top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraCzesław Czapliński

PORTRET z HISTORIĄ Adam WsiołkowskiAdam Wsiołkowski (ur. 7 lutego 1949 w Krakowie) – artysta malarz. Uprawia malarstwo, rysunek i grafikę. W latach 2008-2012 był rektorem Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP pod kierunkiem prof. Wacława Taranczewskiego. W 1973 uzyskał dyplom z wyróżnieniem i medalem rektora oraz rozpoczął pracę pedagogiczną w Akademii. W 1992 uzyskał tytuł profesora. Prowadzi pracownię malarstwa.

Uczestniczył w około 200 wystawach w Polsce i za granicą. Miał 60 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, m.in. w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Berlinie, Nowym Jorku, Pradze, Paryżu, Norymberdze, Essen i Kijowie. W 1991 otrzymał nagrodę ministra kultury i sztuki RP za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne, a w 2012 nagrodę ministra kultury i dziedzictwa narodowego za wkład w rozwój wyższego szkolnictwa artystycznego.

Jest autorem cyklów malarskich: Matnia (od 1972), Zjawisko (od 1974), Miasto nieznane (od 1979), Autoportret (od 1979), Obecność (od 1984), Felek i ja (od 2003). W 1973 opracował projekt kolorystyki zewnętrznej elektrowni Dolna Odra pod Szczecinem. Jego prace znajdują się w wielu muzeach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

W 2013 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej i działalności organizacyjnej”.

W r. 2017 opublikował tom wspomnień „Moja Akademia”, a

w czerwcu 2018 roku Moja Akademia uhonorowana została Nagrodą Krakowska Książka Miesiąca przyznawaną przez Bibliotekę Kraków.

Uzyskał wiele nagród w konkursach malarstwa, rysunku, grafiki i plakatu m.in.: w 1991 r. nagrodę Ministra Kultury i Sztuki RP za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne, a w r. 2012 nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wkład w rozwój wyższego szkolnictwa artystycznego; Krzyż Kawalerski Polonia Restituta 2013; Nagroda Województwa Małopolskiego „ARS QUAERENDI” 2015; Nagroda Miasta Krakowa 2015; Złoty Medal „Zasłużony Kulturze — Gloria Artis” 2018. W latach 1981/82 przebywał w USA na półrocznym stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, uzyskując tam stypendium Fundacji Ford & Rockefeller.


Prace jego są w zbiorach m.in.: Muzea Narodowe w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Lublinie i Kielcach; Muzea Okręgowe w Tarnowie i Toruniu; Muzeum Historyczne Miasta Krakowa; Muzeum ASP w Krakowie; Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Muzeum Chełmskie w Chełmie; Muzeum im. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy; Muzeum Miasta Jaworzna; Muzeum Częstochowskie; Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży; Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega; Muzeum Plakatu w Wilanowie; kolekcja Centrum Sztuki „Studio” im. S. I. Witkiewicza w Warszawie; kolekcja ostromecka Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy; kolekcja Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie; Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu; Bank Przemysłowo-Handlowy w Krakowie; galerie BWA w Poznaniu, Sieradzu i Białymstoku; Fundacja Malarstwa Polskiego w Lesku; The New York Public Library; Polish Institute of Arts & Sciences; The Kosciuszko Foundation – Nowy Jork; muzeum Mondriaanhuis w Amersfoort w Holandii; muzeum Fundación Antonio Pérez w Cuenca w Hiszpanii oraz kolekcje prywatne w kraju i za granicą.


Spotkaliśmy się w Nowym Jorku w listopadzie 1981 r. w jego pracowni, jaką otrzymał na pobyt w Ameryce. W latach 1981/82 Wsiołkowski przebywał w USA na półrocznym stypendium Fundacji Kościuszkowskiej, uzyskując tam stypendium Fundacji Ford & Rockefeller. W tamtym czasie, dla artysty, wyjechać z Polski na stypendium do Nowego Jorku, czyli centrum światowego sztuki, było chyba największym wydarzeniem, jakie się mogło komuś przydarzyć. Powstała wówczas seria niepowtarzalnych zdjęć młodego artysty, a po 35 latach 15 września 2015 r. spotkaliśmy się ponownie w Galerii Stalowa w Warszawie, gdzie miał swoją wystawę i można było porównać upływ czasu. A już na zakończenie, jako anegdota – Wsiołkowski jest wiernym panem jamnika szorstkowłosego Felka Trzeciego.


PORTRAIT with HISTORY Adam WsiołkowskiAdam Wsiołkowski (born February 7, 1949 in Krakow) - artist, painter. He practices painting, drawing and graphics. In the years 2008-2012 he was the rector of the Academy of Fine Arts. Jan Matejko in Krakow.

He studied at the Faculty of Painting of the Academy of Fine Arts in Krakow under the supervision of prof. Wacław Taranczewski. In 1973 he obtained a diploma with honors and a medal from the rector and began teaching at the Academy. In 1992 he was awarded the title of professor. He runs a painting studio.

He participated in about 200 exhibitions in Poland and abroad. He had 60 individual exhibitions in Poland and abroad, incl. in Kraków, Warsaw, Poznań, Wrocław, Berlin, New York, Prague, Paris, Nuremberg, Essen and Kiev. In 1991 he received the award of the Minister of Culture and Art of the Republic of Poland for outstanding artistic and didactic achievements, and in 2012 the award of the Minister of Culture and National Heritage for his contribution to the development of higher artistic education.


He is the author of the painting series: Matnia (since 1972), Phenomenon (since 1974), Unknown City (since 1979), Self-Portrait (since 1979), Presence (since 1984), Felek i me (since 2003). In 1973, he developed a design for the exterior of the Dolna Odra power plant near Szczecin. His works are in many museums and private collections in the country and abroad.

In 2013, he was awarded the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta "for outstanding services to Polish culture, for achievements in artistic creativity and organizational activity".

In 2017, he published a volume of memoirs entitled "My Academy", in June 2018, “My Academy” was honored with the Krakow Book of the Month award by the Krakow Library.

He has received many awards in painting, drawing, graphics and poster competitions, including: in 1991 the award of the Minister of Culture and Art of the Republic of Poland for outstanding artistic and didactic achievements, and in 2012 the award of the Minister of Culture and National Heritage for contribution to the development of higher education artistic; Knight's Cross of Polonia Restituta 2013; Award of the Lesser Poland Voivodeship "ARS QUAERENDI" 2015; Krakow City Award 2015; Gold Medal "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis" 2018. In the years 1981/82 he stayed in the USA on a six-month scholarship from the Kościuszko Foundation, receiving a scholarship from the Ford & Rockefeller Foundation there.


His works are in the collections of, among others: National Museums in Kraków, Warsaw, Poznań, Lublin and Kielce; District Museums in Tarnów and Toruń; Historical Museum of the City of Krakow; Museum of the Academy of Fine Arts in Krakow; The Jagiellonian University Museum; The Chełm Museum in Chełm; Museum of Wyczółkowski in Bydgoszcz; The Museum of the City of Jaworzno; The Częstochowa Museum; The North-Masovian Museum in Łomża; Historical Museum of the City of Tarnobrzeg; The Poster Museum in Wilanów; collection of the Art Center "Studio" im. S. I. Witkiewicz in Warsaw; the Ostromecki collection of the Pomeranian Philharmonic in Bydgoszcz; collection of the Warmian-Masurian Philharmonic in Olsztyn; Mazovia Center of Contemporary Art "Elektrownia" in Radom; Bank Przemysłowo-Handlowy in Krakow; BWA galleries in Poznań, Sieradz and Białystok; The Foundation of Polish Painting in Lesko; The New York Public Library; Polish Institute of Arts & Sciences; The Kosciuszko Foundation - New York; the Mondriaanhuis museum in Amersfoort, the Netherlands; Fundación Antonio Pérez museum in Cuenca, Spain, and private collections at home and abroad.We met in New York in November 1981 in his studio, which he was given to stay in America. In the years 1981/82 Wsiołkowski stayed in the USA on a six-month scholarship from the Kościuszko Foundation, where he obtained a scholarship from the Ford & Rockefeller Foundation. At that time, for an artist, leaving Poland on a scholarship to New York, the center of the world art, was perhaps the greatest event that could happen to someone. At that time, a series of unique photos of the young artist was created, and after 35 years, on September 15, 2015, we met again at the Stalowa Gallery in Warsaw, where he had his exhibition and you could compare the passage of time. And finally, as an anecdote - Wsiołkowski is a faithful master of the wire-haired dachshund Felek the Third.
Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page