top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Agnieszka Fitkau-Perepeczko


Agnieszka Fitkau-Perepeczko (ur. 6 maja 1942 w Warszawie) – aktorka, pisarka, była modelka.

Wychowała się w Milanówku.

W 1966 ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. W 1967 wyjechała w celach zarobkowych do Londynu, gdzie pracowała w obsłudze hotelowej.

Od 1970 przez kolejne 10 lat była aktorką Teatru Komedia. Gościnnie występowała także w stołecznych teatrach: Dramatycznym i Rozmaitości.

W 1981 wyjechała do Australii, gdzie uczyła się języka angielskiego na Uniwersytecie w Melbourne. Na obczyźnie kontynuowała karierę aktorską, grając m.in. Hannę Geldschmidt w serialu Więźniarki, poza tym pracowała jako fotograf ślubnai założyła własną agencję fotograficzną – „Family Tradition Photo”.

„…Styl życia dojrzałych kobiet w Australii i w Polsce różni się tak bardzo, jakby kobiety te mieszkały na innych planetach…” – Agnieszka Fitkau-Perepeczko.


W 1998 została redaktorką naczelną miesięcznika „Magiczna Quchnia”, w którym publikowała także swoje felietony. W 2001 wydała swoją pierwszą książkę pt. Fascynacje kulinarne gwiazd.

W latach 2003–2007 grała Simonę, matkę Stefana Mullera (Steffen Möller) w serialu TVP2 M jak miłość. Rola zapewniła jej największą popularność w Polsce. W kolejnych latach wydała kilka książek m.in.: Fascynujące podróże gwiazd... i moje (2003), S jak serial (2005), Śniadanie w łóżku i inne rozkosze... kulinarne (2006), Babie lato, czyli bądź szczęśliwa całe życie (2007), Strzał w dziesiątkę (2009) i Romantyczna kolacyjka(2014), którą napisała z Michałem Olejnikiem.


„(...) ja już w wieku lat 20 wiedziałam, że małżeństwo dla pieniędzy nie ma najmniejszego sensu. A teraz już z całą pewnością mogę powiedzieć, że co do męża miałam nosa i nie pomyliłam się. Zakochałam się wielką, prawdziwą, nieśmiertelną miłością…” – Agnieszka Fitkau-Perepeczko.

Od listopada 2005 jest wdową po aktorze, Marku Perepeczce. Nie ma dzieci.

Spotykałem Agnieszka Fitkau-Perepeczko wielokrotnie, w różnych miejscach, ale ostatnio 9 lipca 2023 r. coś podkusiło mnie, bez wcześniejszego umówienia, aby zrobić jej serię zdjęć w legendarnej Restauracji Park Cafe Tomka Kokczyńskiego w Konstancinie. Agnieszka i Tomek przyjeźnili się przez lata będąc w Australii. Muszę powiedzieć, że bardzo lubie takie zdjęcia z zaskoczenia, które często dają prawdę o człowieku. A kiedy Agnieszce wysłałem zdjęcia na WhatsApp napisała: „Dziękuję…miła niespodzianka”.


Grała w filmach m.in. Lalka (1968) jako młoda dama (niewymieniona w czołówce); Tabliczka marzenia (1968) jako kochanka Stefana; Gniewko, syn rybaka(1969–1970) jako łuczniczka (gościnnie, 1 odcinek) Przygody pana Michała (1969) jako dziewczyna zabawiająca się ze strażnikiem (gościnnie, 1 odcinek); Krajobraz po bitwie(1970) jako koleżanka Niny; Motodrama (1971) jako urzędniczka wypłacająca pensję Jackowi; Nie lubię poniedziałku (1971) jako stewardesa (niewymieniona w czołówce); Za ścianą (1971) jako sąsiadka (niewymieniona w czołówce); Wyspy szczęśliwe (1972) jako pielęgniarka; Nie ma róży bez ognia (1974) jako lokatorka pytająca o kaszę (niewymieniona w czołówce); Motylem jestem, czyli romans 40-latka (1976) jako pani Burk, stylistka mody, autorka kimon Ród Gąsieniców (1979) jako Helena Modrzejewska (2 odcinki) Więźniarki (Prisoner, 1984) jako Hannah Geldschmidt (5 odcinków); Człowiek wtyczka (The Humpty Dumpty Man, 1986) jako Yelena Galkin; Latający doktorzy (The Flying Doctors, 1987) jako Eva Mirevski (gościnnie, 1 odcinek); The Lancaster Miller Affair (1990) jako pani Russell Dead to the World (1991) jako Alexandra A Country Practice (1994) jako Sophia Sabatini (1 odcinek); Na szczęście(Lucky Break, 1994) jako kobieta na ślubie Simone de Beauvoir's Babies (1997) jako instruktorka pływania Prostytutki (1997) jako Lida Oklaski jednej dłoni (The Sound of One Hand Clapping, 1998) jako polska emigrantka M jak miłość (2003–2007) jako Simona Muller, matka Stefana (117 odcinków); 39 i pół (2008) jako Maggie (gościnnie, 2 odcinki).

„…Moja pierwsza książka powstała w momencie, gdy odszedł mój ukochany rottweiler Bucz. Tak naprawdę, na początku to był pies mojego brata. Oddał mi go, bo zamiast szczerzyć kły, tylko się do wszystkich... „uśmiechał”! Pamiętam, że gdy Bucz trafił w końcu do nas, mój kochany kot Prezes potwornie się obraził... Wlazł na drzewo morelowe, zrywał liście i rzucał nimi w Bucza! Ale później się do siebie przekonali. Bucz był ze mną ponad osiem lat, rozumiał każde moje słowo. Gdy umarł, przyjaciele radzili mi, żebym skupiła się na pisaniu. Ta książka miała być rodzajem terapii: dlatego opisałam w niej moje smutki i rozterki i moje australijskie radości…” – Agnieszka Fitkau-Perepeczko.

Jest autorem publikacji m.in.: Fascynacje kulinarne gwiazd (2001, Diogenes); Babie lato, czyli bądź szczęśliwa całe życie (2002, Świat Książki); Fascynujące podróże gwiazd... i moje (2003, Świat Książki); S jak serial (2005, Świat Książki); Śniadanie w łóżku i inne rozkosze... kulinarne (2006, Nowy Świat); Babie lato, czyli bądź szczęśliwa całe życie(2007, Nowy Świat); Strzał w dziesiątkę (listopad 2009, Nowy Świat); Romantyczna kolacyjka, współautorka (razem z Michałem Olejnikiem, 2014, Matras).


PORTRAIT with HISTORY Agnieszka Fitkau-Perepeczko

Agnieszka Fitkau-Perepeczko (born May 6, 1942 in Warsaw) – actress, writer, former model.

She grew up in Milanówek.

In 1966 she graduated from the State Higher School of Theater in Warsaw. In 1967, she went to London to earn money, where she worked in hotel service.

From 1970, for the next 10 years, she was an actress of the Comedy Theatre. She also made guest appearances in the capital's theaters: Dramatyczny and Rozmaitości.

In 1981 she went to Australia, where she studied English at the University of Melbourne. While abroad, she continued her acting career, playing, among others, Hanna Geldschmidt in the TV series Więźniarki, she also worked as a wedding photographer and founded her own photo agency - "Family Tradition Photo".


"... The lifestyle of mature women in Australia and Poland differs so much as if these women lived on different planets..." - Agnieszka Fitkau-Perepeczko.


In 1998, she became the editor-in-chief of the "Magiczna Quchnia" monthly, where she also published her columns. In 2001, she published her first book, Culinary fascinations of the stars.

In the years 2003-2007 she played Simona, the mother of Stefan Muller (Steffen Möller) in the TVP2 series M jak miłość. The role ensured her the greatest popularity in Poland. In the following years, she published several books, including: Fascinating star travels... and mine (2003), S for a series (2005), Breakfast in bed and other culinary delights (2006), Indian summer, or be happy All Life (2007), Bullseye (2009) and A Romantic Dinner (2014), which she wrote with Michał Olejnik.

(...) I already knew at the age of 20 that marriage for money does not make any sense. And now I can say with certainty that I had a nose for my husband and I was right. I fell in love with a great, true, immortal love…” – Agnieszka Fitkau-Perepeczko.

Since November 2005, she has been the widow of actor Marek Perepeczka. Does not have children.


I met Agnieszka Fitkau-Perepeczko many times, in different places, but recently on July 9, 2023, something tempted me, without prior appointment, to take a series of photos of her in the legendary Park Cafe Restaurant of Tomek Kokczyński in Konstancin. Agnieszka and Tomek became friends over the years while in Australia. I must say that I really like such surprise photos that often reveal the truth about a person. And when I sent Agnieszka photos on WhatsApp, she wrote: "Thank you ... a nice surprise."


She has acted in films such as The Doll (1968) as Young Lady (uncredited); The Tablet of Dreams (1968) as Stefan's lover; Gniewko, Fisherman's Son (1969–1970) as an archer (guest star, 1 episode) Przygody michael (1969) as a girl playing with the guard (guest star, 1 episode); Landscape After Battle (1970) as Nina's friend; Motodrama (1971) as a clerk paying Jack's salary; I Don't Like Mondays (1971) as Flight Attendant (uncredited); Behind the Wall (1971) as Neighbor (uncredited); Happy Isles (1972) as Nurse; There Is No Rose Without Fire (1974) as a lodger asking about grits (uncredited); I Am a Butterfly, or the Romance of a 40-Year-Old Man (1976) as Mrs. Burk, fashion stylist, kimono maker Ród Gąsieniców (1979) as Helena Modrzejewska (2 episodes) Więźniarki (Prisoner, 1984) as Hannah Geldschmidt (5 episodes); The Humpty Dumpty Man (1986) as Yelena Galkin; The Flying Doctors (1987) as Eva Mirevski (guest star, 1 episode); The Lancaster Miller Affair (1990) as Mrs. Russell Dead to the World (1991) as Alexandra A Country Practice (1994) as Sophia Sabatini (1 episode); Fortunately (Lucky Break, 1994) as a woman at the wedding of Simone de Beauvoir's Babies (1997) as a swimming instructor Prostitutes (1997) as Lida One Hand Clapping (The Sound of One Hand Clapping, 1998) as a Polish immigrant M jak miłość (2003– 2007) as Simona Muller, Stefan's mother (117 episodes); 39 and a Half Men (2008) as Maggie (guest appearance, 2 episodes).

“…My first book was created when my beloved rottweiler Bucz passed away. In fact, at first it was my brother's dog. He gave it to me because instead of baring his fangs, he just smiled at everyone... "smiling"! I remember that when Bucz finally came to us, my beloved cat, the President, was terribly offended... He climbed an apricot tree, plucked the leaves and threw them at Bucz! But later they found out. Bucz was with me for over eight years, he understood every word I said. When he died, friends advised me to focus on writing. This book was supposed to be a kind of therapy: that's why I described my sorrows and dilemmas and my Australian joys in it…” – Agnieszka Fitkau-Perepeczko.

He is the author of publications, including: Culinary fascinations of the stars (2001, Diogenes); Indian summer, or be happy all your life (2002, Świat Księga); Fascinating Star Travels... and Mine (2003, Świat Księga); S for the series (2005, Świat Księga); Breakfast in bed and other culinary delights (2006, Nowy Świat); Indian summer, or be happy all your life (2007, Nowy Świat); Bullseye (November 2009, Nowy Świat); A romantic supper, co-author (together with Michał Olejnik, 2014, Matras).

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page