top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Anna Milewska

Zaktualizowano: 8 sty 2022


Anna Milewska (ur. 21 lutego 1931 w Warszawie) – aktorka filmowa i teatralna, poetka.

Ukończyła studia na Wydziale Historii Sztuki UW (1952), po czym podjęła pracę w Muzeum Narodowym w Warszawie, a następnie w Spółdzielni Pracy „Astra”.

Po ukończeniu studiów w Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (1959) została zaangażowana do Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach (1959–1961). Występowała na deskach Teatru Powszechnego w Łodzi (1961–1963), a następnie w teatrach warszawskich: Ziemi Mazowieckiej (1963–1965), Klasycznym (1965–1972), Studio (1972–2002) i gościnnie w Teatrze na Woli (2004).

Występowała w niezliczonej ilości filmów m.in. 1964 – Barbara i Jan; 1967 – Żywot Mateusza; 1970 – Życie rodzinne; 1971 –Rola; 1971 – Trzecia część nocy; 1973 – Hubal; 1975 – Dyrektorzy; 1975 – Jarosław Dąbrowski; 1977 – Dziewczyna i chłopak; 1977 – Lalka; 1978 – Rodzina Połanieckich; 1978 – Sto koni do stu brzegów; 1980 – Polonia Restituta; 1981 – Konopielka; 1982-1986 – Blisko, coraz bliżej; 1982 – Przeklęta ziemia; 1983 – Soból i panna; 1984 – Umarłem, aby żyć; 1984 – 07 zgłoś się; 1984 – Rozalka Olaboga; 1984 – Trzy młyny; 1984 – Szaleństwa panny Ewy; 1985 – Siekierezada; 1986 – Tulipan; 1986 – Kryptonim „Turyści”; 1988 – Oszołomienie; 1988 – Gdziekolwiek jest, jeśli jest…; 1988 – Kogel-mogel; 1989 – Galimatias, czyli kogel-mogel II; 1989 – Porno; 1989 – Odbicia; 1991 – Tak tak; 1993 – Przypadek Pekosińskiego; 1994 – Faustyna; 1994 – Jest jak jest; 1994 – Panna z mokrą głową; 1995 – Maszyna zmian; 1995-2000 – Dom; 1996 – Tajemnica Sagali; 1997-2010 – Złotopolscy; 1998 – Sto minut wakacji; 1998 – Gwiezdny Pirat; 1999 – Sto minut wakacji; 2001 – Requiem; 2011 – Plebania; 2011 – Komisarz Alex; 2013 – Prawo Agaty; 2015 – Na dobre i na złe; 2015-2017 – Blondynka; 2016 – Komisja morderstw; 2018-2019 – M jak miłość.


Jako poetka zadebiutowała w 1999 tomikiem Ludzie mnie pytają. W 2000 wydała zbiór wierszy Odpłynęli łodzią, dedykowany mężowi. Andrzejowi Zawadzie poświęcona jest także kolejna książka poetycka Milewskiej – Kolory czerni (2002). Rok później ukazał się tomik Zawirowania. W 2007 nakładem wydawnictwa Nowy Świat został wydany wybór jej poezji pt. Płyniem, płyniem, odpływamy.... W tym samy roku Oficyna Wydawnicza Łośgraf wydaje wybór wierszy ilustrowany portretami autorki pt. Mijamy, mijamy, pozostawiamy.

W maju 2009, nakładem wydawnictwa Łośgraf, ukazała się jej autobiograficzna książka Życie z Zawadą, opowiadająca o jej długoletnim związku małżeńskim z nieżyjącym już wybitnym polskim himalaistą Andrzejem Zawadą. Jak wspominała aktorka, połączyła ich miłość do gór. Spotkali się na spotkaniu Klubu Wysokogórskiego w Zakopanem w 1953 r. „…Swoją żonę Annę poznałem w górach, ona mnie rozumie i czeka. Podziwiam ją i kocham za jej tolerancję i cierpliwość. Bez jej wsparcia nie zdołałbym zrealizować większości moich planów…” – Andrzej Zawada.

Pierwsze spotkanie z nim opisała w książce "Życie z Zawadą": "…Po schodach, w smudze światła z otwartych drzwi schodził ku nam chłopak – wysoki, smukły. Nogi się pode mną ugięły. Dobrze, że siedzę – pomyślałam – bo chyba bym upadła. Ogarnęło mnie gwałtowne uczucie słodkiej drętwoty. Tak, to był Ten, na którego czekałam, na jakiego czekają w swych wyobrażeniach o mężczyźnie dziewczyny. Szedł ku mnie. Nie wiedziałam, kim jest, jak się nazywa, co robi, nie widziałam go nigdy przedtem. Podszedł do naszej grupy, witając się ze znajomymi. Mnie się przedstawił: Andrzej Zawada. Zawada: tak się będę nazywała – przeleciało mi przez głowę – to brzmi trochę jak pseudonim teatralny".

Andrzej Zawada był pomysłodawcą i pionierem zimowego himalaizmu. Razem z Andrzejem Heinrichem byli pierwszymi w świecie, którzy zimą przekroczyli granicę 8000 m - stało się to podczas wyprawy na Lhotse w grudniu 1974 r. Jako pierwszy na świecie stanął również zimą na szczycie siedmiotysięcznika - wraz z Tadeuszem Piotrowskim zdobył 13 lutego 1974 r. Noszak w Hindukuszu (7485 m).

Anna Milewska wielokrotnie odznaczana i nagradzana m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1986), Złoty Krzyż Zasługi (1978), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1985), Odznaka „Za Zasługi dla Kielecczyzny” (1979), Statuetka Przasnyskiego Koryfeusza (2004), Medal Stanisława Ostoja-Kotkowskiego w kategorii Twórca Uznany (2011).

Najpierw w 1985 r. w Nowym Jorku, poznałem Andrzeja Zawadę, z którym się zaprzyjaźniliśmy. Kiedy w czerwcu 1986 przyleciałem do Warszawy, Andrzej zaprosił mnie do siebie do domu na ul. Śmiałej 35 na Starym Żoliborzu. Tak się nawet złożyło, że kilka razy u nich mieszkałem, gdzie poznałem żonę Anne Milewską. Pierwsze zdjęcia Annie Milewskiej zrobiłem w ich pięknym ogrodzie właśnie w czerwcu 1986 r., a potem przy moich następnych pobytach spotykaliśmy się wielokrotnie. Andrzej i Anna przyśli m.in. 5 sierpnia 1991 do Galerii Narodowej Zachęta w Warszawie na wernisaż mojej wystawy „New York od realizmu do abstrakcji”.


W 2019 r. pojawiła się jej biografia pt. "Mogłam sobie pozwolić. Historia Anny Milewskiej" autorstwa Anny Bieńkowskiej.

Wspominając męża Andrzeja Zawadę – Anna Milewska mówiła: „…Wiedziałam, że góry są jego sposobem na życie i nigdy z tym nie walczyłam. Były chwile, że się o niego bałam, ale tłumaczyłam sobie, że ma ogromne doświadczenie i na pewno nic mu się nie stanie. Tak też było. Raz tylko w akcji na Mount Everest zaszroniły mu się okulary i nie mógł znaleźć lin poręczowych, ale poradził sobie. W najtrudniejszych sytuacjach – w górach, wodzie czy w powietrzu – dawał sobie radę. Ukończył kurs szybowcowy, skakał ze spadochronem. A po siedemdziesiątce zaczął latać na paralotni…”.PORTRAIT with HISTORY Anna Milewska

Anna Milewska (born February 21, 1931 in Warsaw) - film and theater actress, poet.

She graduated from the Faculty of Art History at the University of Warsaw (1952), then started working at the National Museum in Warsaw, and then at the "Astra" Labor Cooperative.

After graduating from the State Higher School of Theater in Krakow (1959), she joined the Teatr im. Stefan Żeromski in Kielce (1959–1961). She performed at the Powszechny Theater in Łódź (1961–1963), and then in Warsaw theaters: Ziemia Mazowiecka (1963–1965), Klasyczny (1965–1972), Studio (1972–2002) and as a guest artist at Teatr na Woli (2004).

She has appeared in countless films, including 1964 - Barbara and Jan; 1967 - Life of Mateusz; 1970 - Family Life; 1971 - Role; 1971 - The third part of the night; 1973 - Hubal; 1975 - Directors; 1975 - Jarosław Dąbrowski; 1977 - Girl and Boy; 1977 - The Doll; 1978 - The Połaniecki Family; 1978 - One Hundred Horses to a Hundred Shores; 1980 - Polonia Restituta; 1981 - Konopielka; 1982-1986 - Close, getting closer; 1982 - Cursed Earth; 1983 - Soból i panna; 1984 - I died to live; 1984 - 07 come in; 1984 - Rozalka Olaboga; 1984 - Three mills; 1984 - Miss Eve's Madness; 1985 - Siekierezada; 1986 - Tulipan; 1986 - Code name "Tourists"; 1988 - Oszołomienie; 1988 - Wherever Is, If There Is…; 1988 - Kogel-mogel; 1989 - Galimatias, or kogel-mogel II; 1989 - Porno; 1989 - Reflections; 1991 - Yes Yes; 1993 - The case of Pekosiński; 1994 - Faustina; 1994 - It's As It Is; 1994 - Miss with a Wet Head; 1995 - The Machine of Change; 1995-2000 - Home; 1996 - The Secret of Sagala; 1997-2010 - Złotopolscy; 1998 - One Hundred Minutes of Vacation; 1998 - Star Pirate; 1999 - One Hundred Minutes of Vacation; 2001 - Requiem; 2011 - Presbytery; 2011 - Commissioner Alex; 2013 - Agata's Law; 2015 - For better and for worse; 2015-2017 - Blonde; 2016 - Murder Commission; 2018-2019 - M jak miłość.

As a poet, she made her debut in 1999 with the volume People ask me. In 2000, she published a collection of poems They sailed away by boat, dedicated to her husband. Andrzej Zawada is also devoted to another poetry book by Milewska - Colors of Black (2002). A year later, the book Zawirowania was published. In 2007, the Nowy Świat publishing house published a selection of her poetry entitled In the same year, Oficyna Wydawnicza Łośgraf publishes a selection of poems illustrated with portraits of the author entitled We pass, we pass, we leave.


In May 2009, her autobiographical book Życie z Zawada was published by the Łośgraf publishing house, telling about her long-term marriage with the late, outstanding Polish mountaineer Andrzej Zawada. As the actress recalled, they were united by their love for the mountains. They met at a meeting of the Mountaineering Club in Zakopane in 1953. “… I met my wife Anna in the mountains, she understands and waits for me. I admire her and love her for her tolerance and patience. Without her support, I would not have been able to implement most of my plans ... ”- Andrzej Zawada.

She described her first meeting with him in the book "Życie z Zawada": "... Up the stairs, in the streak of light from the open door, a boy - tall, slender - was coming towards us. My legs buckled under me. It's good that I am sitting - I thought - because I would have fallen down. A sudden feeling of sweet numbness overwhelmed me. Yes, it was the one I waited for, what they are waiting for in their ideas about a man, a girl. He was walking towards me. I didn't know who he was, what his name was, what he was doing, I had never seen him before. . He came to our group, greeting his friends. He introduced himself to me: Andrzej Zawada. Zawada: that's my name - it flew through my head - it sounds a bit like a theatrical pseudonym ".

Andrzej Zawada was the originator and pioneer of winter Himalayan mountaineering. Together with Andrzej Heinrich, they were the first in the world to cross the 8000 m mark in winter - it happened during the Lhotse expedition in December 1974. He was the first in the world to climb the seven-thousand-meter peak in winter - along with Tadeusz Piotrowski, he climbed on February 13, 1974. Noszak in the Hindu Kush (7485 m).


Anna Milewska has been honored and awarded many times, incl. Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta (1986), Gold Cross of Merit (1978), Medal of the 40th Anniversary of People's Poland (1985), Badge "For Merits for the Kielce Region" (1979), Statuette of Przasnyski Koryfeusz (2004), Medal of Stanisław Ostoja-Kotkowski in Recognized Artist category (2011).

First, in 1985 in New York, I met Andrzej Zawada, with whom we became friends. When I flew to Warsaw in June 1986, Andrzej invited me to his house at ul. Śmiała 35 in Old Żoliborz. It even so happened that I stayed with them several times, where I met my wife, Anne Milewska. I took the first photos of Anna Milewska in their beautiful garden in June 1986, and then we met many times during my next visits. Andrzej and Anna brought, among others August 5, 1991 to the Zachęta National Gallery in Warsaw for the opening of my exhibition New York from realism to abstraction.


In 2019, her biography was published. "I could afford. The story of Anna Milewska" by Anna Bieńkowska.

Remembering her husband Andrzej Zawada - Anna Milewska said: “... I knew that the mountains were his way of life and I never fought with it. There were moments when I was afraid for him, but I explained to myself that he had a lot of experience and that he would be fine. It was like that. Only once in the action on Mount Everest his glasses got frosted and he could not find the ropes, but he managed. In the most difficult situations - in the mountains, water or in the air - he managed. He completed a gliding course, jumped with a parachute. And after he was seventy he started paragliding… ”.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page