tour and perform, Holder began teaching at the Katherine Dunham School of Cultural Arts. In 1954, Holder made his first Broadway appearance as Samedi in House of Flowers. For the next two years, Holder performed as the main dancer on the stage of the Metropolitan Opera Ballet and continued working with his own troupe until 1960. Holder also painted, receiving a Guggenheim Fellowship in 1957; in the same year he brought his first film role "All Night Long", a modern version of Othello. The roles continued, with Holder playing Baron Samedi in the James Bond film "Live and Let Die" and "The Punjab in Anna." In recent years, Holder has appeared in Eddie Murphy's film "Boomerang."

“…I paint a slice of life, whatever it is that day…” – Geoffrey Holder


Not limited to acting and painting, Holder also directed; his production of The Wiz, an all-black version of The Wizard of Oz, won him Tony Awards for Best Director and Best Costume. Holder also wrote an illustrated collection of Caribbean folklore Black Gods, Green Islands, and Geoffrey Holder's Caribbean cookbook.

As a choreographer, he has created dance pieces for a number of groups, including the Alvin Ailey American Dance Theater and The Dance Theater of Harlem.

Holder and his wife, dancer Carmen DeLavallade, met and got married when Holder appeared on "House of Flowers" in 1955; the couple lived and worked in New York.

On Broadway, he performed, among others House of Flowers, Original Musical, 1954 - Banda dance choreography, performer; Josephine Baker, music review, 1954 - Performer, Waiting for Godot, Awakening, 1957 - Performer - The Wiz, original musical, 1975 - director, costume design (Tony Award for Best Costumes and Best Director of a Musical, 1975); Timbuktu !, original musical, 1978 - direction, choreography, costumes, poster cover illustration; The Wiz, rebirth, 1984 - director, costumes; Harlem Boys' Choir and Friends, staged concert, 1993 - staged.

I personally met and photographed Geoffrey Holder on October 2, 1986 in New York. The first thing that impressed me was his height - two meters long and loud voice and a smile on his face. It was impossible not to see him and obey him. I remembered it from commercials for the "7 Up" drink, which had been hugely popular all over America since the 1970s.

In addition to being a painter, he was a art collector, author of books, and composer. As a painter, he won a Guggenheim Fellowship in Fine Arts in 1956. Album with his photos entitled “Adam”, was published by the Viking Press in 1986, and it was he who interested me to meet him. Again, photography came in handy in life.

“…We are too quick to put labels on things. It is my profession. I get up and paint. Everyone wants to put a label on it, but I am a free spirit, so I fight against that…” – Geoffrey HolderOstatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page