top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Catherine Deneuve

Zaktualizowano: 21 sty 2022


"… Wciąż nie rozumiem, dlaczego widok dojrzałej kobiety obejmującej młodego mężczyznę szokuje, podczas gdy staruszek z młódką, chcący się w ten sposób pokrzepić, wydaje się naturalny…" – Catherine Deneuve.

Catherine Deneuve, właściwie Catherine Fabienne Dorléac (ur. 22 października 1943 w Paryżu) – aktorka filmowa. 

Jest młodszą córką francuskiego aktora Maurice’a Dorléaca i Renee Deneuve. Pochodzi z rodziny z filmowymi tradycjami, zarówno jej ojciec jak i matka byli aktorami. Catherine miała starszą siostrę, która również była aktorką – w wieku 25 lat zginęła w wypadku samochodowym.

Deneuve przy zachęcie ojca zadebiutowała w filmie już jako nastolatka w 1956 miała wówczas 13 lat, zagrała w filmie „Les collégiennes”. Jednak przełomem w jej karierze okazał się musical „Parasolki z Cherbourga” (1964). Później zagrała u Luis Bunuela „Piękność dnia” co oprócz kontrowersji przyniosło jej pozycję pierwszej damy francuskiego kina.

Zdobyła dwukrotnie Cezara dla najlepszej francuskiej aktorki roku (a nominowana jeszcze ośmiokrotnie do tej nagrody) za role w filmach „Ostatnie metro” (1980) oraz „Indochiny” (1992).

Odebrała specjalną nagrodę za całokształt twórczości na 61. MFF w Cannes w 2008, zagrała w ponad 100 filmach m.in.: „Najpiękniejsze oszustwa świata”, „Polowanie na mężczyznę”, „Wstręt”, „Panienki z Rochefort”, „Pigalak”, „We dwoje”, „Tańcząc w ciemnościach”, „8 kobiet”, „Z podniesionym czołem”.

Jest ambasadorem dobrej woli UNESCO. 

Była związana z wieloma znanymi reżyserami i aktorami, m.in. z Rogerem Vadimem (ma z nim syna, Christiana) oraz Marcello Mastroiannim (mają córkę, Chiarę). Była żoną brytyjskiego fotografika Davida Baileya. Deneuve mieszka od lat w 6 dzielnicy Paryża.

Co ciekawe w Stanach Zjednoczonych, żaden film z Deneuve nie odniósł wielkiego sukcesu finansowego, jest znana dzięki reklamom perfum Chanel i Yves Saint Laurent. Właśnie w związku z tymi reklamami 23 marca 1987 r. miałem szansę spotkać i fotografować Catherine Deneuve w Nowym Jorku. Mimo, że minęło od tego czasu ponad trzydzieści lat, pamiętam nieomal każdy szczegół, a jak otwieram i patrze na zdjęcia, które zrobiłem, to już szystko. Muszę powiedzieć tak, robiłem wiele gwiazd światowego formatu. Często, aby coś interesującego powstało, trzeba było się nieźle namęczyć. W jej przypadku, wystarczyło, że ruszyła minimalnie głową i powstawało coś zupełnie nowego. Każde nieomal zdjęcie jakie zrobiłem jest interesujące w swoim rodzaju i jest osobną całością.

Znalazłem cytat Catherine o zaangażowaniu w film „…Lubię być prowadzona, to prawda. Gdybym tego nie lubiła, robiłabym coś innego. Bycie aktorem, oznacza bycie instrumentem w czyiś rękach…”. Z mojego doświadczenia fotograficznego z nią, to ona prowadzi i pokazuje się tak, jak chce. Dzięki niej perfumy Chanel No. 5 podbiły Amerykę. Co ciekawe, robiła to, gdy miała już skończone czterdzieści lat, co w przypadku modelek, nie jest częste.

Na koniec znalazłem wypowiedź Catherine o starości i starzeniu się, przeczytajcie koniecznie, bo tam jest znakomita rada, którą dała jej mama: „…Sposób w jaki kobieta się starzeje w dużym stopniu zależy od genów. Moja matka miała bardzo dobrą strukturę kości, co odziedziczyłam, i to z pewnością pomaga. Moja matka dała mi też dwie najważniejsze rady dotyczące piękna: aby uważać na słońce i pić dużo wody. Czy miałam operację plastyczną? To bardzo osobista sprawa, nie mam na ten temat komentarza…”.

PORTRAIT with HISTORY Catherine Deneuve

"... I still don't understand why the sight of a mature woman embracing a young man is shocking, while an old man with a young man who wants to be strengthened in this way seems natural ...

... "- Catherine Deneuve.

Catherine Deneuve, actually Catherine Fabienne Dorléac (born October 22, 1943 in Paris) - a film actress.

She is the younger daughter of the French actor Maurice Dorléac and Renee Deneuve. She comes from a family with film traditions, both her father and mother were actors. Catherine had an older sister who was also an actress - at the age of 25 she died in a car accident.

Deneuve, with the encouragement of her father, made her debut in the film as a teenager in 1956 at the time she was 13 years old, she starred in the film "Les collégiennes". However, the breakthrough in her career turned out to be the musical "Umbrellas from Cherbourg" (1964). Later, she starred in Luis Bunuel's "Beauty of the Day", which in addition to controversy brought her the position of the first lady of French cinema.

She won Caesar twice for the best French actress of the year (and nominated eight times for this award) for her roles in the films "The Last Metro" (1980) and "Indochina" (1992).

She received a special award for lifetime achievement at the 61st IFF in Cannes in 2008, she starred in over 100 films, among others: "The most beautiful frauds in the world", "Hunting for a man", "Disgust", "Girls from Rochefort", "Pigalak" , "Together", "Dancing in the dark", "8 women", "With a raised forehead."He is a UNESCO goodwill ambassador.

She was associated with many famous directors and actors, including with Roger Vadim (he has a son with him, Christian) and Marcello Mastroianni (they have a daughter, Chiara). She was the wife of British photographer David Bailey. Deneuve has lived in the 6th district of Paris for years.

Interestingly, in the United States, no movie from Deneuve has achieved great financial success, it is known thanks to the advertisements for the perfumes Chanel and Yves Saint Laurent. It was in connection with these commercials that on March 23, 1987, I had the chance to meet and photograph Catherine Deneuve in New York. Although over thirty years have passed since then, I can remember almost every detail, and when I open and look at the pictures I took, it's just a bit. I have to say yes, I've made many world-class stars. Often, for something interesting to arise, you had to get tired of it. In her case, it was enough that she moved her head slightly and something new was created. Each almost photo I have taken is interesting in its kind and is a separate whole. I found a quote from Catherine about her involvement in the movie "... I like being led, it's true. If I didn't like it, I would do something different. Being an actor means being an instrument in someone's hands ... ".

From my photographic experience with her, she guides and shows up the way she wants. Thanks to her perfume Chanel No. 5 conquered America. Interestingly, she did it when she was over forty, which is not common for models.

At the end I found Catherine's statement about old age and aging, read it necessarily, because there is an excellent advice her mother gave: "... The way a woman gets older depends largely on genes. My mother had a very good bone structure, which I inherited, and it certainly helps. My mother also gave me two most important beauty tips: to watch out for the sun and drink lots of water. Did I have plastic surgery? This is a very personal matter, I have no comment about it ... ".
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page