top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Barbara Walters„…Musisz robić to, co kochasz. Bez tego nie osiągniesz sukcesu. Niektórzy mierzą sukces sławą, inni pieniędzmi. Pewne rzeczy można robić, by pomóc szczęściu – być w biurze pierwszym, wychodzić ostatnim, decydować się na wielkie bitwy, a nie na małe potyczki. Pamiętać, że ludzie, z którymi pracujesz, są godni szacunku. Ważne jest odrabianie pracy domowej, ważne jest to, jak wyglądasz, choć nie wystarczające, a do tego musisz mieć w sobie to niedefiniowalne coś, co sprawia, że ludzie cię kochają…“ – Barbara Walters.


Barbara Jill Walters (ur. 25 września 1929 w Bostonie, zmarła 30 grudnia 2022 w Nowym Jorku) – amerykańska dziennikarka telewizyjna, niekwestionowana gwiazda. Pierwsza kobieta-anchor w telewizji USA. Była 11-krotnie nominowana do Nagrody Emmy, w 1983 zdobyła tę nagrodę, a w 1990 została wybrana do Hall of Fame Academy of Television Arts & Sciences.

Urodziła się w rodzinie pochodzenia żydowskiego, która wyemigrowała ze wschodniej Europy (dziadek Walters, Isaac Abrahams, urodził się w Łodzi). W USA jej ojciec był właścicielem sieci nocnych klubów, a także prowadził impresariat teatralny, przez co Barbara przebywała jako dziecko w otoczeniu sław. Miała dwoje rodzeństwa: jej brat zmarł w 1932 na zapalenie płuc, siostra – w 1988.

Po ukończeniu college'u w 1951 pracowała w agencji reklamowej, po czym została asystentką dyrektora ds. reklamy w nowojorskiej stacji telewizyjnej stowarzyszonej z NBC. W NBC zdobyła doświadczenie zawodowe w zakresie produkcji telewizyjnej oraz opracowywaniu tekstów. Została zatrudniona jako producentka wiadomości i publicystyki w sieci CBS.


Od 1961 pisała scenariusze do porannego programu NBC Today, a także tworzyła reportaże. Prowadziła, zwykle wspólnie z mężczyznami, programy Today (NBC, 1962−76), Evening News (ABC, 1976−78), 20/20(ABC, 1984−2004).

Walters trafiła na pierwsze strony gazet w 1976 roku, jako pierwsza kobieta w programie wiadomości ABC „Evening News”. Dostała bezprecedensową roczną pensję 1 mln dolarów.

Właściwie Barbara Walters przeprowadzała wywiady z każdym prezydentem USA i pierwszą damą od czasów Richarda i Pat Nixon, aż po Baracka i Michelle Obamów. Rozmowę z Donaldem i Melanią Trump nagrała, zanim jeszcze trafili do Białego Domu.


Pierwszy raz udało mi się osobiście spotkać i fotografować niekwestionowaną gwiazdę telewizji w kwietniu 1985 r. w Nowym Jorku, ale rok później 27 października 1986 r. w genialnej atmosferze na Ellis Island w Nowym Jorku, zrobiłem zdjęcia, które zistniały.

Robiąc jej zdjęcia pamiętałem jej wywiad z gen, Jaruzelskim z 23 stycznia 1983 r., gdzie m.in. wspominała: „…Był bardzo zasmucony karykaturami, które ukazały się w amerykańskiej prasie po wprowadzeniu stanu wojennego. Poirytowany, jakby nieobecny, niezbyt sympatyczny. Miał ciemne okulary, więc powiedziałam mu, że ważne jest, by widzowie mieli z moim rozmówcą kontakt wzrokowy…“. Co ciekawe, przypomiałem to gen. Jaruzelskiemu, kiedy robiłem mu sesję z córką Moniką w jej mieszkaniu 27 VIII 1996 dla magazynu „Twój STYL”. Fascynowało mnie jak Walters przeprowadzała wywiady, o czym sama mówiła m.in.: „…Kiedy robię wywiad, proszę, by cała ekipa poza operatorami wyszła. Przygotowuję się bardzo rzetelnie, czytam o danej osobie nawet najdrobniejsze wzmianki w gazetach, by potem móc rozmówcę czymś zaskoczyć. Nie rozmawiałam tylko z tymi, z którymi się nie da – z królową angielską, papieżami, bo oni nigdy nie rozmawiają z dziennikarzami…“.


Od 1997 prowadziła w ABC program The View, gdzie często dochodziło do gorących debat politycznych i obyczajowych. Przeprowadziła wywiady z wieloma światowymi przywódcami i gwiazdami rozrywki. W marcu 1999 przeprowadziła dla ABC wywiad z Moniką Lewinski, który obejrzały 48,5 mln widzów. Zajmowała się też inauguracjami prezydentów i zamachami z 11 września 2001. W 2014 przeszła na emeryturę. Miała trzech mężów, a także adoptowaną córkę.

Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana m.in. była regularnie nominowana do Nagrody Emmy (Primetime Emmy Award for Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special): 1983 – Nagroda Emmy, 1984 – nominacja, 1985 – nominacja, 1986 – nominacja, 1987 – nominacja, 1988 – nominacja, 1991 – nominacja (za wywiad z Whoopi Goldberg), 1992 – nominacja (za wywiad z Michelle Pfeiffer), 1993 – nominacja (za wywiady z Kathie Lee Gifford i Frankiem Giffordem), 1994 – nominacja (za wywiady z Eltonem Johnem i Meg Ryan).

W 1990 została wybrana do Hall of Fame Academy of Television Arts & Sciences. W 1996 Barbara Walters została sklasyfikowana na 34 miejscu listy „50 największych gwiazd telewizyjnych wszechczasów”.


Przez lata wspominany był jej wywiad z Fidelem Castro 20 maja 1977 r. o czym sama pisała: „…Warto było się poświęcić. (…) W tym długaśnym wywiadzie Castro zwierzył mi się ze swoich największych trosk i obaw. Mało jest przywódców, którzy poświęcają tyle czasu dziennikarzom i tak otwarcie z nimi rozmawiają.(…) Jesteś głodna, Barbaro? – zapytał i z całą moją ekipą znalazłam się w kuchni, gdzie zrobił nam przepyszne kanapki z roztopionym serem. Miałam w życiu wiele kulinarnych przygód, ale żadna nie wytrzymuje porównania z Fidelem Castro przyrządzającym mi jedzenie o drugiej w nocy.“


PORTRAIT with HISTORY Barbara Walters


“…You have to do what you love. You won't be successful without it. Some measure success by fame, others by money. There are certain things you can do to help your luck - be the first in the office, the last to leave, go for big battles rather than small skirmishes. Remember that the people you work with are worthy of respect. It's important to do your homework, it's important how you look, although not enough, and for that you have to have that indefinable something about you that makes people love you…” – Barbara Walters.


Barbara Jill Walters (born September 25, 1929 in Boston, died December 30, 2022 in New York) - American television journalist, undisputed star. The first female anchor on US television. She has been nominated for an 11 Emmy Awards, winning in 1983 and inducted into the Academy of Television Arts & Sciences Hall of Fame in 1990.

She was born into a family of Jewish origin who emigrated from Eastern Europe (Walters' grandfather, Isaac Abrahams, was born in Łódź). In the US, her father owned a chain of nightclubs and ran a theatrical company, which meant that Barbara was surrounded by celebrities as a child. She had two siblings: her brother died in 1932 of pneumonia, and her sister in 1988.


After graduating from college in 1951, she worked for an advertising agency before becoming an assistant advertising director at an NBC-affiliated New York television station. At NBC, she gained professional experience in the field of television production and writing texts. She was hired as a news and columnist producer for the CBS network.

From 1961, she wrote scripts for the morning show NBC Today, as well as did reportage. She hosted, usually alongside men, Today (NBC, 1962-76), Evening News (ABC, 1976-78), 20/20(ABC, 1984-2004).

Walters made headlines in 1976 as the first woman on ABC's Evening News. She was paid an unprecedented annual salary of $1 million.

In fact, Barbara Walters has interviewed every U.S. president and first lady from Richard and Pat Nixon to Barack and Michelle Obama. The conversation with Donald and Melania Trump was recorded before they even got to the White House.


The first time I was able to personally meet and photograph the undisputed TV star was in April 1985 in New York, but a year later, on October 27, 1986, in a brilliant atmosphere on Ellis Island in New York, I took pictures that existed.

When taking pictures of her, I remembered her interview with General Jaruzelski on January 23, 1983, where, among others, she recalled: “…He was very saddened by the cartoons that appeared in the American press after the imposition of martial law. Irritated, as if absent, not very sympathetic. He was wearing dark glasses, so I told him it was important for viewers to make eye contact with my interlocutor…”. Interestingly, I reminded General Jaruzelski of this when I was doing a session with his daughter Monika in her apartment on August 27, 1996 for the magazine "Twój STYL". I was fascinated by how Walters conducted interviews, as she herself said, among other things: “…When I do an interview, I ask that the whole team except the operators leave. I prepare very diligently, I read even the slightest information about a given person in the newspapers, so that I can surprise the interlocutor with something. I only didn't talk to those with whom I couldn't – the Queen of England, the popes, because they never talk to journalists…”.


From 1997, she hosted the ABC program The View, where heated political and moral debates often took place. She has interviewed many world leaders and entertainment stars. In March 1999, she interviewed Monika Lewinski for ABC, which was watched by 48.5 million viewers. She also dealt with the inaugurations of presidents and the attacks of September 11, 2001. She retired in 2014. She had three husbands and an adopted daughter.

Awarded and honored many times, e.g. was a regular Primetime Emmy Award for Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special: 1983 - Emmy Award, 1984 - Nomination, 1985 - Nomination, 1986 - Nomination, 1987 - Nomination, 1988 - Nomination, 1991 - Nomination (for interview with Whoopi Goldberg), 1992 - nominated (for the interview with Michelle Pfeiffer), 1993 - nominated (for the interviews with Kathie Lee Gifford and Frank Gifford), 1994 - nominated (for the interviews with Elton John and Meg Ryan).

In 1990, she was elected to the Hall of Fame of the Academy of Television Arts & Sciences. In 1996, Barbara Walters was ranked number 34 on the list of "The 50 Greatest TV Stars of All Time".


For years, her interview with Fidel Castro on May 20, 1977 was remembered, about which she herself wrote: “… It was worth the sacrifice. (…) In this lengthy interview, Castro confided to me his greatest concerns and fears. There are few leaders who devote so much time to journalists and talk to them so openly.(…) Are you hungry, Barbara? he asked, and with my whole crew I found myself in the kitchen, where he made us delicious sandwiches with melted cheese. I've had many culinary adventures in my life, but none compare to Fidel Castro cooking me food at 2am.”

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page