top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Francesco Scavullo

Zaktualizowano: 8 sty 2022


Francesco Scavullo (ur. 16 stycznia 1921 r. na Staten Island w Nowym Jorku – zm. 6 stycznia 2004 r. w Nowym Jorku) – fotograf mody.

W nowojorskim magazynie „Kariera” (1993) pisałem: „…W wieku 16 lat został asystentem znanego wówczas fotografa mody Horsta w Vogue Studio. W 1950 roku otworzył swoje studio na 63rd Street na Manhattanie, które w tym samym miejscu prowadził przez lata.

Już w wieku 19 lat zrobił pierwszą okładkę dla magazynu „Seventeen” skierowanego do kobiet, z którym związany był przez lata, a jego okładki stały się wzorem dla innych. Założenie redaktora naczelnego było takie, że każdego miesiąca okładka musiała być diametralnie różna od poprzedniej. To w dużej mierze spowodowało, że Scavullo musiał cały czas eksperymentować i poszukiwać nowych technik oświetlenia, kompozycji, modelek... Później pracował dla wszystkich ważniejszych magazynów: „Town & Country', „Harpers Bazaať, „Cosmopolitan”, „Vogue”, „IntervieW', „Time”, „Life”, „Newsweek”, „People”, „Esquire”, oprócz tego jego zdjęcia znajdowały się na plakatach filmowych, okładkach książek i płyt.

Jest autorem kilku albumów fotograficznych: „Scavullo on BeautY', „Scavullo Men”, „Scavullo Women”, „Scavullo”.

Głównie zajmuje się portretem, za który u Scavullo trzeba było zapłacić kilkadziesiąt tysięcy dolarów. To połączenie portretu z modą dało efekt, że portrety Scavullo posiadają dwie przeciwstawne cechy — piękno i charakter. Piękno zaczerpnięte z fotografii mody przysparza mu bogatych klientów, a charakter, który stara się znaleźć w twarzy modela, nadaje rangę sztuki jego fotografiom. Zdjęcia Scavullo są w kolekcji Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku…”.

Od samego początku (1979) mego pobytu w Nowym Jorku przyglądałem się portretom Scavullo publikowanym w najlepszych magazynach, często na okładkach, gdyż oprócz zdjęć mody, robił portrety osobistości, z których ja również sporo fotografowałem: Calvin Klein, Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Janis Joplin, Kim Basinger, Diana Ross, Brad Pitt, Mick Jagger, Mikhail Baryshnikov, Andy Warhol, David Bowie, Debbie Harry, Madonna… Kiedy już w listopadzie 1984 r. miałem umówione zdjęcia ze Scavullo, zastanawiałem się, jak go sfotografować, jak będzie ubrany…?

Muszę powiedzieć, że nie zawiódł, to co w sumie w krótkim czasie zrobiłem, bez specjalnej aranżacji, było oryginale. Już na samym końcu, zdjęcie uspokojonego Scavullo w kapeluszu, jako finał. Kiedy w ub. roku (2019) na 180-lecie wynalezienia fotografii (1839), zrobiłem wystawę wybitnych fotografów w sepii, w tym właśnie portret Francesco Scavullo w kapeluszu, to była przysłowiowa kropka nad i. Czyli, co ciekawe, w sumie portret zrobiony w 1984, nabrał prawdziwej mocy w 2019. Nic dziwnego, że mówi się, iż zdjęcia nabierają wartości w czasie. Tu było potrzebne prawie czterdzieści lat.

Kiedy Francesco Scavullo zmarł – 6 stycznia 2004 r., w “The New York Times” ukazała się informacja: „… SCAVULLO - Francesco. Marek Milewicz, Donna Cerutti i cała załoga Marka & Associates opłakują stratę drogiego przyjaciela Francesco Scavullo. Francesco był dominującą siłą w fotografii mody i urody i wszyscy tęsknimy za tym wielkim artystą, tym bardzo hojnym mężczyzną. Serdeczne współczucie dla Seana Byrnesa… ”.

PORTRAIT with HISTORY Francesco Scavullo (1921-2004)

Francesco Scavullo (born on January 16, 1921 on Staten Island in New York - died on January 6, 2004 in New York) - fashion photographer.

In the New York magazine "Career" (1993) I wrote: "... At the age of 16 he became an assistant to the then-known fashion photographer Horst at Vogue Studio. In 1950, he opened his studio at 63rd Street in Manhattan, which he ran in the same place for years.

At the age of 19, he made the first cover for the magazine "Seventeen" addressed to women, with which he was associated for years, and his covers became a model for others. The editor-in-chief's assumption was that each month the cover had to be radically different from the previous one. This largely meant that Scavullo had to constantly experiment and search for new lighting techniques, compositions, models ... Later he worked for all major magazines: "Town & Country", "Harpers Bazaa", "Cosmopolitan", "Vogue", " IntervieW ',' Time ',' Life ',' Newsweek ',' People ',' Esquire ', in addition to his photos were on movie posters, book covers and CDs.

He is the author of several photo albums: "Scavullo on BeautY", "Scavullo Men", "Scavullo Women", "Scavullo".

He mainly deals with the portrait, for which Scavullo had to pay tens of thousands of dollars. This combination of portrait and fashion gave the effect that Scavullo portraits have two opposite features - beauty and character. Beauty derived from fashion photography brings him rich customers, and the character he tries to find in the face of the model gives the rank of art to his photographs. Scavullo photos are in the collection of the Metropolitan Museum of Art in New York ... ".

From the very beginning (1979) of my stay in New York, I watched Scavullo portraits published in the best magazines, often on the covers, because in addition to fashion photos, he also made portraits of personalities, from which I also photographed a lot: Calvin Klein, Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Janis Joplin, Kim Basinger, Diana Ross, Brad Pitt, Mick Jagger, Mikhail Baryshnikov, Andy Warhol, David Bowie, Debbie Harry, Madonna ... When in November 1984 I had arranged pictures from Scavullo, I wondered how to photograph him, how it will be dressed ...?

I must say that it did not disappoint, what I did in a short time, without any special arrangement, was the original. At the very end, a photo of a calm Scavullo wearing a hat as the final. When last year (2019) for the 180th anniversary of the invention of photography (1839), I did an exhibition of outstanding photographers in sepia, including the portrait of Francesco Scavullo in a hat, it was a proverbial dot above and. So, interestingly, the portrait was taken in 1984, it gained real power in 2019. It is no wonder that the pictures are said to gain value over time. It took almost forty years.

When Francesco Scavullo died on January 6, 2004, the New York Times reported: “…SCAVULLO--Francesco. Marek Milewicz, Donna Cerutti and the entire staff of Marek & Associates mourn the loss of their dear friend Francesco Scavullo. Francesco was a dominant force in fashion and beauty photography and we will all miss this great artist, this very generous man. Our heartfelt sympathy to Sean Byrnes…”.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentários


bottom of page