top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Elizabeth Pitcairn

Zaktualizowano: 8 sty 2022


Elizabeth Pitcairn (ur. 5 grudnia 1973 r. w Tinicum Township/ Bucks County Pennsylvania) – skrzypaczka klasyczna.


Spadkobierczyni fortuny PPG Industries z dochodem 1,34 biliona dolarów w 2018, firmy zatrudniającej prawie 50 tys. osób.

Fortunę rodziny Pitcairn można prześledzić od Johna Pitcairna Jr., który założył Pittsburgh Plate Glass Company w 1883 roku. W 1986 roku rodzina sprzedała pozostały udział w PPG. Obecnie jest dostawcą farb, powłok, produktów optycznych, materiałów specjalnych, szkła i włókna szklanego, będącego w obrocie publicznym wartym 31 miliardów dolarów (kapitalizacja rynkowa). Obecnie inwestuje głównie za pośrednictwem dwóch rodzinnych biur, Pitcairn Investments i Cairnwood Co-op Corp. Wpływ rodziny mieszkającej w Pensylwanii na ich rodzinny region jest najbardziej widoczny w dwóch punktach orientacyjnych: wieżowcu w Pittsburghu, w którym mieści się PPG, oraz katedrze Bryn Athyn College, położonej niedaleko Filadelfii.


Elizabeth Pitcairn wielokrotnie występowała na koncertach jako solistka i znana jest z występów na skrzypcach Antonio Stradivariego z 1720 roku, które podobno zainspirowały powstanie nagrodzonego Oscarem za muzykę filmu „The Red Violin”. Do dziś jest 650 instrumentów Stradivariego, których tzw. złoty okres był 1700-1720. W 1990 r. skrzypce z 1720 Red Mendelssohn kupione zostały przez jej dziadka za 1,7 mln dolarów na aukcji w Christie’s w Londynie właśnie dla Elizabeth na 16 urodziny. Kiedy miała trzy lata, zapytała matkę, czy może grać na skrzypcach. Jej matka, Mary Eleanor Pitcairn, bezskutecznie próbowała nakłonić ją do gry na wiolonczeli.

W wieku 14 lat grała z Newark Symphony Orchestra. Grała także w Philadelphia Orchestra, a także na festiwalu Ainay-Le-Viel we Francji.

Zadebiutowała w Nowym Jorku w Alice Tully Hall w 2000 roku z New York String Orchestra.

Od tego czasu występowała w Carnegie Hall, Walt Disney Concert Hall, Fisher Centre i Kimmel Centre. Pasjonatka młodzieży i edukacji, pełni funkcję prezesa i dyrektora artystycznego Luzerne Music Center, które zapewnia szkolenia dla utalentowanych młodych muzyków w wieku od 9 do 18 lat w północnej części stanu Nowy Jork.

Pitcairn uczestniczyła w Marlboro Music Festival i jest absolwentką University of Southern California, gdzie później uczyła u boku swojego byłego nauczyciela, słynnego profesora skrzypiec Roberta Lipsetta, oraz Colburn School w Los Angeles. Jej dawni nauczyciele to Julian Meyer, Sylvia Ahramjian, Jascha Brodsky i Shmuel Ashkenasi.

Pitcairn mocno wierzy w filantropię i często uczestniczy w takich imprezach charytatywnych, jak American Cancer Society, Breast Cancer Research Foundation, The Helping Hands and Hearts Foundation oraz Nakashima Foundation for Peace. Jej ulubione zajęcia to narciarstwo, tenis, jazda konna, degustacja win.

Kiedy dowiedziałem się, że Elizabeth Pitcairn 14 maja 2017 r. zagra we Wrocławiu w Narodowym Forum Muzyki, odwiedzi Polskę po raz pierwszy, postanowiłem przyjechać do Wrocławia i ją sfotografować. Fotografowałem już wcześniej w Carnagie Hall w Nowym Jorku kilku największych skrzypków świata, którzy również grali na legendarnych skrzypcach Stradivariusa, jak choćby Isaac Stern czy Itzhak Perlman, który gra na skrzypcach, które przedtem posiadał Yehudi Menuhin. W czasie rozmowy przed zdjęciami, rozmawialiśmy o Sternie i Perlmanie. Na próbie przyglądałem się Elizabeth z jakim namaszczeniem wyjmowała słynne skrzypce z tytanowego futerału, stroiła a potem zagrała tak, że dreszcze przechodziły po całym ciele. Nie przekona mnie nikt, że nie ma znaczenia na czym się gra.

W repertuarze na skrzypce Elizabeth Pitcairn i fortepian znalazły się sonaty Mozarta, Mendelssohna i Franka, oraz utwory Sarasate’a. Co ciekawe wpływy z koncertu przeznaczone zostały w całości na kształcenie młodych talentów muzycznych z Wrocławia i okolic w prestiżowej szkole muzycznej, Luzerne Music Center w Stanach Zjednoczonych. Koncert artystek w Narodowym Forum Muzyki to wyjątkowa okazja, aby usłyszeć niezwykłe brzmienie „Stradivariusa”, jak również możliwość wsparcia uzdolnionej muzycznie wrocławskiej młodzieży, ponieważ pasją Elizabeth Pitcairn jest odkrywanie i pomoc w kształceniu młodych talentów.

Swój czas we Wrocławiu artystka przeznaczyła na nawiązanie kontaktów z tutejszym środowiskiem muzycznym, a także poprowadziła warsztaty mistrzowskie dla uczniów szkoły muzycznej im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. To wielka sprawa pomagać młodym na początku ich drogi twórczej, to pozostaje często na całe życie.


PORTRAIT with HISTORY Elizabeth Pitcairn

Elizabeth Pitcairn (born December 5, 1973 in Tinicum Township / Bucks County Pennsylvania) - classical violinist.


Heir to the PPG Industries fortune with an income of $ 1.34 trillion in 2018, a company employing nearly 50,000 people. people.

The fortune of the Pitcairn family can be traced back to John Pitcairn Jr., who founded the Pittsburgh Plate Glass Company in 1883. In 1986, the family sold the remaining stake in the PPG. It is currently a $ 31 billion publicly traded supplier of paints, coatings, optical products, special materials, glass and fiberglass (market capitalization). It currently invests mainly through two family offices, Pitcairn Investments and Cairnwood Co-op Corp. The influence of the Pennsylvania family on their home region is most evident in two landmarks: the Pittsburgh skyscraper, which houses the PPG, and the Bryn Athyn College Cathedral, located near Philadelphia.

Elizabeth Pitcairn has performed as a soloist on numerous occasions and is known for her 1720 performances on Antonio Stradivari's violin, which reportedly inspired the Oscar-winning film "The Red Violin." To this day, there are 650 Stradivari instruments, the so-called the golden period was 1700-1720. In 1990, the 1720 Red Mendelssohn violin was bought by her grandfather for 1.7 million dollars at an auction in Christie's, London for Elizabeth's 16th birthday. When she was three, she asked her mother if she could play the violin. Her mother, Mary Eleanor Pitcairn, tried unsuccessfully to get her to play the cello.

At 14, she played with the Newark Symphony Orchestra. She has also played with the Philadelphia Orchestra, as well as at the Ainay-Le-Viel festival in France. She made her New York debut at the Alice Tully Hall in 2000 with the New York String Orchestra. Since then, she has performed at Carnegie Hall, Walt Disney Concert Hall, Fisher Center, and Kimmel Center. A passionate youth and education enthusiast, she serves as President and Artistic Director of the Luzerne Music Center, which provides training for talented young musicians aged 9-18 in upstate New York. Pitcairn attended the Marlboro Music Festival and is a graduate of the University of Southern California, where she later taught with her former teacher, the famous violin professor Robert Lipsett, and the Colburn School in Los Angeles. Her former teachers are Julian Meyer, Sylvia Ahramjian, Jascha Brodsky and Shmuel Ashkenasi. Pitcairn is a firm believer in philanthropy and frequently participates in charity events such as the American Cancer Society, Breast Cancer Research Foundation, The Helping Hands and Hearts Foundation, and the Nakashima Foundation for Peace. Her favorite activities are skiing, tennis, horse riding, wine tasting. When I found out that Elizabeth Pitcairn will play in Wrocław at the National Forum of Music on May 14, 2017, will be visiting Poland for the first time, I decided to come to Wrocław and photograph her. I had previously photographed at Carnagie Hall in New York some of the world's greatest violinists who also played the legendary Stradivarius violin, such as Isaac Stern and Itzhak Perlman, who plays the violin previously owned by Yehudi Menuhin. In the Before After Talk interview, we talked about Stern and Perlman. During the rehearsal, I watched Elizabeth with which anointing solemnly took the famous violin out of its titanium case, tuned it and then played it in such a way that shivers passed through her body. Nobody will convince me that it doesn't matter what you play.

The repertoire for violin by Elizabeth Pitcairn and piano includes sonatas by Mozart, Mendelssohn and Frank, and works by Sarasate. Interestingly, the proceeds from the concert were entirely dedicated to educating young musical talents from Wrocław and the surrounding area at the prestigious music school, Luzerne Music Center in the United States. The artists' concert at the National Forum of Music is a unique opportunity to hear the extraordinary sound of "Stradivarius", as well as the opportunity to support the musically talented youth from Wrocław, because Elizabeth Pitcairn's passion is discovering and helping to educate young talents.

The artist devoted her time in Wrocław to establishing contacts with the local music community, and also conducted master classes for students of the music school. Karol Szymanowski in Wrocław. It is a big deal to help young people at the beginning of their creative path, it is often for life.


Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page