top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Andrzej Bartkowski

Zaktualizowano: 9 cze 2023


„Sztuka może i powinna towarzyszyć nam każdego dnia, bowiem tkwi w nas naturalna potrzeba obcowania z tym, co piękne i wartościowe. A skoro mamy taką potrzebę, to czemu jej nie zaspokajać?” – Andrzej Bartkowski.


Andrzej Bartkowski (ur. 2 maja 1945 w Izbicy Kujawskiej) –przedsiębiorca, twórca oraz mecenas sztuki.

Jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej (matura rocznik 1962). W latach 1962–1963 był asystentem operatora filmowego w Wytwórni Filmowej „Czołówka”. Następnie podjął studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW). Jest absolwentem Wydziału Melioracji Wodnych SGGW. W czasie studiów tańczył w studenckich zespołach tanecznych, w klubie „Stodoła” wystąpił jako solista taneczny w programach musicalowych. Pracował też w radiowęźle studenckim. Interesował się podróżami i turystyką. Ukończył Dwuletnie Podyplomowe Studium Afrykanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę w turystyce rozpoczął w studenckim Almaturze, a następnie Juwenturze. W latach 1973–1990 był pracownikiem Orbisu. W 1990 został współzałożycielem Biura Podróży Mazurkas. W 2001 otworzył Hotel Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim. W 2007 rozbudował go o nowy kompleks tworząc Centrum konferencyjne MCC Mazurkas Conference Centre. W 2012 MCC Mazurkas Conference Centre & Hotel otrzymał prestiżowy tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w kategorii Partner Firm Zagranicznych. Pisze wiersze, ballady, piosenki. W 2014 wydał dwa tomiki swojej twórczości: „PRL kabaretowo: wiersze, ballady, piosenki, teksty satyryczne z PRL-u“ oraz „Graj tango: wiersze, ballady, piosenki“.

Prywatnie mąż Ireny i ojciec Kariny i Karoliny.

Zawsze spotkanie z Andrzejem Bartkowskim to przeżycie, jest niezwykle energetyczny, trzymają go się pomysły, które w większości realizuje, co nie jest częste u innych.

Pierwszy raz fotografowałem i rozmawiałem z nim 16 listopada 2016 r., ostatnio wczoraj 1 czerwca 2023 r., kiedy zrobiłem mu serię zdjęć w jego niezwykłym hotelu w Ożarowie mazowieckim.

Jest mecenasem sztuki. W 2012 wraz z Andrzejem Hulewiczem utworzył Forum Humanum Mazurkas – cykl wydarzeń kulturalno-artystycznych. Pierwsze odbyło się 15 kwietnia 2012. W hotelu w Ożarowie Mazowieckim organizuje również inne wydarzenia artystyczne. W październiku 2015 był współorganizatorem urodzin Prezydenta Lecha Wałęsy. Wydarzeniu towarzyszył wernisaż, w ramach którego zorganizowano dwie wystawy: „Lech Wałęsa w rysunku satyrycznym i karykaturze” – wystawa prac satyrycznych najlepszych polskich karykaturzystów oraz Galeria Forum Humanum Mazurkas – retrospektywa dzieł malarzy i rzeźbiarzy z dotychczasowych Forów Humanum, które odbyły się w Hotelu Mazurkas.

8 października 2016 wraz z Andrzejem Hulewiczem stali się fundatorami rzeźby upamiętniającej pokolenia polskich tancerzy, choreografów i pedagogów, która stanęła przy Teatrze Wielkim w Warszawie.

Odznaczany i nagrodzany m.in. – Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Turystyki”; – 2010 – nagroda honorowa Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki „Felicja”; – 2014 – Odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej”; – 2015 – Złoty Krzyż Zasługi; – 2018 – statuetka MP Power Projekt w kategorii CSR w branży eventowej; – 2020 – Nagroda Honorowa im. Witolda Hulewicza za rok 2020 za działalność na rzecz polskiej kultury; – 2022 – Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Ożarów Mazowiecki.

"...Jak się czegoś mocno pragnie, to dopina się tego. Ja chce, ja tym żyję. Moją pasją jest przybliżanie ludziom kultury, co wpływa na kolejne moje pomysły. Od młodości związany jestem z turystyką zagraniczną, organizowałem również koncerty dla cudzoziemców w Polsce, na statkach pasażerskich. Obcuję ze sztuką cały czas. W młodości bardzo często chodziłem na balet do Teatru Wielkiego, dlatego w Ożarowie zorganizowaliśmy ok. 10 baletów prłnosprktaklowych. Mam satysfakcję, że dziś ludzi dopytują mnie, kiedy następny balet? (...) Robię, co mogę..." – Andrzej Bartkowski.PORTRAIT with HISTORY Andrzej Bartkowski

Art can and should accompany us every day, because we have a natural need to be in contact with what is beautiful and valuable. And if we have such a need, why not satisfy it?” – Andrew Bartkowski.


Andrzej Bartkowski (born May 2, 1945 in Izbica Kujawska) - entrepreneur, creator and patron of the arts.

He is a graduate of the Liceum Ogólnokształcące im. Jan Kasprowicz in Izbica Kujawska (matura class 1962). In the years 1962-1963 he was an assistant cameraman at the "Czołówka" Film Studio. Then he studied at the Warsaw University of Life Sciences (SGGW). He is a graduate of the Faculty of Water Reclamation at the Warsaw University of Life Sciences (SGGW). During his studies, he danced in student dance groups, in the "Stodoła" club he appeared as a dance soloist in musical programs. He also worked in a student radio station. He was interested in traveling and tourism. He completed a two-year Postgraduate African Studies at the University of Warsaw. He started his career in tourism in the student Almatur, and then in Juwentura. In the years 1973–1990 he was an employee of Orbis. In 1990, he co-founded the Mazurkas Travel Agency. In 2001 he opened Hotel Mazurkas in Ożarów Mazowiecki. In 2007, he expanded it with a new complex, creating the MCC Mazurkas Conference Centre. In 2012, MCC Mazurkas Conference Center & Hotel received the prestigious title of the Ambassador of the Polish Economy in the category of Partner of Foreign Companies. He writes poems, ballads, songs. In 2014, he published two volumes of his work: "PRL Cabaret: poems, ballads, songs, satirical texts from the PRL" and "Play tango: poems, ballads, songs".

Privately, husband of Irena and father of Karina and Karolina.


A meeting with Andrzej Barkowski is always an experience, he is extremely energetic, he sticks to ideas, which he mostly implements, which is not often the case with others.

I photographed and talked to him for the first time on November 16, 2016, and most recently yesterday, June 1, 2023, when I took a series of photos of him in his unusual hotel in Ożarów Mazowiecki.

He is a patron of the arts. In 2012, together with Andrzej Hulewicz, he created Forum Humanum Mazurkas - a series of cultural and artistic events. The first took place on April 15, 2012. It also organizes other artistic events in the hotel in Ożarów Mazowiecki. In October 2015, he was a co-organizer of the birthday of President Lech Wałęsa. The event was accompanied by a vernissage, as part of which two exhibitions were organized: "Lech Wałęsa in satirical drawing and caricature" - an exhibition of satirical works by the best Polish caricaturists, and the Forum Humanum Mazurkas Gallery - a retrospective of the works of painters and sculptors from the previous Humanum Forums, which took place at the Mazurkas Hotel.

On October 8, 2016, together with Andrzej Hulewicz, they became the founders of a sculpture commemorating generations of Polish dancers, choreographers and teachers, which was erected at the Grand Theater in Warsaw.

Honored and awarded, among others – Honorary Badge "For Merits for Tourism"; – 2010 – honorary award of the City and Commune of Ożarów Mazowiecki “Felicja”; – 2014 – Honorary badge “Meritorious for Polish Culture”; – 2015 – Golden Cross of Merit; – 2018 – MP Power Projekt statuette in the CSR category in the event industry; – 2020 – Honorary Award of Witold Hulewicz for 2020 for activities for the benefit of Polish culture; – 2022 – Title of Honorary Citizen of the Ożarów Mazowiecki Commune.

“…If you really want something, you get it. I want it, I live it. My passion is to bring culture closer to people, which influences my next ideas. I have been involved in foreign tourism since my youth, I also organized concerts for foreigners in Poland, on passenger ships. I deal with art all the time. In my youth, I often went to ballet at the Teatr Wielki, which is why we organized about 10 full-length ballets in Ożarów. I am satisfied that today people ask me when the next ballet is? (…) I do what I can…” – Andrzej Bartkowski.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page