top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Andjé Pietrzyk


Andjé Pietrzyk, urodzony w 1959 pod Krakowem – artysta malarz, rzeźbiarz.

Najpierw stdiował w Polsce, ale dyplom sztuki uzyskał na Akademii Sztuk Pięknych im. Ilya Repina w Petersburgu, a potem otrzymał stypendium rządu francuskiego na studia w Ecole of Beaux Arts.

„…Jako młody student Akademii Sztuk Pięknych im. Ilji Repina w Petersburgu najbardziej zagrażały mi socjorealistyczne metody nauczania i rozważałem możliwość wyjazdu. W tym czasie mój profesor Michail Konstantinowitsch Anikuschin powiedział mi: „Nie musisz się bać, złoto nie rdzewieje. Teraz jest czas, kiedy można nauczyć się podstaw historii sztuki i tradycji”. Posłuchałem jego słów, których wtedy na pewno nie rozumiałem, zawróciłem i kontynuowałem naukę. Co więcej, do dziś z przyjemnością wspominam mądre słowa mojego profesora i drogiego przyjaciela...” – Andjé Pietrzyk.

Od 1999 do 2002 pracował w Berlinie, obecnie mieszka i pracuje w Linzu w Austrii, gdzie odwiedziłem go 27 września 2015 r., w jego niezwykłej pracowni, gdzie wystarczy być, a wszystko dalej się dzieje. Odwiedziłem z aparatem i kamerą filmową setki pracowni na całym świecie, ale pracownia Andjé, jest jedną z najciekawszych. Jego pragnienie nowych i eksperymentalnych pomysłów można tam wyczuć, a na pewno zobaczyć i nie można się nudzić.


Linz w Austrii stopniowo stał się centrum jego życia od 1991 roku i od tego momentu później stale tworzył swój wspaniały dom i schronienie. Z Linzu podróżuje po świecie. Na wystawy Biennale w Wenecji i Stambule, do Art Basel i do Miami, gdzie podczas dłuższego pobytu odkrył swoją miłość do rysunków na iPadzie. Tam jednak rozwijał również rzeźby i pracował nad licznymi obrazami. W rezultacie od 2014 roku Andjé mieszka i pracuje w Miami w miesiącach zimowych, głównie z myślą o Art Basel Miami Beach. W lutym 2016 zaczął również okresowo wykorzystywać Nowy Jork jako miejsce pracy.

Twórczość Andjé porusza wszystkie nasze zmysły. Artysta, który przekształcił swoją pracownię w Linzu w kompletne dzieło sztuki, sam jest sensualistą i jako artysta uniwersalny ma podejście przywodzące na myśl mistrzów renesansu i baroku. Jego rysunki, obrazy i rzeźby tworzą zarówno nierozerwalną całość, jak i połączenie oparte na zasadach trójwymiarowości, które jest również samouzupełniające się.


„…Monumentalny, szybki i uniwersalny. To trzy przymiotniki, które najlepiej charakteryzują prace Andjé. Jego obrazy są uniwersalne. Jego rysunki są wykonywane szybko na iPadzie, ręcznie robionym lub przezroczystym papierze, a jego sesje modelarskie są tak szybkie, jak malarska dialektyka na jego płótnach. Wreszcie, ale nie mniej ważne, jego metodologia pracy jest uniwersalna i nie zna granic…” – dr Elisabeth Nowak-Thaller, Lentos Kunstmuseum Linz.

Od lat wystawia swoje prace na całym świecie m.in.: 1987 „Artistes du Monde”, Galeria Bernanos, Paryż; 1989 Rzeźba Polska 1979–89, Galerie Zachęta, Warszawa; 1990 Wystawa rzeźb podczas festiwalu teatralnego im. S. Mrożka w Teatrze Starym w Krakowie; 1990 Park Rzeźby, St. Valentin, Austria (wystawa stała); 1994 Park Rzeźby, Ogród Botaniczny, Linz, Austria (wystawa stała); 1994 Muzeum Rzeźby Współczesnej, Riedersbach, Austria (wystawa stała); 1995 Wystawa malarstwa i rzeźby, Galeria Forum, Wels, Austria; 1996 Wystawa rzeźby, Park Narodowy Wysokie Taury, Austria (wystawa stała); 2000 Wystawa malarstwa, Anton Bruckner Zentrum, Ansfelden, Austria; 2001 Wystawa „Tam, gdzie znajduje się światło”, Steglitz, Berlin; 2002 Wystawa, LINZ – BERLIN – LINZ malarstwo, atelier artysty, Linz, Austria; 2005 – 2006 Monumentalne rzeźby z brązu i popiersia portretowe (publiczne/prywatne) prowizje); 2006 – 2007 Cykl rzeźbiarski i malarski „Wybrani”, atelier artysty, Linz, Austria; 2004 – 2013 Wystawy własności publicznej i prywatnej, kolekcje w Austrii, Francji, Hiszpanii i Polsce; marzec 2013: „Zachanassian”, Lentos Museum, Linz, Austria (wystawa stała); wrzesień 2013: Popiersie portretowe H.J. Angerlehnera i obrazy, Muzeum Angerlehner, Wels, Austria; 2014: wystawa UBS Bank Collector, Rzeźby i obrazy; 2014: założenie atelier w Miami; 2015: Wystawa w Galerii Warschau Piękna Wystawa Tadeusza Kantora Rzeźbiarze z brązu; 2015: wystawa z galerią Rudolf Budja, art Miami; 2016 luty: założenie atelier w Nowym Jorku; 2016 März: wystawa w Salzburgu connect&Sensibility; artysta; wymodelował na żywo popiersie księżniczki i aktorki Sunnyi Melles Sayn-Wittgenstein, galeria Rudolfa Budja, Salzburg; 2016 Kwiecień: Ukończenie monumentalnej rzeźby „Złoty Bukephalos“ Brąz (12 ton, wystawa maj i czerwiec 2017, Wiedeń, Michaelerplatz; 2017: „złoty Bukephalos“, rzeźba brąz 65 kg, Kolekcja Swarovski; 2018: „Seria malarska, „Logo” i „Duchy kreacji”, atelier artystów, Linz „Rzeźba Gustav Klimt wraca do domu”.


Ostatnio jego praca "Złoty Bucephalus" została ustawiona w prestiżowej dzielnicy Wiednia na Michaelerplatz. Prace Andjé Pietrzyka znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach na całym świecie.


PORTRAIT with HISTORY Andjé PIETRZYK


Andjé Pietrzyk, born in 1959 near Krakow - painter, sculptor.

First, he studied in Poland, but obtained a degree in art at the Academy of Fine Arts. Ilya Repina in St. Petersburg, and then received a French government scholarship to study at the Ecole of Beaux Arts.


"... As a young student of the Academy of Fine Arts. Ilya Repin in St. Petersburg I was most threatened by socialist realist teaching methods and I was considering the possibility of leaving. At that time, my professor, Michail Konstantinowitsch Anikuschin, told me: “You don't have to be afraid, gold will not rust. Now is the time to learn the basics of art history and tradition. " I listened to his words, which I certainly did not understand at the time, turned back and continued learning. Moreover, to this day I remember with pleasure the wise words of my professor and dear friend ...”- Andjé Pietrzyk.


From 1999 to 2002, he worked in Berlin, now lives and works in Linz, Austria, where I visited him on September 27, 2015, in his extraordinary studio, where it is enough to be and everything continues. I have visited hundreds of studios around the world with a camera and a film camera, but Andjé's studio is one of the most interesting. His thirst for new and experimental ideas can be felt there, and certainly not seen, and it is impossible to get bored.


Linz, Austria, gradually became the center of his life from 1991 onwards, and from then on he continued to create his wonderful home and refuge. He travels the world from Linz. At the Venice and Istanbul Biennale exhibitions, to Art Basel and to Miami, where he discovered his love for drawings on the iPad during a longer stay. There, however, he also developed sculptures and worked on numerous paintings. As a result, since 2014, Andjé has been living and working in Miami during the winter months, mainly with Art Basel Miami Beach in mind. In February 2016, he also began using New York as his workplace periodically.

Andjé's work touches all our senses. The artist who transformed his studio in Linz into a complete work of art is a sensualist himself and, as a universal artist, has an approach reminiscent of the masters of the Renaissance and Baroque. His drawings, paintings and sculptures form both an inseparable whole and a connection based on the principles of three-dimensionality, which is also self-complementary.“… Monumental, fast and universal. These are the three adjectives that best characterize Andjé's work. His paintings are universal. His drawings are done quickly on an iPad, handmade or transparent paper, and his modeling sessions are as fast as the painterly dialectics on his canvases. Finally, but not least, his work methodology is universal and knows no boundaries ...” - Dr. Elisabeth Nowak-Thaller, Lentos Kunstmuseum Linz.For years, he has exhibited his works all over the world, including: 1987 "Artistes du Monde", Bernanos Gallery, Paris; 1989 Polish Sculpture 1979–89, Zachęta Gallery, Warsaw; 1990 Exhibition of sculptures during the theater festival. S. Mrożek at the Stary Theater in Kraków; 1990 Sculpture Park, St. Valentin, Austria (permanent exhibition); 1994 Sculpture Park, Botanical Garden, Linz, Austria (permanent exhibition); 1994 Museum of Contemporary Sculpture, Riedersbach, Austria (permanent exhibition); 1995 Painting and sculpture exhibition, Forum Gallery, Wels, Austria; 1996 Sculpture exhibition, Hohe Tauern National Park, Austria (permanent exhibition); 2000 Painting exhibition, Anton Bruckner Zentrum, Ansfelden, Austria; 2001 Exhibition "Where there is light", Steglitz, Berlin; 2002 Exhibition, LINZ - BERLIN - LINZ painting, artist's studio, Linz, Austria; 2005 - 2006 Monumental bronze sculptures and portrait busts (public / private commissions); 2006 - 2007 Sculpture and painting series "The Chosen", artist's atelier, Linz, Austria; 2004 - 2013 Exhibitions of public and private property, collections in Austria, France, Spain and Poland; March 2013: "Zachanassian", Lentos Museum, Linz, Austria (permanent exhibition); September 2013: Portrait bust of H.J. Angerlehner and images, Angerlehner Museum, Wels, Austria; 2014: UBS Bank Collector exhibition, Sculptures and Pictures; 2014: establishment of an atelier in Miami; 2015: Exhibition at the Warschau Gallery Beautiful Exhibition of Tadeusz Kantor Bronze Sculptors; 2015: exhibition with the Rudolf Budja gallery, art Miami; February 2016: establishment of an atelier in New York; 2016 März: exhibition in Salzburg connect & Sensibility; artist; modeled live a bust of the princess and actress Sunnyi Melles Sayn-Wittgenstein, Rudolf Budj gallery, Salzburg; 2016 April: Completion of the monumental sculpture "Golden Bukephalos" Bronze (12 tons, exhibition May and June 2017, Vienna, Michaelerplatz; 2017: "golden Bukephalos", sculpture bronze 65 kg, Swarovski Collection; 2018: "Paint series," Logo "and "Ghosts of Creation", artists' studio, Linz "The sculpture Gustav Klimt Comes Home".


Recently, his work "Golden Bucephalus" was set in the prestigious district of Vienna on Michaelerplatz. Andjé Pietrzyk's works are in many private collections around the world.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page