top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Andrzej RottermundAndrzej Jan Rottermund (ur. 11 maja 1941 w Warszawie) – historyk sztuki, profesor nauk humanistycznych, muzeolog. W latach 1990–1996 przewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów, w 1991 wiceminister kultury i sztuki, w latach 1991–2015 dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie, w latach 2011–2015 przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

W 1964 ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie uzyskał stopień naukowy doktora i stopień doktora habilitowanego. W 1990 otrzymał tytuł naukowy profesora. Jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu historii sztuki i muzealnictwa.W 2002 został członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, od 2022 członek rzeczywisty PAN. Uzyskał też godność członka zwyczajnego w Towarzystwie Naukowym Warszawskim. W latach 1975–1983 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Zajmował stanowisko prezesa Stowarzyszenia Historyków Sztuki (1987–1991), wiceministra kultury i sztuki w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego (1991) oraz przewodniczącego Polskiego Komitetu Krajowego Międzynarodowej Rady Muzeów (1990–1996). Od 1991 do 2015 był dyrektorem Zamku Królewskiego w Warszawie. W 2009 został powołany w skład Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Pełnił także funkcję przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO (2011–2015).

Był członkiem komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami prezydenckimi w 2010 i w 2015.Wielokrotnie odznaczany i wyróżniany m.in.: Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w działalności na rzecz zachowania dziedzictwa narodowego, 2011); Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (1998) Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1994); Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2005); Odznaka Honorowa „Bene Mmerito” (2012); Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RFN (Niemcy, 1999); Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Gwiazdy Białej (Estonia, 2002); Krzyż Oficerski Orderu „Za Zasługi dla Litwy” (Litwa, 2006); Komandor Orderu Gwiazdy Solidarności Włoskiej (Włochy, 2006); Krzyż Wielki Orderu Pro Merito Melitensi (Zakon Maltański, 2013); Krzyż Oficerski Orderu Narodowego Legii Honorowej (Francja, 2015); Krzyż Komandorski Orderu Sztuki i Literatury (Francja, 2015).Nagrody i wyróżnienia m.in.: Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy (1999); Honorowy obywatel miasta stołecznego Warszawy (2020); Nagroda im. prof. Aleksandra Gieysztora (2024).

Prof. Rottermund, pytany o swoje największe osiągnięcie w dziedzinie muzealnictwie, odpowiedział: "silnie posunąłem do przodu budowę Zamku Królewskiego". Przyznał, że ma wielką satysfakcję, kiedy spogląda "na Zamek, który ma zaplecze muzealne, ogrody, piękną elewację". "Myślę, że to jest najbardziej satysfakcjonujące" – ocenił.  


„…Dla mnie muzealnika, który w muzeum pracuje już ponad pięćdziesiąt lat, Francja z jej rozbudowanym systemem muzealnym, jest wzorem i inspiracją. We Francji bowiem narodziła się idea wielkiej instytucji muzealnej i we Francji idea ta wprowadzona została w życie. We Francji rozwinął się też mecenat państwowy nad muzeami…” – Andrzej Rottermund.

 

„…Odwiedzałem prof. Andrzeja Rottermunda głównie na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie był dyr. w latach 1991–2015 oraz spotykaliśmy się w letniej rezydencji Króla Stanisława Augusta w Łazienkach Królewskich, gdzie przychodził na różne imprezy. Niezwykle skromny, mówił o wszystkich, a dopiero na końcu o sobie, mimo zajmowanego stanowiska. Pamiętam, że kiedy wspomniałem mu, że znałem i fotografowałem prof. Stanisława Lorentza oraz prof. Aleksandra Gieysztora, mówił o nich z wielkim uznaniem, że gdyby nie oni, to to, co jest dziś w Zamku Królewskim, nie miałoby miejsca…” – Czesław Czapliński.  “…For me as a museologist who has been working in museums for over fifty years, France with its extensive museum system is a model and inspiration. The idea of ​​a great museum institution was born in France and this idea was implemented in France. In France, state patronage of museums has also developed…” – Andrzej Rottermund.

 

“…I visited prof. Andrzej Rottermund mainly at the Royal Castle in Warsaw, where he was the director. in the years 1991–2015 and we met at the summer residence of King Stanisław August in Łazienki Królewskie, where he came to various events. Extremely modest, he talked about everyone, and only at the end about himself, despite his position. I remember that when I mentioned to him that I knew and photographed Prof. Stanisław Lorentz and prof. Aleksander Gieysztor, he spoke about them with great appreciation that if it weren't for them, what is in the Royal Castle today would not have happened..." - Czesław Czapliński.

 


PORTRAIT with HISTORY – Andrzej Jan Rottermund (born May 11, 1941 in Warsaw) – art historian, professor of humanities, museologist. In the years 1990–1996 he was the chairman of the Polish National Committee of the International Council of Museums, in 1991 he was the deputy minister of culture and art, in the years 1991–2015 he was the director of the Royal Castle in Warsaw, in the years 2011–2015 he was the chairman of the Polish Committee for UNESCO.

In 1964 he graduated from the University of Warsaw. Then he obtained a doctoral degree and a habilitated doctor degree. In 1990 he received the academic title of professor. He is the author of over 100 publications in the field of art history and museology.In 2002, he became a corresponding member of the Polish Academy of Sciences, and from 2022, a full member of the Polish Academy of Sciences. He also became an ordinary member of the Warsaw Scientific Society. In the years 1975–1983 he served as deputy director of the National Museum in Warsaw. He was the president of the Association of Art Historians (1987–1991), deputy minister of culture and art in the government of Jan Krzysztof Bielecki (1991) and chairman of the Polish National Committee of the International Council of Museums (1990–1996). From 1991 to 2015 he was the director of the Royal Castle in Warsaw. In 2009, he was appointed to the Social Committee for the Restoration of Krakow Monuments. He also served as chairman of the Polish Committee for UNESCO (2011–2015).He was a member of the committee supporting Bronisław Komorowski before the presidential elections in 2010 and 2015.

 
He has been awarded and distinguished many times, including: Grand Cross of the Order of Polonia Restituta (for outstanding contributions to Polish culture, for achievements in the preservation of national heritage, 2011); Commander's Cross of the Order of Polonia Restituta (1998) Officer's Cross of the Order of Polonia Restituta (1994); Gold Medal for Merit to Culture Gloria Artis (2005); Badge of Honor "Bene Mmerito" (2012); Knight's Cross of the Order of Merit of the Federal Republic of Germany (Germany, 1999); Commander's Cross with Star of the Order of the White Star (Estonia, 2002); Officer's Cross of the Order of Merit for Lithuania (Lithuania, 2006); Commander of the Order of the Star of Italian Solidarity (Italy, 2006); Grand Cross of the Order of Pro Merito Melitensi (Order of Malta, 2013); Officer's Cross of the National Order of the Legion of Honor (France, 2015); Commander's Cross of the Order of Arts and Letters (France, 2015).

Awards and distinctions include: Award of the Capital City of Warsaw (1999); Honorary citizen of the capital city of Warsaw (2020); Award named after prof. Aleksander Gieysztor (2024).Prof. Rottermund, when asked about his greatest achievement in the field of museology, replied: "I strongly advanced the construction of the Royal Castle." He admitted that he gets great satisfaction when he looks "at the Castle, which has museum facilities, gardens, and a beautiful façade." "I think this is the most satisfying thing," he said.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page